Ви є тут

Головна
 • Доцент кафедри автомобілів Кубіч В.І.:
 •  
 • Кубич В. И., Чернета О. Г. Комплексный критерий оценки эксплуатационного состояния моторного масла [Текст] / В. И. Кубич, О. Г. Чернета // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : 11-а Міжнародна науково-практична конференція, 08-10 вересня 2020 р. Херсон : Херсонська державна морська академія, 2020. С. 47–50.
 • Кубич В. И., Юров В. М. Трение чистых металлов [Текст] / В. И. Кубич, В. М. Юров // Материалы Международного научно-методического журнала «Глобальная наука и инновация 2020 : Центральная Азия». Казахстан : 2020. № 5(10). С. 32–35.
 • Чернета О. Г., Кубіч В. І., Сасов О. О. Дослідження структури і фазового складу сталі 45 після дифузійного насичення бором [Текст] / О. Г. Чернета, В. І. Кубіч, О. О. Сасов // The 1st International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (August 26-28, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. Pp. 369–374.
 • Кубіч В. І. Особливості конструкції всюдихідних комбінованих колісних рушіїв : навч. посіб. [Текст] / В. І. Кубіч. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 195 с.
 • Пат. 142331 Україна, МПК (2020.01) B60B 9/00. Колесо транспортного засобу [Текст] / Чернета О. Г., Авер’янов В. С., Сасов О. О., Кубіч В. І., Стасевич О. Р. (Україна) ; заявник и патентовласник Дніпровський державний технічний університет. – № u 2020 00063; заявл. 02.01.2020; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10. – 5 с.
 • Чернета О. Г., Кубіч В. І., Коржавін Ю. А. Дослідження фізико-механічних характеристик деталей із сталі 45 методами динамічного втиснення індентору, склерометрії і мікротрибології [Текст] / О. Г. Чернета, В. І. Кубіч, Ю. А. Коржавін // The 1st International scientific and practical conference – Modern science : problems and innovations, April 5–7, 2020 – SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2020. – Рр. 283–289.
 • Чернета О. Г., Кубіч В. І., Коржавін Ю. А. Дослідження механічних характеристик деталей із сталі 45 методом інструментального ідентирування [Текст] / О. Г. Чернета, В. І. Кубіч, Ю. А. Коржавін // The 1st International scientific and practical conference «Innovative development of science and education», March 29–31, 2020, ISGT Publishing House, Athens, Greece. 2020. – Рp. 213–218.
 • Чернета О. Г., Кубіч В. І., Коржавін Ю. А. Вплив різних способів термічної обробки на утворення зносостійких структур і фізико-механічних властивостей середньовуглецевих сталей [Текст] / О. Г. Чернета, В. І. Кубіч, Ю. А. Коржавін // The 7th International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science», March 11–13, 2020 – Publishing House «ACCENT», Sofia, Bulgaria, 2020. – Рp. 465–471.
 • Юров В. М., Кубич В. И.,Чернета О. Г. Влияние внешнего давления на коэффициент сухого трения [Текст] / В. М. Юров, В. И. Кубич, О. Г. Чернета // Scientific Light (Wroclaw, Poland), 2020. – Vol. 1 No 33 – Рр. 21–27.
 • Чернета О. Г., Кубіч В. І., Коржавін Ю. А. Умови утворення зносостійких шарів на сталях при зміцненні деталей автомобілів [Текст] / О. Г. Чернета, В. И. Кубич, Ю. А. Коржавін // The 1st International scientific and practical conference «Eurasian scientific congress», January 27–28, 2020 – Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 2020. – Рp. 291–299.
 • Cherneta O. G., Kubich V. I., Shcherbina M. A., Averyanov V. S., Shmatko D. Z. Research of steel 45 strugging influence on the parameters of adhesion communication with chrome, chrome-nickel steel [Text] // Математичне моделювання. – Кам’янське : ДДТУ, 2019. – № 2 (41). – C. 150–158.
 • Kubich V. I., Cherneta O. G., Yurov V. M. Potential difference of metal machine parts methodology for determining the parameters of adhesional properties of materials on the SMC-2 friction machine [Text] // Eurasian Physical Technical Journal, 2019. – Vol. 16 No. 2 (32) – Рp. 78–82.
