Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Право соціального забезпечення» є сприяння засвоєнню фундаментальними знаннями наукової методології та з’ясування широкої, внутрішньо узгодженої, хоча і не кодифікованої, сукупність правових норм,що характеризує право соціального забезпечення як самостійну галузь. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       базові поняття та категорії права соціального захисту;

–       предмет, методи, функції, принципи та основні джерела права соціального захисту;

–       питання правовідносин з соціального захисту;

–       структуру пенсійної системи України;

–       поняття трудових та соціальних пенсій;

–       види трудових пенсій та основні умови їх призначення;

–       види соціальної допомоги за законодавством України та порядок її надання;

–       забезпечення зі страхування, медичного та соціального обслуговування.

вміти:

–       застосовувати теоретичний матеріал та використовувати нормативно-правові акти при вирішенні конкретних практичних ситуацій;

–       здійснювати правильну кваліфікацію правовідносин, що складаються у сфері соціального захисту;

–       правильно тлумачити та застосовувати законодавство про соціальне захисту, що дозволить своєчасно та в повній мірі скористатись соціальним захистом, адресованим людині, а у випадку необхідності – юридично грамотно захистити свої права.

 

Викладач дисципліни:  Марина Леонідівна Смолярова

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 3

  Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему: «Правові засади соціального захисту в Україні»

Семестр

Загальна кількість годин – 150 8-й 8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8

Освітній ступінь: Бакалавр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
26 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
68 год. 108год.
Індивідуальні завдання
30 год. 30 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т1-10
100 100 100