Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Юридична діяльність підприємств і установ» є підготовка слухачів магістратури спеціальності «Правознавство» для отримання знань щодо основних положень законодавчих актів, що регулюють організацію, здійснення та керівництво юридичною діяльністю на підприємствах і в установах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– види суб’єктів правової роботи на підприємствах та їх правовий статус;

– основні напрями і зміст правової роботи на підприємствах і в установах;

– правовий стан і структуру юридичної служби;

– загальні положення організації юридичної служби;

– правове регулювання основних напрямів діяльності.

вміти:

– використовувати науково-теоретичний досвід української держави в практичній діяльності під час законотворення та застосування правових норм;

– аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових методів;

– самостійно робити правильні висновки щодо правових питань.

Викладач дисципліни:  Марина Леонідівна Смолярова

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 3

Змістових модулів – 3

  Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота 

Семестр

Загальна кількість годин – 90 9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітній ступінь: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
32 год. 54 год.
Індивідуальні завдання
30 год. 30 год.
Вид контролю
д-диф. залік д-диф. залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – д-диф. залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
100 100 100