Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення методології розробки конструкції РЕЗ з застосуванням ЕОМ та засобів автоматизованого конструювання з урахуванням вимог технічного завдання, об’єкта установи, обмежень виробництва, забезпечення високої якості та економічної ефективності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– методологію конструювання;

– організацію автоматизованого конструкторського проектування при системному підході до виконання розробок;

– реалізацію ієрархічного принципу в конструюванні;

– роль стандартизації;

– методи компоновки та монтажу;

вміти:

– розробляти конструкцію РЕЗ в цілому та її складові частини з урахуванням дії механічних, кліматичних та радіаційних факторів при забезпеченні електромагнітної сумісності, високої надійності та ремонтопридатності, економічності та вимог ергономіки;

– повільно володіти засобами обчислювальної техніки при вирішенні розрахункових, компонувальних та топологічних задач.

Викладачі дисципліни: Поспеєва Ірина Євгенівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 8 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й, 4-й 3-й, 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 306 6-й, 7-й 6-й, 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 11 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 64 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
64 год.
Самостійна робота
178 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий тест (залік)   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12    
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 10 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Підсумковий тест (залік)   Сума
Змістовий модуль №5 Змістовий модуль №6 Змістовий модуль №7 Змістовий модуль №8
T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24    
5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 20 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт "Розрахунки систем амортизації" з дисципліни "Зовнішні впливи та захист РЕЗ" для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» спеціальності 6.050902 «Виробництво електронних засобів» / [Крищук В.М., Поспеєва І. Є.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 44 с.

2. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни "Методи та засоби дослідження РЕЗ", частина 1 для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» / [Крищук В.М., Поспеєва І. Є.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.

3. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт "Розрахунки систем амортизації" з дисципліни "Зовнішні впливи та захист РЕЗ" для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» спеціальності 6.050902 «Виробництво електронних засобів» / [Крищук В.М., Поспеєва І. Є.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 44 с.

4. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни "Методи та засоби дослідження РЕЗ", частина 2 для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» / [Крищук В.М., Поспеєва І. Є.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 18 с.

5. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни "Методи та засоби дослідження РЕЗ", частина 3 для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» / [Крищук В.М., Поспеєва І. Є.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 10 с.

 6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Вступ до спеціальності", для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» спеціальності 6.050902 «Виробництво електронних засобів» / [Поспеєва І. Є., Міщенко М. В., Щурова Л.С., Качуляк І. Д.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.

7. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи конструювання РЕЗ" частина 1, для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.050902 "Радіоелектронні апарати" / [Поспеєва І.Є., Коваленко Д.А.]. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 33 с.

8. Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "основи проектування електронної апаратури" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад. І. Є. Поспеєва – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 22 с.

9. Конспект лекцій з дисципліни "Основи проектування електронної апаратури", частина перша для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Н. І. Фурманова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 78 с.