 • Kubich V. I., Zadorozhnaya E. A., Cherneta O. G. Forming Laminar Flow of Engine Oil Under Conditions of High-Speed Sliding Friction [Text] // Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2019). Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. December 2019. – Vol. 01 – Рp. 1137–1153.
 • Кубич В. И., Чернета О. Г., Юров В. М. Методика определения параметров адгезионных свойств материалов на машине трения СМЦ-2 [Текст] / В. И. Кубич, О. Г. Чернета, В. М. Юров // Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент : Материалы 11-ой Междунар. науч. конф., 22–23 ноября 2019. – Караганда : Изд-во КарГУ, 2019. – С. 119–121.
 • Кубич В. И., Гученко С. А., Юров В. М., Завацкая О. Н. О коэффициенте трения высокоэнтропийных семиатомных сплавов [Текст] / В. И. Кубич, С. А. Гученко, В. М. Юров, О. Н. Завацкая // Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент : Материалы 11-ой Междунар. науч. конф., 22–23 ноября 2019. – Караганда : Изд-во КарГУ, 2019. – С. 114–119.
 • Кубіч В. І., Грешта В. Л. Методика триботехнічних випробувань металевих матеріалів в умовах тепломеханічного навантаження на машині тертя СМЦ-2 [Текст] / В. І. Кубіч, В. Л. Грешта // Проблеми тертя та зношування. – Київ : Національний авіаційний університет, 2019. – № 4 (85). – С. 18–21.
 • Кубіч В. І. Визначення впливу магнітного поля на в’язкістний стан рідин для гідравлічних систем / В. І. Кубіч // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту» 6-7 грудня 2018. ДІ НУ «ОМА», м. Ізмаіл. - С. 195-198.
 • Кубіч В. І. Методичне забезпечення експериментальної оцінки мащення підшипника турбокомпресора ДВЗ / В. І. Кубіч, Е. В. Мануйлов // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту» 6-7 грудня 2018. ДІ НУ «ОМА», м. Ізмаіл. - С. 117-119.
 • Курлыков Д. А. Обеспечение смазывания и смазки трибосопряжений ДВС при его пуске / Д. А. Курлыков, В. И. Кубич / Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: СЕУТТОО-2019. Матеріали 10-ї міжнар. наук.-практ. конфер. 12-13 вересня 2019. - Херсон : Херсонська державна морська академія. - С. 44-46.
 • Кубіч, В.І. До оцінки ефективності електричного приводу ротора турбокомпресора системи наддуву. / В.І. Кубіч, В.І. Бокарьов // Проблеми техніки: Науково-виробничий журнал. - Одеса: Одеський національний морський університет, 2012, №4 - С.117-123.
 • Кубіч, В.І. Коэффициент трения трибосопряжения «шейка-покрытие-вкладыш» в условиях «пленочного голодания». / В.І. Кубіч // Проблеми трибології - Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2013, №1(67) - С.51-57.
 • Поддубный, И.Н. Износостойкость упрочненной фаски клапана и параметры контактного взаимодействия элементов трибосопряжения «фаска клапана - седло». / И.Н. Поддубный, В.И. Кубич, А.Н. Коробочка // Проблеми трибології - Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2013, №1(67) - С.127-134.
 • Кубіч, В.І. Износостойкость накладок тормозного механизма в условиях циклического торможения. / В.І. Кубіч, В.І. // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. / голов. ред. М.В. Кіндрачук. - К.: Національний авіаційний університет, 2013, Вип. 59 - С.36-43.
 • Кубіч, В.І. Визуализация процесса формирования медьсодержащего покрытия в галлиево-индиевой среде на натурном образце-шейке. / В.І. Кубіч, В.І. // Проблеми техніки: Науково-виробничий журнал. - Одеса: Одеський національний морський університет, 2013, №1 - С.110-116.
 • Кубіч, В.І. Применение квазикристаллического покрытия для повышения жаростойкости поршневого алюминиевого сплава. / В.И. Кубич, Л.И. Ивщенко, Ю.В. Мильман, В.М. Кисель, Н.А. Ефимов, Н.П. Коржова, К.Э. Гринкевич, Ю.И. Евдокименко // Вісник двигунобудування - Запоріжжя: ЗНТУ, АТ «Мотор Січ», 2013., №2/2013 - С.256-260.
