Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни

«Теорія і проектування РТС» – дисципліна, яка дозволяє навчити студентів системному мисленню при проектуванні складних радіолокаційних систем. Дисципліна викладається на п’ятому курсі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у фахівця зважених підходів до вибору алгоритмів формування та обробки сигналів, способу та темпу огляду простору, способу виміру координат, технічних рішень щодо забезпечення завадозахищеності, надійності та мобільності складних радіотехнічних систем.

 

Задачі вивчення дисципліни

Задачами дисципліни є:

- вивчення принципів роботи та побудови РЛС, можливих алгоритмів обробки радіолокаційних сигналів, методів виявлення цілей та вимірювання їх координат;

- формування навичок щодо вибору компромісних технічних рішень при проектуванні підсистем для виконання вимог технічного завдання на радіолокаційну систему в цілому у межах критерію «ефективність-вартість»;

- освоєння методик розрахунків параметрів та характеристик основних підсистем РЛС з врахуванням системних обмежень, зокрема антенної системи, чутливості приймального пристрою, потужності передавача і т.і. для реалізації зони виявлення виміру координат та супроводу радіолокаційних цілей згідно вимог технічного завдання на систему в цілому.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

- вільно володіти державною мовою та спілкуватися іноземною мовою;

- знання принципів роботи та особливості побудови радіолокаційних систем різного призначення;

- знання тенденцій розвитку та можливих удосконалень (модернізації) радіолокаційних систем на найближчу перспективу;

- знання характеристик та параметрів вітчизняних та закордонних радіолокаційних систем та існуючі обмеження при їх реалізації.

 

фахові компетентності:

- вміти провести аналіз технічних рішень, використаних при проектуванні радіолокаційних засобів різного призначення;

- використовуючи критерій «ефективність-вартість», вибрати та обґрунтувати при проектуванні компромісні технічні рішення для виконання вимог технічного завдання;

- вміти провести необхідні розрахунки для підтвердження можливості реалізації заданих характеристик та параметрів системи, що проектується.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Принципи організації систем зв’язку мовлення та навігації які застосовують штучні супутники Землі

Тема 1. Вступ

Предмет і задачі курсу. Основні принципи побудови супутникових інформаційних систем. Служби супутникової навігації, зв’язку та радіомовлення. Фіксовані та рухомі супутникові служби

Тема 2

Орбіти космічних апаратів в супутникових системах. Орбітальні групування. Параметри та характеристики. Зони обслуговування.

Тема 3

Енергетичні відношення в супутникових системах. Особливості передачі сигналів. Багатостанційний доступ в СС.

Тема 4

Антенні спорудження в супутникових системах. Бортова та наземна апаратура.

Тема 5

Супутникові системи рухомого та персонального зв’язку на основі орбіт ГЕО, МЕО, LEO. Системи “Eutelsat”, “Inmarsat”, “Интерспутник”, “Globalstar”, “Iridium”, “Гонец”, “Odyssey” та “ICO”

 

Змістовий модуль 2. Супутникові навігаційні системи та супутникові телевізійні системи

Тема 6

Супутникові навігаційні системи. Орбiтальнi групування. Навiгацiйнi параметри. Методи навiгацiї. Системи єдиного часу Системи Глонасс та GPS.. Радіонавігаційні сигнали. Диференційна корекція.

Тема 7

Супутникові телевізійні системи. Аналогові та цифрові методи передачі. Багатопозицiйнi сигнали. Завадостійке кодування. Розподільні системи супутникового ТБ. Супутникові системи безпосереднього ТВ мовлення. Стандарти стиснення  вiдеозображень та аудіоінформацiї.(JPEG, MPEG-1, MPEG-2, H261, H263, G711,G722, G728).

 

Викладач дисципліни:

Піза Дмитро Макарович, професор кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», д.т.н., професор

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Модулів – 2

Освітньо-професійна програма:

«Радіотехніка»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне

завдання – курсовий проект

 

Семестр
Загальна кількість годин - 210 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7,8

Освітній ступінь:

 

Другий (магістерський)

28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
 14 год. 2 год.
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
109 год. 155 год.

Індивідуальні завдання:

курсовий проект 45 год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Т8 Т9 T10  
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100