Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надати знання про процеси, що протікають у конструкціях РЕЗ під впливом вібрацій, ударів та лінійних навантажень, навчити студентів методикам проведення інженерних розрахунків конструкцій РЕЗ й машинного моделювання конструкцій РЕЗ при механічних впливах, а також вибору й обґрунтуванню ефективних заходів захисту від механічних навантажень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– види механічних впливів, їхні параметри, математичні моделі;

– динамічні властивості конструкцій РЕЗ;

– фізичні явища в РЕЗ, викликані механічними впливами;

– методи розрахунку динамічних характеристик конструкцій РЕЗ;

– основи моделювання конструкцій РЕЗ за допомогою ЕОМ;

– методи експериментальних досліджень динамічних властивостей конструкцій РЕЗ;

– засоби захисту РЕЗ від механічних впливів;

вміти:

– проводити теоретичний аналіз і експериментальні дослідження динамічних властивостей конструкцій РЕЗ;

– проводити розрахунок конструкцій РЕЗ при механічних навантаженнях;

– проводити розрахунок віброізоляції конструкцій РЕЗ.

Викладачі дисципліни: Поспеєва Ірина Євгенівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2.5 Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації нормативна
Спеціалізація: «Радіоелектронні апарати та засоби»
Змістових модулів – 1 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 8-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 4.5 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 24 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
12 год.
Самостійна робота
54 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий тест (залік)   Сума
Змістовий модуль №1
T1 T2 T3 T4    
25 40 10 25   100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Зовнішні впливи на електронні апарати та засоби захисту" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 26 с.

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Зовнішні впливи та захист РЕЗ" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання» / уклад. Поспеєва І. Є., Щурова Л.С. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 42 с.

3. Конспект лекцій  з дисципліни "Зовнішні впливи та захист РЕЗ" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання» /уклад. І. Є. Поспеєва, Г. М. Шило. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 82 с.