Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Тактичні засади адвокатської діяльності"  є оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо механізму забезпечення адвокатської діяльності, стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні та представництва інтересів фізичних і юридичних осіб.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

  • поняття адвокатської діяльності;
  • проблемні питання організації та функціонування адвокатури України;
  • правове та організаційне забезпечення адвокатської діяльності;
  • механізм реалізації адвокатом своїх професійних прав;
  • правовий порядок залучення адвоката у кримінальному провадження, а також тактику і стратегію захисту;
  • процедуру представництва інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінальному, цивільному, адміністративному та господарському судочинстві;
  • міжнародний досвід надання правової допомоги.

вміти:

  • правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють порядок здійснення адвокатської діяльності;
  • використовувати у практичній діяльності норми законів України та міжнародних угод, які регламентують вказану діяльність.

Викладач дисципліни: Назаренко Павло Григорович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 120 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
40 год. 55 год.
Індивідуальні завдання
38 год. 55 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

Поточна аудиторна та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

100

100

100

100

100

100

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 1- 4

100+100+100 = 100

3

100

100

100

100

100

100