Ви є тут

Головна

Мета. Метою вивчення дисципліни є формування та розвиток у студентів певних загальних і професійних компетентностей з теоретичних і практичних основ знань, навиків та уміння, які дозволять їм в подальшій професійній діяльності, або під час продовження освіти здійснювати підтримку у працездатному стані радіотехнічного та телекомунікаційного устаткування в процесі його експлуатації, при якому воно здатне виконувати задані функції, зберігаючи задані значення параметрів, в межах, які встановлені в нормативно-технічній документації.

Завдання. Основними завданнями дисципліни є прищеплення студентам системного підходу до вивчення:

– основ технічної експлуатації пристроїв та систем, які входять до складу радіотехнічних та інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж;

– основних положень теорії надійності інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем;

– базових принципів проведення вимірювань в інформаційно-телекомунікаційних та радіотехнічних системах і мережах;

– методів проведення тестування основних елементів мереж і систем.

За період вивчення дисципліни студентам викладаються основні поняття технічної експлуатації, загальні положення теорії надійності, базові складові і основні принципи експлуатаційного технічного обслуговування та аспекти контролю і технічної діагностики, сучасна методологія вимірювань на радіотехнічних та інформаційно-телекомунікаційних системах, а також порядок пошуку несправності, які виникають в інформаційних системах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності: по вільному володінню державною мовою та спілкуванню іноземною мовою (ЗК-5), здатності працюючи в команді (ЗК-6) використовувати абстрактне мислення, аналіз та синтез (ЗК-1), вмінню виявляти, ставити та вирішувати складні задачі і проблеми (ЗК-8) в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7), застосовувати знання та розуміння предметної області у практичних ситуаціях, приймати обґрунтовані професійні рішення (ЗК-2, ЗК-4), а також по здатності планувати та управляти часом (ЗК-3) під час пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

фахові компетентності: по здатності проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах (ПК-6); здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікацій та радіотехніки (ПК-10); складати нормативну документацію (інструкції) з експлуатаційно-технічного обслуговування інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, а також за програмами випробувань (ПК-11); організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (ПК-13); використовувати нормативну та правову документацію, що стосується експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку і т.п.) для вирішення професійних завдань (ПК-5), а також під час технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж та радіотехнічних систем проводити роботи з керування потоками навантаження на них (ПК-12).

Очікувані програмні результати навчання: відповідно до визначених компетентностей студент повинен знати і розуміти вітчизняні та міжнародні нормативні документи з питань розроблення, впровадження та технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем (РН-17); основи метрології та стандартизації у галузі телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності (РН-16); методологію стандартних випробувань телекомунікаційних та радіотехнічних систем на відповідність вимогам нормативних документів з питань впровадження та технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж (РН-19); основні властивості компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування телекомунікаційних, радіотехнічних систем і пристроїв (РН-14); принципи побудови й функціонування апаратно-програмних комплексів систем керування та технічного обслуговування для розробки, аналізу і експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-20), а також уміти спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) (РН-10); визначати та застосовувати у професійній діяльності методики випробувань інформаційно-телекомунікаційних мереж, на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних документів (РН-3); застосовувати розуміння засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності (РН-15); пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією (РН-4); контролювати технічний стан телекомунікаційних і радіотехнічних систем у процесі їх технічної експлуатації з метою виявлення погіршення якості функціонування чи відмов, та його систематична фіксація шляхом документування (РН-22); забезпечувати надійну та якісну роботу інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-21).

Викладач дисципліни:

Сметанін Ігор Миколайович, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання __________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

15 год.

4 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

82 год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

 залік