Ви є тут

Головна

Мета. Підготовка сучасного фахівця, який володіє базовими знаннями і навичками роботи з графікою, основних моделей представлення графічної інформації, принципів функціонування графічних пакетів, вмінням вибрати відповідний інструментарій для вирішення конкретних завдань при проектуванні радіотехнічної апаратури .

Завдання. Формування у студентів загальних методологічних основ і практичних навичок в галузі застосування САПР для розробки геометричних моделей плоских і тривимірних об'єктів проектування, їх візуалізації та роботи з моделями за допомогою спеціалізованих програмних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність планувати та управляти часом (ЗК-3);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

– здатність працювати в команді (ЗК-6).

Фахові компетентності:

– здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4);

– здатність складати нормативну документацію (інструкції) радіотехнічних систем (ПК-11);

– готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів радіотехніки (ПК-14);

– здатність правильно вибрати клас і ступінь складності геометричної моделі для проектованого об'єкта.

Викладач дисципліни:

Самойлик Сергій Сергійович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.ф.-м.н.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Семестр

Загальна кількість годин – 90

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

15 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

80 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік