Ви є тут

Головна

Мета навчання дисципліни

Вивчення теорiї  електромагнiтного поля, властивостей та параметрiв електромагнiтних хвиль, методів електродинаміки для вирішення технічних задач, вивчення основних типів радіотрас i їх впливу на характеристики поширення електромагнітних хвиль.

Загальні компетентності:

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово(ЗК-5);

– здатність працювати у команді (ЗК-6);

– здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7).

Фахові (професійні) компетентності:

– здатність розуміти сутність і значення інформації у розвитку сучасного суспільства (ПК-1);

– здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури зі застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

– здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку і т.п.) (ПК-5);

– здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).

Результати навчання:

– вміння аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач, та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1);

– вміння грамотно застосовувати термінологію  в галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);

– вміння застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи (РН-11);

– застосування фундаментальних і прикладних наук для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в телекомунікаційних та радіотехнічних системах (РН-13;.

– вміння знаходити, оцінювати та використовувати інформацію з різних джерел необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18).

Викладач дисципліни:

Логачова Людмила Михайлівна, старший викладач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»