Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів загальних методологічних основ і практичних навичок в галузі застосування САПР для розробки геометричних моделей плоских і тривимірних об'єктів проектування, їх візуалізації та роботи з моделями за допомогою спеціалізованих програмних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– роль і місце геометричних моделей в процесі автоматизованого проектування;

– класифікацію, основні властивості, методи створення та опису геометричних моделей;

– сутність і методи твердотільного та поверхневого моделювання;

– основні класи і стандарти САПР;

– системи підготовки і випуску конструкторсько-технологічної документації;

вміти:

– користуватися методами створення геометричних моделей при виконанні проектних робіт;

– правильно вибрати клас і ступінь складності геометричної моделі для проектованого об'єкта;

– мати навички користуваання САПР AutoCAD для створення двовимірних моделей та робочих креслень на їх основі;

– мати навички користуваання САПР КОМПАС для створення 3D-моделей та робочих креслень на їх основі.

Викладачі дисципліни: Поспеєва Ірина Євгенівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4.0 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й, 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 5-й, 6-й 6-й, 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2.5 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
32 год.
Самостійна робота
80 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік,залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий тест (залік)   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7    
10 10 10 10 10 20 20 10 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Виконання складальних креслень на основі тривимірного моделювання у системі Компас-3D” з дисципліни “Основи графічного та геометричного моделювання” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад.: Поспеєва І.Є., Фурманова Н.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

2. Робоча програма та методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Основи геометричного та графічного моделювання" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Н. І. Фурманова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 26 с.