Ви є тут

Головна

Мета: надати основні поняття теорії композиції, розвинути у студентів почуття гармонії форми, що досягається за рахунок синтезу закономірностей формоутворення та художньої інтуїції, розвинути навички використання закономірностей композиції, сприйняття і аналізу форми, підготувати студентів до проектування в галузі дизайну. 

Завдання:вивчення теоретичних основ композиції, що пов’язані з підвищенням естетичної якості промислових виробів а також предметно-просторових об’єктів, вивчення закономірностей композиції, її властивостей і якостей, засобів організації форми. 

знати: закономірності побудови об’ємно-просторової структури форми; засоби і методи, що співвідносяться з задачею привнесення людської міри в об’єкти техніки і предметно-просторового середовища; -досягнення гармонії структурних зв’язків між людиною і річчю, запроваджених в процесі життєдіяльності; -прийоми стилізації, розмірно-модульної масштабної гармонізації (розмірність людини і речі), технічного формоутворення.

вміти:оперувати закономірностями композиційного формоутворення; візуально сприймати і аналізувати форму.

Викладач:Дуднік Майя Георгіївна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів –  Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів –     
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

назва

Семестр
Загальна кількість годин -     
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

год.  год.
Практичні, семінарські
  год.   год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
 год.  год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 

для заочної форми навчання –