Ви є тут

Головна

2023 рік

1. Нечаєва І.А. Обґрунтування доцільності в умовах воєнного стану змін в податковій системі України на основі маркетингових досліджень. /О.Є. Борисенко, І.А. Нечаєва // Концептуальні основи та практичний досвід обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. - 2023. - С.94-107.

2. Корольков В.В. Регулююча функція податку на додану вартість та проблеми механізму її реалізації в Україні /В.В. Корольков,  Є.О.  Козирєва // Концептуальні основи та практичний досвід обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В. - 2023. -  С.124-137.

3. Gudz P. Analiza porównawcza finansów lokalnych wybranych gmin województwa kujawsko - pomorskiego w latach 2016-2020 / R. Sass, M. Gotowalska, P.Gudz //. . Концептуальні основи та практичний досвід обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки: колектив-на монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). – Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В, 2023. – С. 206-226.

4. Gudz P. Polska pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy na przykładzie miasta Zaporoże. 243-263 Unia Europejska i wybrane państwa członkowskie wobec konfliktu na Ukrainie/ M. Gudz, P. Gudz // red. Edyta Krzysztofik, Dominik Tarczyński, Agnieszka Romanko, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2022. - С. 243-263

2021 рік

1 Gudz Petro. Administrowanie budżetowe w gminie polskiej. Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. / Petro Gudz, Patryk Krzemieniewski, Колективна монографія. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2021. - 206 с. - С.177-191

2 Корольков, В.В. Формування механізму податкового адміністрування соціальних внесків і заробітної плати [Текст] / В. Корольков // Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). – Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В., 2021. 206 с

2020 рік

 1. Ґудзь П.В. Ґудзь М.В. Публічне адміністрування регіональним і локальним туристичним розвитком на основі узгодження інтересів учасників ринку Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі. За ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: вид-во Луцький національний технічний університет, 2020. 256 с. с.112-136.
 2. Kutidze L, Sorina O. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance : collective monograph / for order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 185–196.

2019 рік

 1. Бут Т. В., Зайцева В.М., Пуліна Т.В., Ринок туристичних послуг України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2019, 312 с.
 2. Пуліна Т.В., Войнаренка, В. І. Дубницького, Теорія і практика кластеризації економіки / Розділ 2.4 Розвиток кластерних ініціатив у харчовій промисловості Запорізького регіону /[Текст] : [колект.] монографія / [М. П. Войнаренко та ін.] ; за наук. та заг. ред. М. П. ; Акад. екон. наук України [та ін.]. Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019, 335 с .
 3. Шитікова Л. В. та ін.. Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств (підрозділ 3.2) За загальною редакцією Ткаченко А.М. ЗНТУ. Запоріжжя.  2019. С.53-64

2018 рік

 1. T. Pulina, P. Gudz. Public Administration for Sustainable Development.Collective monograph / The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie. – Mariupol: «East Publishing House Ltd.», 2018. – 268 p.

2017 рік

 1. Шмиголь Н.М. Complex assessment of plant growing development in the regions of Ukraine. Economic transformation in Ukraine:  comparative analysis and European experience Warsaw 2017 ISBN 978-83-944739-0-7 Published by Consilium Sp. z o.o. 00-545 Poland Warsaw, Marszałkowska 58
 2. Шмиголь Н.М. Павлюк Т. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та Укаїна. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: Монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – 396 с.

2016 рік

 1. Ґудзь П.В. Зарубіжний досвід розвитку міських агломерацій для України Зарубіжний досвід розвитку міських агломерацій. -С.36-46/ Управління розвитком великих міст та агломерацій: економіко-правовий аспект: монографія [Текст] За ред. проф. В.Устименка. - К.: видв-во ІЕПД НАН України, 2016.- 236 с.
 2. Шмиголь Н.М., Павлюк Т.С. Розділ 4. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та України. Інтеграція освіти, науки і бізнесу: Монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – 290 с.

