Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є оволодіння основами теорії електромагнітного поля та особливостями поширення електромагнітних хвиль в різних середовищах та на межі їх розділу, на основі яких визначається зв’язок між електричними та конструктивними параметрами НВЧ пристроїв. Дати знання конструкцій ліній передачі та практичні навички по вибору матеріалів, покриттів, обґрунтуванню припустимих відхилень у розмірах і вимогах до якості поверхні НВЧ пристроїв.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основи теорії електромагнітного поля;

– випромінювання радіохвиль;

– поширення електромагнітних хвиль в різних середовищах і спрямованих системах;

– зв’язок між електричними та конструктивними параметрами НВЧ пристроїв;

вміти:

– розраховувати електромагнітні поля в однорідних середовищах, лініях передачі;

– розраховувати і проектувати лінії передачі та прості пристрої НВЧ;

– обґрунтувати вибір матеріалів і покриттів, допустимих відхилень у розмірах і вимог до якості поверхні НВЧ пристроїв.

Викладачі дисципліни: Фурманова Наталія Іванівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3.5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 3 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 126 6-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 4 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
32 год.
Самостійна робота
62 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий тест (залік)   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9    
10 10 10 10 10 15 15 10 10   100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Міщенко, М. В. Исследование влияния отверстия в экранирующем слое на значение емкостей неоднородностей топологии в устройствах на связанных микрополосковых линиях / Мищенко М. В., Фарафонов А. Ю., Романенко С. Н., Фурманова Н. И. // Радиотехника - 2013. - Вып.173 - С. 53-56.

2. Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств [Текст] / М. В. Мищенко, А. Ю. Фарафонов, Д. А. Коваленко, Ю. А. Сицилицин // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2013. - № 2. - С. 21-27.

3. Моделювання багатопровідних зв'язаних мікросмужкових ліній у квазідинамічному наближенні з урахуванням неоднорідностей топології [Текст] / М. В. Міщенко, О. Ю. Фарафонов, Ю. О. Сіциліцин [та ін.] // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2013. - № 1. - С. 46-50.