 • Ивщенко, Л.И. Пленочное голодание в плоскопараллельном контакте деталей технологического оборудования. / В.И. Кубич, Л.И. Ивщенко // Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: Тезисы докладов. Х Международная научно-техническая конференция. - АО «Мотор Сич». - Запорожье, 2013. - С.73-76.
 • Кубіч, В.І. Коэффициент трения триад «45ХН2МФА-LUKOIL-SUPER-AO20-1», «12ХН4-LUKOIL-SUPER-AO20-1» в условиях ступенчатого нагружения. / В.И. Кубич // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. / голов. ред. М.В. Кіндрачук. - Київ: Національний авіаційний університет, 2013, №2(61) - С.37-45.
 • Кубич, В.И. К оценке функциональности смазочных слоев в модельных трибологических системах». / В.И. Кубич // Материали за 10-а международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука - 2014», 2014. Том 21 - С.12-14.
 • Поддубный, И.Н. Физико-механические характеристики фасок клапанов двигателей внутреннего сгорания после модифицирования их лучом лазера. / И.Н. Поддубный, А.Н. Коробочка, В.И. Кубич // Ремонт, восстановление, модернизация, 2014, №1 - С.10-14.
 • Кубич, В.И. Параметры шероховатости поверхностей элементов трибосопряжений, испытанных в условиях «пленочного голодания». / В.И. Кубич // Уральский научный вестник, 2014, №20(99) - С.97-103.
 • Кубич, В.И. Поведение смазочных слоев в трибологической системе «40Х - (И-20А) - 40Х» при гранично-допустимой нагрузке. / В.И. Кубич // Проблеми тертя та зношування, 2014, №2(63) - С.10-17.
 • Акимов, И.В. Оценка фракционности модифицированных графитизированных сталей на малогабаритных образцах. / И.В. Акимов, В.И. Кубич // Проблеми трибології, 2014, №2(72) - С.38-44.
 • Кубич, В.И. Образование вторичного смазочного материала в трибологической системе «12Х2Н4 – Lukoil-Super-AO20-1». / В.И. Кубич // Проблеми техніки, 2014, №1 - С.60-66.
 • Акимов, И.В. Фрикционные свойства графитизированных сталей. / И.В. Акимов, В.И. Кубич // Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта», 2014 - С.368-369.
 • Кубич, В.И. Оценка функциональности смазочных слоев в трибологической системе «40Х-(И-20А)-40Х». / В.И. Кубич // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-2014: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: тези, 2014 - С.29-31.
 • Акимов, И.В. Совместимость контакта графитизированных сталей со сталью 40Х при трении без смазочного материала. / И.В. Акимов, В.И. Кубич // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-2014: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: тези, 2014 - С.38-40.
 • Кубіч, В.І. Пат. № 84831 UA. Пристрій для дослідження тертя тіл зі складним відносним переміщенням. Укрпатент, 2013 р.
 • Кубіч, В.І. Довготривалість граничного мащення в модельних трибологічних системах з експериментальними антифрикційними матеріалами. / В.І.Кубіч, В.В. Клімін // Проблеми тертя та зношування. - К.: НАУ, 2015. - №1(66). - С.54-63.
 • Кубич, В.И. Безразмерный комплекс параметров оценки сближения поверхностей модельных трибосопряжений через смазочные слои. / В.И. Кубич // Актуальные вопросы науки, технологии и производства: VII международная научно-практическая конференция, 20-21 марта 2015р.: Международный союз ученых «Наука. Технологии. Производство»: тезисы докладов. - Санкт-Петербург: 2015. - № ІІІ(7). Часть 1. - С.75-79.
 • Кубіч, В.І. Формування топографії поверхонь в умовах «плівкового голодування». / В.І. Кубіч // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: IІІ-а міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 14-16 квітня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.42-43.
 • Кубіч, В.І. Разработка аспектов оценки смазочных слоев в трибологических системах. / В.І. Кубіч // Трибологія, енерго- та ресурсозбереження. Олівійський форум - 2015: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: міжнародна науково-практична конференція, 03-06 червня 2015р.: тези доповіді. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. - С.21-22.
 • Мануйлов, Э.В. Газодинамическая оценка силового нагружения и режимов смазки подшипника турбокомпрессора ДВС. / Э.В. Мануйлов, В.И. Кубич // Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия: международная научно-практическая конференция, 11-12 сентября 2015р.: тезисы докладов. - Новосибирск: Международный научный институт «Educatio», №8(15) / 2015. - С.77-81.
