Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Планування наукових досліджень, методика підготовки та захисту магістерської роботи» є формування у магістрантів комплексного уявлення про організацію та планування наукових досліджень, підготовку і захист наукового кваліфікаційного дослідження у вигляді магістерської роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– предмет, мету, завдання та систему навчального курсу;

– зміст наукової діяльності та її результату – наукового дослідження;

– нормативну базу організації науково-технічної діяльності та планування наукових досліджень в Україні;

– складові планування наукових досліджень на загальнодержавному рівні;

– особливості планування наукових досліджень на рівні вищого навчального закладу;

– основні характеристики магістерської роботи;

– організаційні та змістовні особливості планування дослідної роботи студентів над магістерською “дисертацією;

– структурні елементи магістерської роботи та їх зміст;

– вимоги до написання основної частини магістерської роботи;

– вимоги до редакційно-технічному оформленню;

– порядок публічного захисту магістерської роботи. 

вміти:

– визначити основні етапи планування наукових досліджень та форми контролю за їх виконання на різних рівнях;

– скласти календарний план роботи над магістерської роботою;

– скласти змістовні плани (робочий, план-рубрикатор, план-проспект) план магістерської роботи;

– написати вступ та інші структурні розділи основної частини магістерської роботи;

– узагальнити одержані наукові результати та оформити їх у відповідних висновках;

– редакційно-технічно оформити магістерську роботу;

– мовностилістично захистити магістерську роботу;

– публічно захистити одержані наукові результати.

 

Викладач дисципліни:  Сергій Костянтинович Бостан

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – реферативна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 90 10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітній ступінь: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
31 год. 42 год.
Індивідуальні завдання
31 год. 42 год.
Вид контролю
д-диф. залік д-диф.залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – д-диф.залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 д-диф. залік 
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1-10
100 100 100