Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення основ теорії фізичних процесів в лінійних і нелінійних радіоелектронних колах з зосередженими і розділеними параметрами; принципів побудови і особливостей роботи радіоелектронних приладів, виконаних на аналогових інтегральних схемах (ІС); основних принципів функціонування радіопередаючих і радіоприймальних приладів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– принципи побудови електронних апаратів;

– основні етапи синтезу електронних схем;

– загальну методику аналізу електронних схем;

– основні принципи побудови радіоприймальних та радіопередавальних пристроїв;

– перспективи розвитку електронних пристроїв на базі цифрової, мікропроцесорної і новітньої аналогової мікросхемотехніки;

вміти:

– виконувати прості розрахунки електронних схем, в тому числі з допомогою ЕОМ;

– аналізувати фізичні процеси в простих радіоелектронних колах і приладах;

– розуміти зв’язок параметрів і характеристик радіоелектронної апаратури з її конструкцією;

Викладачі дисципліни: Огренич Євген Вікторович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – ?_? Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 378 3,4-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – ?_? самостійної роботи студента – ?_? Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 64 год.  
Практичні, семінарські
16 год. год.
Лабораторні
64 год.  
Самостійна робота
234 год.  
 
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Першин В.Т. Основы радиоэлектроники и схемотехники Феникс, 2006