 • Кубич, В.И. Радиальная сила как элемент синергетизма системы "агрегат турбонаддува ДВС". / В.И. Кубич, Э.В. Мануйлов // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: міжнародна науково-практична конференція, 19-21 жовтня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.125-128.
 • Kubich,V.I. Generalization of complex playback status lubricating layer in the model conjugation. / V.I. Kubich // Eurasian Physical Technical Journal, Karaganda, The Republic of Kazakhstan. - 2016, Vol.13, No.1(25), pp.15-21.
 • Кубич, В.И. Термодинамический аспект пленочного голодания в трибосопряжениях. / В.И. Кубич, В.М. Юров // Проблеми тертя та зношування.-К.: НАУ, 2016-№1(70). - С.58-66.
 • Кубич, В.И. Феноменологический подход к оценке трибологического состояния сопряжений ЦПГ ДВС. /В.И. Кубич, А.В. Юдиценко, Н.В.Блощинская // Двигатели внутреннего сгорания. - Харьков: НТУ «ХПИ». - 2016.-№2. - С.44-50.
 • Кубич, В.И. Прогнозная оценка диаметрального износа гильзы цилиндра ДВС. / В.И. Кубич, А.В. Юдиценко, Н.В. Блощинская // Трибологія, енерго- та ресурсозбереження: Науково-практична конференція, 9-12 червня 2016р.: в рамках Х Міжнародної науково-практичної конференції «Олівійський форум - 2016»: тези доповіді. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. - С.26-28.
 • Кубич, В.И. Оценка срыва потока смазочного материала в подшипнике скольжения. / В.И.Кубич // Промислова гідравліка і пневматика: XVIІ Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП, 19-21 жовтня 2016р.: матеріали конференції: тези доповіді. - Вінниця: «Глобус-Прес», 2016. - С.39.
 • Кубич, В.И. Моделировние удельного времени постоянства коэффициента трения в трибологических системах. / В.И. Кубич // Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент: Материалы 10-ой Международной научной конференции, 16-18 июня 2017 р.: Збірник наукових праць. - Алматы: ?аза? университеті, 2017. - С.287-292.
 • Кубич, В.И. Влияние термической обработки на трибологические свойства плазменных покрытий. / В.И. Кубич, В.М. Юров, С.А. Гученко, О.Н. Завацкая // Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент: Материалы 10-ой Международной научной конференции, 16-18 июня 2017 р.: Збірник наукових праць. - Алматы: ?аза? университеті, 2017. - С.202-205.
 • Кубич, В.И. Методика оценки параметров молекулярной святи поверхностей в трибосопряжениях цилиндро-поршневой группы ДВС. / В.И. Кубич, Г.И. Слынько, А.В. Юдиценко // Проблеми трибології. - Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2017. - №1 (83). - С.35-42.
 • Курликов, Д.А. Вплив явища турбулізації моторного масла на ресурс роботи ДВЗ. / В.І. Кубіч, Д.А. Курликов // Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, фахівців, аспірантів, 11-12 травня 2017 р.: Зб. тез доповідей. - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - С.37-38.
 • Кубич, В.И. Уравнение регрессии критерия Рейнольдса для сопряжений скольжения ДВС. / В. И. Кубич, Д.А. Курлыков // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: Доповіді 8-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 вересня 2017 р. - Херсон: ХДМА, 2017. - С. 236-240.
