Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» складена відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра спеціальності 016 Спеціальна освіта.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості системи вищої освіти України та особливості професійної діяльності логопеда.
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» базується на засадах інтеграції теоретичних та практичних знань з багатьох дисциплін: загальна педагогіка, загальна психологія, вікова психологія, корекційна психологія, дефектологія, теорія і методика дошкільного навчання та виховання дітей з вадами мовлення, психолого-педагогічна діагностика та відбір, організація та методика навчального процесу осіб з психофізичними вадами та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістовних модулів.
Мета та завдання навчальної дисципліни:
Мета: Надати студентам знання з основних питань самоорганізації, навчальної діяльності у вищому навчальному закладі, ознайомити студентів  із сутністю логопедичної діяльності, сформувати гуманістично-орієнтований професійний світогляд майбутньго логопеда.
Завдання: 

 • аналіз системи організації навчального процесу у вищому навчальному закладі;
 • ознайомлення з основними формами організації навчання, особливостями самостійної роботи студента
 • формування і розвиток навички самоорганізації навчальної діяльності студента у вищому навчальному закладі
 • вивчення та аналіз характеру професійної  діяльності логопеда

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: 

 • особливості навчання студента-першокурсника вищому навчальному закладі; права та обов’язки студента;
 • основні форми та види навчальних занять;
 • особливості Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи навчання;
 • основні поняття модуля, витоки й шляхи розвитку професії логопед; основні вимоги до сучасного фахівця з логопедії;
 • сферу професійної діяльності логопеда; нормативно-правову базу професійної діяльності логопеда;
 • специфіку та види професійної діяльності логопеда
 •  професіограму логопеда; освітні рівні вищої освіти України;
 • наукові ступені та вчені звання; професійні компетентності логопеда.

вміти:
використовувати знання під час навчання у вищому навчальному закладі; визначати основні етапи становлення професії логопеда; визначати основні сфери професійної діяльності логопеда; орієнтуватися в нормативно-правовій базі, яка забезпечує права фахівця; розкривати зміст видів професійної діяльності логопеда; розрізняти освітні рівні вищої освіти, наукові ступені та вчені звання України з метою подальшого самовдосконалення та фахової реалізації.