Ви є тут

Головна

Прізвище: Корольков

Ім'я: Владислав

По батькові: Васильович

 

Посада: декан факультету.

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук.

 

Освіта: вища

 

Тема дисертації: «Дослідження та розробка системи економіко-математичних моделей діалогового управління на нижньому рівні підприємства (на прикладі приладобудівних підприємств України)»

Найбільш вагомі наукові праці:

Колективні монографії:

 • Запорізький машинобудівний інститут, рік закінчення – 1964, кваліфікація за дипломом – «інженер конструктор-технолог радіоприладобудування».
 • Московський економіко статистичний інститут, аспірантура, рік закінчення – 1994, спеціальність за дипломом – «економіко-математичні методи».
 1. Корольков В.В. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / [Андерсон В.М., Андрєєва Н.М., Алимов О.М. та ін.]; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ “ІЕПСР НАН України”, ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ВД “АРІАЛ”, 2011. – 464 с. (с. 385-394).
 2. Корольков В.В. Прогнозування соціально економічних процесів: сучасні підходи та перспективи. (1.16. Продуктивність праці як інтегрований фактор розвитку економічних систем, заснованих на знаннях)// Прогнозування соціально економічних процесів: сучасні підходи та перспективи. Монографія / Під ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. – 436с. (с.198-210).
 3. Корольков В.В. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения // Киев, ЗНАНИЯ УКРАИНЫ, 2007, с.81-88, с.167-176.
 4. Корольков В.В. Еволюция на съвременния маркетинг // Академично издателство “Ценов”-Свищов, 2003. с.259-274.

 

Навчальні посібники:

 1. Міжнародна економіка: Навчальний посібник / С.В.Фомішин, А.В.Рибчук, А.П.Румянцев, П.В.Гудзь та ін.; За ред. С.В.Фомішина – Львів:, Новий Світ – 2000. – 2011. – 446с. (Розділ 3, Глава 8 с.185-202).
 2. Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч.посіб./Упоряд.: О.І.Сидоренко, П.С.Редько. – К.:Навч.-метод.центр „Консорціум із удоскон.менеджмент-освіти в Україні”, 2004.
 3. Менеджмент: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч. посіб./ Упоряд. О.І.Сидоренко. – К.: Консорціум, 2004. – 600 с.

 

Статті у фахових виданнях:

 1. Корольков В.В. Технологічна домінанта забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції // Економіка і прогнозування, науковий журнал – Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2011, №1 (с.131-143). Завантажити видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2011_1/9_Korolkov.pdf
 2. Корольков В.В. Дослідження ґенези становлення моделі виробничої функції на різних історичних етапах // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія” Збірник наукових праць, Луцького національного технічного університету. – Випуск 7 (28), Частина 1, Луцьк, 2010 – 414с. (с.401-413). Завантажити видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_etei/2010_7_1/35.pdf
 3. Корольков В.В. Новая парадигма экономического роста в условиях интернационализации // “ECONOMIC GROWTH IN CONDITIONS OF INTERNATIONALIZATION”. Fourth Edition of International Scientific Conference (3-4 september, 2009). – Chisinau, 2009. – 506p. ( P.32-42).
 4. Корольков В.В. Особенности учета фактора технического прогресса в производственной функции // Економіка і прогнозування, науковий журнал – Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009, №2 (с.97-110).
 5. Корольков В.В. Науково-технологічна євро інтеграція України, як стратегія розвитку ринку високих технологій // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія” Збірник наукових праць, Випуск 6 (23), Частина 1, Луцьк, 2009 – 460с. (с.355-370). Завантажити видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_etei/2009_6_1/34.pdf

 

Отримано патент на корисну модель

 • Корольков В.В., Тиховська Т.М., Іванов М.М. Патент на корисну модель №51878 Система моделювання процесів керування наукоємним підприємством. 10.08.2010 // Бюлетень промислової власності №15. – 2010р.

 

Наукові інтереси:

 1. Економіко математичне моделювання розвитку економічних систем;
 2. Інформаційні системи і технології в економіці.

 

Рік початку діяльності в університеті: 1996.

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародна інформація;
 • Сучасні інформаційні системи і технології;
 • Економіко-математичне моделювання світо господарських процесів;
 • Системи підтримки прийняття рішень;
 • Інтелектуальна власність.

 

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
тел.: 764-34-16, 769-84-07
e-mail: vikor@zntu.edu.ua