Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Рухливі ігри” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки                               бакалавр напряму (спеціальності) “6.010201 «Фізичне виховання»”.
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань і практичних навичок,  щодо підбору, організації і проведення рухливих ігор з дітьми різних вікових груп в урочних і позаурочних формах організації заняття з урахуванням стану здоров’я і підготовленості
Міждисциплінарні зв’язки: має тісний зв`язок з дисциплінами «Теорія і методика фізичного виховання», «Фізіологія людини», «Гімнастика з методикою викладання», «Плавання з методикою викладання», «Легка атлетика з методикою викладання», «Спортивні ігри з методикою викладання», «Організація фізичної культури та спорту», «Організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів», «Організація та проведення спортивних змагань», «Педагогіка», «Психологія», «Основи реабілітації», «Оздоровчі технології фізкультури і спорту» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Гра, як один із засобів фізичного виховання і спорту.
  2. Педагогічні вимоги до організації і проведення рухливих ігор.
  3. Особливості організації  і проведення рухливих ігор з дітьми різних вікових груп.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни “Рухливі ігри” є озброєння студентів теоретичними знаннями та практичними навичками, щодо проведення занять з рухливих ігор в урочний і позаурочний час з дітьми різних вікових груп, з урахуванням медичної групи, рівня фізичної підготовленості.   
2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Рухливі ігри” є засвоєння основних знань, щодо вибору рухливої гри в залежності від вікової групи, організації і проведення її в урочний і позаурочний час
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: методи фізичного виховання, які використовуються при різноманітних формах організації заняття в залежності від віку і змісту заняття; педагогічну характеристика рухливих ігор дітей шкільного віку; методику використання рухливих ігор; класифікацію рухливих ігор; як правильно підібрати рухливу гру в залежності від віку і змісту занять; методику проведення рухливих ігор; зміст рухливих ігор для дітей дошкільного і шкільного віку; зміст рухливих ігор на розвиток фізичних якостей; зміст рухливих ігор в урочний і позаурочний час з дітьми різного віку; зміст рухливих ігор в позашкільний час; зміст рухливих ігор в заняттях з видів спорту.
вміти: визначити, які методи фізичного виховання використовувати при різноманітних формах організації заняття в залежності від віку і змісту заняття; визначити, яка рухлива гра з якою метою використовується; правильно обрати методику проведення рухливих ігор, згідно віку; правильно підібрати рухливу гру в залежності від віку і змісту занять; зміст рухливих ігор для дітей дошкільного і шкільного віку; зміст рухливих ігор на розвиток фізичних якостей; зміст рухливих ігор в урочний і позаурочний час з дітьми різного віку; зміст рухливих ігор в позашкільний час; зміст рухливих ігор в заняттях з видів спорту; скласти конспект заняття з рухливих ігор при різних формах організації заняття.