Ви є тут

Головна

Вимоги  до  оформлення  письмових  робіт
Тему рефератів, індивідуальних робіт, доповідей (для студентів денної форми навчання) студенти вибирають із наданого переліку (за варіантами) або самостійно. Студентам пропонується розкрити проблемне питання з дисципліни, або надати відповіді на низку запитань.
Етапи роботи над індивідуальною роботою, рефератом:
     1) підготовчий (вибір теми, знайомство з літературою);
     2) дослідницький (складання плану роботи, аналіз літератури);
     3) логіко-синтетичний (систематизація матеріалу, редагування, остаточне оформлення роботи);
     4) оціночний (представлення роботи за 10 днів до рубіжного контролю викладачу для оцінки).
До роботи складається план. Першим кроком має бути ознайомлення з базовою літературою і складання робочого плану. Після аналізу додаткових джерел інформації складають остаточний план роботи.
План роботи складається з наступних елементів:
     -    вступ;
     -    2-5 питань, що розкривають зміст проблеми;
     -    висновки;,
     -    список використаної літератури.
Розкриваючи зміст проблеми треба враховувати історію її становлення та сучасний стан. Кожне питання має закінчуватися чітко сформульованими висновками.
Список літератури повинен вміщувати не тільки підручники і посібники, але і монографії та наукові статті (не менше 2). Список літератури складається з 7-8 джерел.
Фінальним етапом підготовки доповіді чи реферату є систематизація матеріалу, уточнення плану та оформлення роботи.
В електронному вигляді матеріал слід готувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал – 1,15-1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. Всі міжабзацні інтервали 0 пт.
Обсяг роботи 15-20 сторінок друкованого тексту А-4. Текст на аркуші має бути вирівняно по ширині.
При цитуванні обов'язково вказувати джерело і сторінку, з якої наводиться цитата. Лапки «» використовуються для цитат, назв творів тощо. Посилання подаються за зразком [2, с. 45], де 2 – номер згадуваного джерела у списку використаної студентом літератури, а с. 45 – номер сторінки цього джерела, що містить наведену цитату. Список літератури (Перелік використанних джерел) слід оформити згідно із чинними вимогами до їх оформлення.
Можливі також посилання – найчастіше в кінці документу, з використанням наскрізної нумерації (у межах всього тексту чи окремих розділів, примітки в кінці кожної сторінки (підрядкові примітки), нумерація може бути посторінкова або наскрізна).
Індивідуальна робота здається викладачу за 10 днів до початку сесії. Викладач перевіряє роботу протягом 10 днів. Зарахована робота є допуском до заліку/екзамену. Не зараховані роботи допрацьовуються студентом, згідно зауважень викладача.

Вимоги  до  оформлення  контрольних  робіт
Тему контрольної роботи студенти вибирають із наведеного переліку завдань (за варіантами). Варіант контрольної роботи студенти вибирають за двома останніми цифрами залікової книжки. Якщо число, утворене двома останніми цифрами залікової книжки, більше ніж кількість варіантів контрольних робіт, треба знову починати із 1-го варіанту. Наприклад (варіантів усього 30): номер залікової книжки 963125, тоді варіант роботи 25; номер залікової книжки 963143, тоді варіант роботи 13.
Студентам пропонується розібрати три проблемні питання у контрольній роботі.
Контрольна робота складається: з титульного аркушу, плану, оформленого згідно вимог тексту, висновків та переліку використаної літератури.
Етапи написання контрольної роботи: 1) ознайомлення з базовою літературою по темі; 2) аналіз літератури і складання плану роботи; 3) систематизація матеріалу, редагування, остаточне оформлення роботи.
Попередньо студент знайомиться з базовою літературою, складає план роботи, аналізує додаткові джерела інформації. План роботи містить вступ, 2-3 питання, що розкривають зміст проблеми, висновки, список використаної літератури. Розкриваючи зміст проблеми треба враховувати історію її становлення та сучасний стан проблеми. Кожне питання повинно закінчуватися чітко сформульованими висновками.
Список літератури має включати не тільки підручники і посібники, але і монографії та наукові статті (не менше 2). Список літератури складається з 5-7 джерел. Фінальним етапом підготовки контрольної роботи є систематизація матеріалу, уточнення плану і оформлення роботи.
В електронному вигляді матеріал слід готувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал – 1,15-1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. Всі міжабзацні інтервали 0 пт.
Обсяг роботи не менше 18-20 сторінок друкованого тексту А-4. Текст на аркуші має бути вирівняно по ширині. При цитуванні обов'язково вказувати джерело і сторінку, з якої наводиться цитата. Лапки «» використовуються для цитат, назв творів тощо. Посилання подаються за зразком [3, с. 71], де 3 – номер згадуваного джерела у списку використаної студентом літератури, а с. 71 – номер сторінки цього джерела, що містить наведену цитату. Список літератури (Перелік використанних джерел) слід оформити згідно із чинними вимогами до його оформлення.
Всі роботи, що не відповідають зазначеним вимогам за оформленням повертаються на доопрацювання.

Зразок  титульного  аркушу  реферату  /  доповіді /  контрольної  роботи

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  "ЗАПОРІЗЬКА  ПОЛІТЕХНІКА"
Кафедра  філософії

РЕФЕРАТ   /   ДОПОВІДЬ   /   ІНДИВІДУАЛЬНЕ  ЗАВДАННЯ   /   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА
з  дисципліни  «Педагогічна  майстерність»
Тема  реферату  /  Тема  доповіді  /  Варіант № __

Студента групи             (підпис)                П. І. Б.
№ залікової книжки

Перевірив:  доц. каф. філософії            (підпис)        П. І. П.

Запоріжжя , 20__

У відповідності до «Положення про організацію навчального процесу в НУ "Запорізька політехніка"», Закону України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти», наказів Міністра освіти України «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України» й ін. – підсумкова оцінка є оцінкою, яка визначається шляхом переводу сумарної модульної оцінки, вираженої у 100-бальній шкалі, у традиційну академічну оцінку національної шкали («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», «незадовільно/з повторним курсом») – за такою шкалою оцінювання академічних успіхів студента:

за 100-бальною системою    за національною шкалою    за шкалою ECTS
«5»          90 ... 100                                  відмінно                                  А
«4»         85 ...  89                                  дуже добре                               В
                75 ...  84                                       добре                                   С
 «3»         70 ...  74                                 задовільно                                 D
               60…69                                      достатньо                                 Е
«2»         35 ...  59                                недостатньо                                FX
              1 ...  34                                   незадовільно                             F