Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є отримання знань щодо основних програмних засобів інформаційної техніки та програмування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні програмні засоби, їх класифікація;

– математичні програми для проведення інженерних розрахунків;

– програми розрахуну електричних та електронних кіл;

– скчасний стан інформаційних засобів.

вміти:

– застосування математичних програмних засобів при проведенні інженерних розрахунків;

– дослідження електричних та електронних кіл за допомогою математичних програм;

– використовувати сучасні досягнення для різних видів розрахунків.

Викладачі дисципліни: Шило Галина Миколаївна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 216 3-й 4-й 3-й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 11 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 12 год.
Самостійна робота
152 год. 196 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік, залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Попов В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий Финансы и статистика, 2005