 • Кубіч В.І. Експлуатаційні показники моторних олив при моделюванні взаємодії з картерними газами ДВЗ/ В.І. Кубіч, О.Г. Чернета, Д.Е. Дрібас// Проблеми тертя та зношування в машинах. Київ,  НАУ. №4 (89). 2020. с.12-23
 • Kubich V.I.1, Cherneta O.G.2, Eurov Y.M.3 Рotential difference of metal machine parts methodology for determining the parameters of adhesional properties of materials on the smc-2  friction machine. Eurasian Physical Technical Journal, 2019/Vol.13, No.2(32). Р.78-82
 • Кубіч В.І. Методика триботехнічних випробувань металевих матеріалів в умовах тепломеханічного навантаження на машині тертя СМЦ-2/В.І. Кубіч, В.Л. Грешта// Проблеми тертя та зношування в машинах. Київ,  НАУ. №4 (85). 2019. с.18-22
 • Кубіч В.І. Коефіцієнт тертя в підшипнику кочення маточини колеса автомобіля при мащені трансмісійними оливами та консистентними мастилами /В.І. Кубіч, М.М. Марущак, Д.А. Курликов// Проблеми тертя та зношування в машинах. Київ,  НАУ. №3 (84). 2019. с.32-39
 • V. I. Kubich, E.A. Zadorozhnaya, O.G. Cherneta. Forming a laminar flow of engine oil under the conditions of high-speed sliding friction. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Vol.1. 2019.P.1137-1153 Springer International Publishing AG. http://icie-rus.org/index.html
 • Доцент кафедри автомобілів Слюсаров О.С.:
 1. Слюсаров, О.С. Ефективність спільної роботи водохідного і колісного рушіїв при подоланні водних перепон. / О.С. Слюсаров // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: міжнародна науково-практична конференція, 19-21 жовтня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.226-228.
 2. Слюсаров, О.С. Оцінка і прогнозування масово-габаритних характеристик автопоїздів-ваговозів. / О.С. Слюсаров, А.В. Щербина // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: міжнародна науково-практична конференція, 19-21 жовтня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.228-231.
 3. Слюсаров, О.С. Использование МЄМС датчиков при испытаниях автомобилей на управляемость и устойчивость. / О.С. Слюсаров, А.В. Щербина // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: міжнародна науково-практична конференція, 19-21 жовтня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.231-232.
 • Доцент кафедри автомобілів Дударенко О.В.:
 1.  Сосик А. Ю., Дударенко О. В., Щербина А. В., Артюх О. М. Обґрунтування методів визначення експлуатаційних показників двигунів внутрішнього згоряння машинно–тракторних агрегатів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь : ТДАТУ, 2018. Вип. 18, т. 2. C. 120-128.
 2. Дударенко, О.В. Методика підвищення точності розрахунку маневру транспортного засобу під час аналізу ДТП. / О.В. Дударенко, А.Ю.Сосик // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2013, № 15 (204) - Частина 2 - С. 81-84.
 3. Дударенко, О.В. Вплив пішоходної подушки безпеки на визначення швидкості автомобіля при фронтальном зіткненні з пішоходом. / О.В. Дударенко, А.Ю. Сосик, С.В. Салімоненко // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: IІІ-а міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 14-16 квітня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.55-57.
 4. Дударенко, О.В. Визначення залежності руху елементів дросельного вузла від конструктивних параметрів та параметрів приводу/ О.В. Дударенко, В.А. Банников, О.Л. Шевчук // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: міжнародна науково-практична конференція, 19-21 жовтня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.85-87.
 5. Сосик, А.Ю. Моделирование условий дорожно-транспортного происшествия при фронтальном столкновении транспортного средства и пешехода/ А.Ю.Сосик, О.В. Дударенко// Проблеми техніки. Науково-виробничий журнал. - Одесса: НМУ, 2015. - №1. - С.116-121.
 6. Дударенко, О.В. Использование МЭМС датчиков при испытаниях автомобилей на управляемость и устойчивость. / О.В. Дударенко, А.Ю. Сосик, А.В. Щербина // Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту: Матеріали IV-ої міжнародної науково- практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - С.15-17.
 • Доцент кафедри автомобілів Сосик А.Ю.:
 1. Сосик А. Ю., Дударенко О. В., Щербина А. В., Артюх О. М. Обґрунтування методів визначення експлуатаційних показників двигунів внутрішнього згоряння машинно–тракторних агрегатів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь : ТДАТУ, 2018. Вип. 18, т. 2. C. 120-128.
 2. Дударенко, О.В. Методика підвищення точності розрахунку маневру транспортного засобу під час аналізу ДТП. / О.В. Дударенко, А.Ю.Сосик // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2013, № 15 (204) - Частина 2 - С. 81-84.
 3. Сосик, А.Ю. Влияние конструкции тормозного диска на остаточную температурную деформацію. / А.Ю.Сосик // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2013, № 15 (204) - Частина 2 - С.89-92.
 4. Сосик, А.Ю. Шляхи зменшення тривалості спрацьовування гальмівної системи під час екстреного гальмування автомобіля. / А.Ю.Сосик // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту, 2014. - №1. - С.61-67.