2015 рік

 1. Пуліна Т. В., Гудзь П. В.,  Планування збалансованого і сталого розвитку економічного потенціалу промислового регіону на основі економіко-математичного моделювання. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015, 129-135 с.
 2. Ґудзь П.В. Розробка механізму трансформації економічного потенціалу Запорізького регіону та модель його впровадження / П.В. Ґудзь, М.В.Попова// Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П. В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 171 с. c.82-94
 3. Ґудзь П.В. Прогнозування інвестиційної діяльності регіону на основі мультиплікативного методу /Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем :монографія/за ред.О.І. Черняка, П.В.Захарченка. - Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015.- с.384. . С.40-50.
 4. Gudz P.V. Method of choosing investment priorities based on evaluation of the investment potential of region / monografia/ Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych. pod red. Prof. A. Czyżewskiego, D. Czakowskiego.- Bydgoszcs. Wyd. KPSW  w Bydgoszcs.- 2015. -164 s.. s.113-128.
 5. Кутідзе Л.С. Управління розвитком експортного потенціалу в процесі трансформації економічного потенціалу регіону. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2015 . – С. 104-111
 6. Нечаєва І.А. Кількісні та якісні параметри (показники) оцінки економічного потенціалу регіону // Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації: монографія/ за ред. проф. П. В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2015. - 171 с. С.8-18.
 7. Ткачук, О. Ю. Організаційно – управлінські засади розробки та впровадження форсайт – проектів. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: монографія / за ред.. проф..П. В.Гудзя. Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. С. 93 – 104.
 8. Шмиголь Н.М. Роль маркетингових служб у просуванні інноваційних товарів. Розділ 2. Бізнес-інкубатори як основа розвитку підприємництва в Україні. Запоріжжя, 2015. – с.90-94. Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №11 від 26.05.2015
 9. Шмиголь Н.М., Кошелева М.О. Особливості маркетингу туристичної галузі. Розділ 1.  «Маркетингова діяльність як чинник розвитку суспільства» Монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. С. 16-23 Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №3 від 29.09.2015
 10. Шмиголь Н.М., Кошелева М.О. Доцільність створення індустріальних парків в Україні. Розділ 4. «Індустріальні парки: досвід розвинених країн та перспективи розвитку в Україні» Монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. С. 64-69 Рекомендовано вченою радою ЗНУ. Протокол №3 від 29.09.2015

2011

 1. Ґудзь П. В., Нечаєва І.А. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства : монографія /, П. В. Ґудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 326 с.
 2. Ґудзь П.В. Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: Монографія / За ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2011. – 234 c.
 3. Ґудзь П.В., Хуторянська І.С. Вага пільг платникам податків в контексті недоотримання платежів регіонального бюджету //Прогнозування соціально-економічних процесів : сучасні підходи та перспективи : Монографія / Під ред.О.І.Черняка, П.В.Захарченка.– Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011, 2001.– 436 с. – С.321-335.
 4. Череп А.В., Пуліна Т.В. Створення та розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика//Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 260 с.
 5. Гудзь П.В., Гудзь М.В., Захарченко П.В. Диагностика жизненного пространства курортных территорий //Диагностика развития регионов: структура, границы, методы. Монографія / Под ред.проф. В.Н. Василенко. : Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009 – с. – С.119-221.
 6. Кримська Л.О.Тенденции развития и структура мирового топливно-энергетического комплекса // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения /под ред. Г.К. Вороновского, И.В.Недина. – К.: Знання України, 2007.– С. 62-68.

навчальні посібники

 1. Кримська Л.О. Миколаївський глиноземний завод – поразка чи надія Українського реформування // Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навч.-мет. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2004. – С.300-307.
 2. Кримська Л.О. Міжнародні орієнтири ВАТ «Дніпроспецсталь» // Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб. Консорціум із удоск. менеджмент-освіти в Україні. К.: Кондор, 2004. – С.357-363.
 3. Перегрін Г.Р., Башмакова Л.І., Поспеєва І.Є., Соріна О.О. Інженерні помилки: навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 – 312 с.