Ви є тут

Головна

Освітня програма (ОП) підготовки бакалавра зі спеціальності 017  «Фізична культура і спорт» випускника ЗНТУ є тимчасовим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.
Внесено Запорізьким національним технічним університетом як тимчасовий документ до введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти України з галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 017  «Фізична культура і спорт».
Затверджено як тимчасовий документ ректором Запорізького національного технічного університету від «27» березня 2017 року.
Освітня програма використовується під час:
-   акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за спеціальністю;
-   розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні та практик;
-   розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
-   визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
-   професійної орієнтації здобувачів фаху.
Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій і встановлює:
-   обсяг та термін навчання бакалаврів;
-   загальні компетенції;
-   професійні компетентності за спеціальністю;
-   перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми;
-   вимоги до структури навчальних дисциплін.
Освітня програма використовується для:
-  складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
-  формування індивідуальних планів студентів;
-   формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту індивідуальних завдань;
-  визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;
-  акредитації освітньої програми;
-  зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;
-  атестації бакалаврів спеціальності 017  «Фізична культура і спорт».
Користувачі освітньої програми:
-  здобувачі вищої освіти, які навчаються в ЗНТУ;
-  викладачі ЗНТУ, які здійснюють підготовку бакалаврів спеціальності 017  «Фізична культура і спорт»;
-екзаменаційна комісія спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»;
-приймальна комісія ЗНТУ.
Освітня програма поширюється на кафедри ЗНТУ, що здійснюють підготовку фахівців ступеня бакалавра спеціальності 017 Фізична культура і спорт.