Ви є тут

Головна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану

Код та найменування напряму 6.010203 «Здоров’я людини»
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Спеціалізація не передбачено
Освітня програма: освітньо-професійна програма «Здоров’я людини» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини»
Форма навчання денна та заочна
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 240 кредитів / 4 роки
Навчальний план, затверджений Вченою радою Запорізького національного технічного університету, протокол № 9 від 28.04.2014 року
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності): відповідає освітньо-професійній програмі для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини», схвалений Вченою радою ЗНТУ, протокол № 11 від 06.07.2010 року.Відповідність вимогам професійного стандарту (за наявності): не передбачено
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: повна загальна середня освіта, ОКР молодшого спеціаліста