 5. Сосик, А.Ю. Визначення експлуатаційних показників під час виконання транспортної роботи малого машинотракторного агрегату. / А.Ю.Сосик // Проблеми техніки. Науково-виробничий журнал. - Одесса: НМУ, 2015. - №1. - С.105-110.
 6. Сосик, А.Ю. Моделирование условий дорожно-транспортного происшествия при фронтальном столкновении транспортного средства и пешехода. / А.Ю.Сосик, О.В. Дударенко // Проблеми техніки. Науково-виробничий журнал. - Одесса: НМУ, 2015. - №1. - С.116-121.
 7. Дударенко, О.В. Вплив пішоходної подушки безпеки на визначення швидкості автомобіля при фронтальном зіткненні з пішоходом. / О.В. Дударенко, А.Ю. Сосик, С.В. Салімоненко // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: IІІ-а міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 14-16 квітня 2015р.: тези доповіді - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.55-57.
 8. Сосик, А.Ю. Підвищення ефективності гідравлічного приводу гальмівної системи автомобілів категорії М1. / А.Ю. Сосик // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: міжнародна науково-практична конференція, 19-21 жовтня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.234-235.
 9. Дударенко, О.В. Использование МЭМС датчиков при испытаниях автомобилей на управляемость и устойчивость. / О.В. Дударенко, А.Ю. Сосик, А.В. Щербина // Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту: Матеріали IV-ої міжнародної науково- практичної інтернет-конференції: збірник наукових праць. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - С.15-17.
 • Доцент кафедри автомобілів Щербина А.В.:
 1. Сосик А. Ю., Дударенко О. В., Щербина А. В., Артюх О. М. Обґрунтування методів визначення експлуатаційних показників двигунів внутрішнього згоряння машинно–тракторних агрегатів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь : ТДАТУ, 2018. Вип. 18, т. 2. C. 120-128.
 2. Щербина, А.В. Проверка технического состояния двигателя с помощью датчика давления. / А.В.Щербина // Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. - Харків: 2015. - №7 - С.143-148.
 3. Щербина, А.В. Перевірка герметичності камери згорання та інших систем автомобіля за допомогою пневмотестера і генератора диму. / А.В.Щербина // Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. - Харків: 2015. - №7 - С.176-182.
 4. Слюсаров, О.С. Оцінка і прогнозування масово-габаритних характеристик автопоїздів-ваговозів. / О.С. Слюсаров, А.В. Щербина // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: міжнародна науково-практична конференція, 19-21 жовтня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.228-231.
 5. Слюсаров, О.С. Использование МЄМС датчиков при испытаниях автомобилей на управляемость и устойчивость. / О.С. Слюсаров, А.В. Щербина // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: міжнародна науково-практична конференція, 19-21 жовтня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.231-232.
 6. Щербина, А.В. Взаимное влияние жесткости направляющего аппарата подвески и улов схождения колес на управляемость автомобіля. / А.В. Щербина // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: міжнародна науково-практична конференція, 19-21 жовтня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.248-235.
 7. Вербицький, В.Г. Дослідження кутів сходження коліс при різних швидкостях руху автомобіля. / В.Г. Вербицький, А.В. Щербина // Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. - 2016. - №10. - С.81-85.
 8. Щербина, А.В. Зміна кутів сходження коліс на перехідних режимах руху автомобіля. / А.В. Щербина // Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. - 2016. - №10. - С.97-102.
 9. Дударенко, О.В. Использование МЭМС датчиков при испытаниях автомобилей на управляемость и устойчивость. / О.В. Дударенко, А.Ю. Сосик, А.В. Щербина // Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту: Матеріали IV-ої міжнародної науково- практичної інтернет-конференції: збірник наукових праць. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - С.15-17.
 10. Щербина, А.В. Дослідження кутів сходження коліс автомобіля. / А.В. Щербина // Прикладні науково-технічні дослідження: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-7 квітня 2017 р.: тези доповіді. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. - С.151.
 11. Щербина, А.В. Вибір та обгрунтування кутів сходження керованих коліс передньоприводного автомобіля категорії М1: дис. канд. техн. наук [Електронний ресурс] / Щербина Андрій Васильович. - К., 2017. - 200 с. Режим доступу: http//diser.ntu.edu.ua/Scherbina_dis.pdf.