Ви є тут

Головна

Мета навчальної дисципліни:

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність політичних, правових явищ і суспільних процесів,  що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури, а також культури соціологічного  мислення.

Завдання навчальної дисципліни:

-    розвинення творчого, політичного і правового мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями  про політичні, правові та суспільні процеси;
-    вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;
-    орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у повсякденному житті та в професійній діяльності;
-    виховання у здобувачів вищої освіти високого рівня політичної і правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України;
-    формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти  повинен отримати:

Загальні компетентності:

1.    Здатність до навчання.
2.    Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
3.    Здатність працювати самостійно.
4.    Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу в професійних цілях.
5.    Здатність розв’язання проблем у професійній діяльності.
6.    Здатність управління інформацією.
7.    Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях..
8.    Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.
9.    Здатність до організації і планування.
10.    Здатність прийняти рішення.
11.    Здатність до критики та самокритики.
12.    Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена громадянського суспільства.
13.    Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та інші цінності і досягнення громадянського суспільства на основі розуміння закономірностей розвитку національної політико-правової системи.

Спеціальні компетентності

1.    Здатність розуміти сутність політичної і правової систем держави, її функцій та особливостей становлення політико-правової системи сучасної України.
2.    Здатність володіти знаннями з організації діяльності органів державної влади, розумітися на ознаках і функціях держави.
3.    Здатність володіти знаннями та навичками щодо форм народовладдя, зокрема місцевого самоврядування. Розумітися на принципах участі територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення.
4.    Здатність володіти знаннями з теорії виникнення та функціонування політичних партій та громадських організацій в Україні.
5.    Здатність володіти знаннями про  сутність політичної ідеології як однієї з форм суспільної свідомості, та її місце в системі політико-правової системи України.
6.    Здатність володіти знаннями про сутність виборчих і партійних систем. Знати їх функції та місце в політико-правовій системі України.
7.    Здатність володіти знаннями про політико-правові теорії громадянського суспільства, його сутність та ознаки.  

Викладачі дисципліни: Орлянський Володимир Семенович, д.і.н., професор; Кириченко Віктор Миколайович, к.і.н., доцент; Безрукова Ольга Анатоліївна, проф.соц.н., доцент; Рєзанова Наталія Олександрівна к.ф.н., доцент.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3

Галузь знань: 

27 Транспорт;

13 Механічна інженерія;

12 Інформаційні технології;

07 Управління та адміністрування;

 

 

 Обов’язкова 
 
Модулів –  1

Спеціальність:  

275 Транспортні технології;

133 Галузеве машинобудування;

131 Прикладна механіка;

133 Галузеве машинобудування;

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка;

121 Інженерія програмного забезпечення;

122 Комп'ютерні науки;

123 Комп'ютерна інженерія;

124 Системний аналіз;

073 Менеджмент

 

Освітня програма:

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті);

275.03 Транспортні технології ( на автомобільному транспорті);

Колісні та гусенічні транспотні засоби;

Двигуни внутрішнього згорання;

Технології машинобудування;

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування;

Металорізальні верстати та системи;

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання;

Авіаційні двигуни та енергетичні установки;

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок;

Обладнання та технології ливарного виробництва;

Інженерія програмного забезпечення;

Комп'ютерні науки;

Комп'ютерна інженерія;

Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах;

Менеджмент організацій і адміністрування;

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                          (назва) Семестр
Загальна кількість годин -  90 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітній ступінь: 

бакалавр

14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14год. 2
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
44 год. 70 год.
Індивідуальні завдання:
18 год.   14 год.(контрольна робота)
Вид контролю: залік

Розподiл балiв, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота  Залік Сума
Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
20 20 15 15 15 15

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.  

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Політико-правова система України: курс лекцій [Текст]: Навч. посіб. /За загал. ред. В. М. Кириченка: - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.- 170 с.

2. Кириченко В.М. Політико-правова система України [Текст]: Навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей / Кириченко В.М., Кириченко Ю.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 55 с.

3. Кириченко В.М. Політико-правова система України [Текст]: навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей / В.М. Кириченко, Г.В. Давлєтова. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 37 c.

4.Кириченко В.М., Соколенко Ю. М. Термінологічний словник [Текст]:з дисципліни « Політико-правова система України» для студентів усіх форм навчання / Кириченко В.М., Соколенко  Ю.М. – Запоріжжя :ЗНТУ, 2016.