Ви є тут

Головна

Преамбула 

 

 

Освітня  програма  (ОП)  підготовки  магістра  зі  спеціальності  017 «Фізична  культура  і  спорт»  випускника  ЗНТУ  є  тимчасовим  нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей. 

 

Внесено  Запорізьким  національним  технічним  університетом  як тимчасовий  документ  до  введення  в  дію  складових  галузевих  стандартів 

вищої  освіти  України  з  галузі  знань  01  «Освіта»  за  спеціальністю  017 «Фізична культура і спорт». 

 

Затверджено  як  тимчасовий  документ  ректором  Запорізького національного технічного університету від «__»_______ 20__ року. 

 

 
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ 

 

Шамардіна Галина Миколаївна – керівник проектної групи, к. пед. н., професор, завідувач кафедри управління фізичною культурою та спортом. 

Пущина  Ірина  Вікторівна  –  член  проектної  групи,  декан  факультету управління фізичною культурою та спортом, к. пед. н., доцент. 

Шамардін Валерій Миколайович – член проектної групи, доктор наук з фв і с, професор кафедри управління фізичною культурою та спортом. 

Мазін Василь Миколайович – член проектної групи, к. пед. н., доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом. 

Шуба Людмила Вікторівна  – член проектної групи, к. пед. н., доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом. 

Чухланцева Наталя Вікторівна - член проектної групи, к. пед. н., доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом.