Ви є тут

Головна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану
Код та найменування спеціальності 016 «Спеціальна освіта»
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Спеціалізація не передбачено
Освітня програма: освітньо-професійна програма «Корекційна освіта» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта»
Форма навчання денна та заочна
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 120 кредитів / 2 роки
Навчальний план, затверджений Вченою радою Запорізького національного технічного університету,  протокол № 8  від 22.03.2016 р
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності): відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю «Спеціальна освіта», схваленій Вченою радою ЗНТУ, протокол № 7  від 26.02.2016р.  
Відповідність вимогам професійного стандарту (за наявності): не передбачено
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: ОКР «молодший спеціаліст»