Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни “Теорія металургійних процесів” є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в будові та властивостях металургійних систем, термодинамічних та кінетичних закономірностях міжфазних взаємодій. Навчити оцінювати ефективність металургійних процесів. Дати навики використання термодинамічних та кінетичних даних для розроблення нових металургійних процесів.
 
Задачі вивчення дисципліни
 
Задача вивчення дисципліни “Теорія металургійних процесів” є ознайомлення студентів з загальними закономірностями термодинаміки та кінетики важливіших фізико-хімічних явищ, які складають основу сучасних процесів виробництва чорних та кольорових металів, з метою підвищення їх ефективності та обгрунтування нових технологічних процесів.
 
Викладач дисципліни: Кудін Вадим Валерійович, доцент, канд. техн. наук
 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 136 "Металургія" нормативна
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 4-й 4-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
128 год. 168 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання, курсова робота
Вид контролю: іспит