Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» є формування у студентів як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів необхідного базису знань і практичних навичок щодо з’ясування і роз’яснення змісту норм того чи іншого законодавчого акту з метою чіткого і результативного їх застосування у подальшій діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– визначати загальні закономірності необхідності та доцільності здійснення тлумачення права;

– об’єкт і предмет тлумачення; 

–  способи тлумачення;

– критерії і види тлумачення; 

– принципи тлумачення;

– коло можливих суб’єктів тлумачення;

–  результати тлумачення права, акти тлумачення права та їх класифікацію;

– роль і значення вміння тлумачити право у системі професійних якостей юриста.

вміти:

– визначати загальні закономірності необхідності та доцільності здійснення тлумачення права;

–  розмежовувати об’єкт і предмет тлумачення;

– правильно застосовувати способи тлумачення права (граматичний, логічний, системний, історико-політичний, телеологічний, спеціально-юридичний) в залежності від конкретної ситуації;

–  виокремлювати ознаки і характеризувати структуру актів офіційного тлумачення права;

–  рвстановлювати юридичні силу актів тлумачення права в залежності від суб’єкту, який здійснив тлумачення.

 

Викладач дисципліни:  Ганна Олегівна Саміло 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 90 10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітній ступінь: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
32 год. 60 год.
Індивідуальні завдання
30 год. 24 год.
Вид контролю
екзамен екзамен

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – екзамен)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Екзамен
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т1-10
100 100 100