Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування знань, навиків та умінь, що надає можливості створювати програмне забезпечення для задач автоматизації проектувавння електронних апаратів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасну архітектуру обчислювальних систем;

– основні принципи розробки програмного забезпечення;

– обєктно-орієнтовану методологію програмування.

вміти:

– розробляти алгоритми та програми за основними принципами сучасних інформаційних технологій;

– використовувати сучасні методи розробки програмного забезпечення.

Викладачі дисципліни: Шило Галина Миколаївна,  Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5,5 Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації нормативна
Спеціалізація: «Радіоелектронні апарати та засоби»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Професіонал в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 198 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 9 Освітній ступень: Спеціаліст з радіоелектронних апаратів та засобів 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
12 год. 6 год.
Самостійна робота
160 год. 186 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит, курсовий проект

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Косинський В.І., Швець О.Ф. Сучасні інформаційні технології Знання, 2012