Ви є тут

Головна
 • Вступ до спеціальності.

Мета дисципліни - ознайомлення з історією розвитку автотранспортних засобів, місцем і роллю технічної експлуатації в автотранспортному комплексі країни, галузі, регіону, станом і тенденціями розвитку автомобільного транспорту; основним змістом навчальних програм і вимогами до підготовки бакалавра та магістра за фахом.

 • Автомобілі. Основи конструкції.

Мета дисципліни - формування у студентів знань і конструктивних принципів будови і функціонування агрегатів, систем і механізмів автомобілів; застосування елементарних деталей машин, теорії машин та механізмів у агрегатах та системах гусеничних та колісних транспортних засобів з метою забезпечення реалізації їх відповідних тягово-швидкісних властивостей при використанні за призначенням.

 • Експлуатаційні властивості автомобіля.

Мета дисципліни - формування у студентів базових теоретичних знань, понять та практичних навичок по аналізу і вибору параметрів автомобіля, що забезпечують реалізацію заданих експлуатаційних властивостей, вивчення закономірностей руху автомобіля; формування теоретичної бази з метою формалізації задач розробки і проектування автомобілів, та оволодіння математичними методами їх розв’язання; вивчення закономірностей фізичних явищ, що протікають при взаємодії автомобіля з опорною поверхнею і навколишнім середовищем та їх використання для вибору і забезпечення експлуатаційних параметрів автомобіля.

 • Основи технічної творчості.

Мета дисципліни - формування у студентів цілісного системного уявлення про сучасні методи пошуку нових технічних рішень, активізацію та наукову організацію творчої діяльності, основні етапи та прийоми раціонального творчого процесу, принципи та правила подолання технічних протиріч при вирішенні винахідницьких задач.

 • Основи конструкції трактора.

Мета дисципліни - формування у студентів знань і конструктивних принципів будови і функціонування агрегатів, систем і механізмів тракторів; допомогти студентам отримати теоретичні знання і дати відповідне розуміння конструкції колісних та гусеничних тракторів: принципу роботи агрегатів і вузлів трансмісій; ходових частин, систем управління; основного робочого обладнання; роз’яснення тенденцій розвитку їх конструкцій.

 • Теорія автоматичних систем автомобіля.

Мета дисципліни - придбання знань, необхідних для використання в практичній діяльності в ході проектування, виробництва, монтажу, налагодження і експлуатації  автоматичних систем автомобіля.

 • Основи теорії і динаміки автомобільних двигунів.

Мета дисципліни - набуття студентами знань щодо принципу роботи автомобільних двигунів, аналізу та розрахунку робочого циклу, показників роботи ДВЗ, особливостям їх конструкції, кінематики і динаміки.

 • Основи діагностики та ремонту автомобілів.

Мета дисципліни - отримання знань з технології та організації діагностики, технології ремонту деталей різних класів, капітального ремонту автомобілів і агрегатів, основних способів відновлення деталей, вимірювальних приладів та технологічного обладнання, організації робіт з технічного нормування.

 • Випробування, діагностика, діагностичне обладнання.

Мета дисципліни - вивчення методів та засобів діагностування технічного стану автомобілів, можливих несправностей, способів їх виявлення; оволодіння основами конструювання технологічної оснастки, освоєння методів прогнозування технічного стану та залишкового ресурсу складових частин автомобілів.

 • Експлуатація та обслуговування машин.

Мета дисципліни - формування у студентів знань і вмінь в області експлуатації й обслуговування автомобілів, необхідних фахівцям для створення ефективної, надійної й безпечної техніки, що відповідає сучасним вимогам високого рівня світового автомобілебудування. формування у студентів знань і вмінь в області експлуатації та обслуговування автомобілів, необхідних фахівцям для створення ефективної, надійної й безпечної техніки, що відповідає сучасним вимогам високого рівня світового автомобілебудування; вивчення основних положень, що регламентують питання використання різних типів автомобілів за їх функціональним призначенням з забезпеченням підтримки працездатного стану та відновлення ресурсу у різних умовах застосування.

 • Спеціалізований рухомий склад.

Мета дисципліни - формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок розв’язання задач проектування, виробництва і експлуатації спеціалізованих автотранспортних засобів; вивчення сучасного стану і перспектив розвитку спеціалізованих автотранспортних засобів, особливостей їх експлуатації і пред’явлених до них вимог та теорії експлуатаційних властивостей і робочих процесів, формування базових інженерних знань для практичної діяльності в машинобудівній галузі, пов’язаної з проектуванням, виробництвом та технічним забезпеченням експлуатації спеціалізованих автотранспортних засобів і їх складових; закономірності формування структури і експлуатаційних характеристик рухомого складу, особливості методів розрахунків спеціалізованих автотранспортних засобів, умов їх експлуатації і безпеки руху, показники ефективності рухомого складу.

 • Методи випробування та основи сертифікації автомобіля.

Мета дисципліни - оволодіння сучасними методами випробувань та випробувальним устаткуванням для проведення експериментальних досліджень; плануванням і проведенням випробувань автомобільної техніки; одержання, опрацювання і аналіз результатів випробувань;  сертифікація автотракторної техніки.

 • Автомобільні кузови.

Мета дисципліни - вивчення основних експлуатаційно-технічних якостей автомобільного кузова, оволодіння основними методами компонування, розрахунку його елементів, ознайомлення з технологією виготовлення.

 • Робочі процеси автомобілів.

Мета дисципліни - затвердження і поглиблення теоретичних положень по конструюванню агрегатів і деталей автомобіля, розвиток навиків самостійної творчої роботи; отримання необхідних знань і практичних навиків, які дозволять випускнику університету на сучасному рівні здійснювати проектування конструкцій з більш широким упровадженням в конструювання і розрахунок автомобіля комп’ютерів, методів та систем автоматичного проектування.

 • Проектування нестандартного діагностичного обладнання.

Мета дисципліни - формування у студентів необхідних знань по особливостям конструкцій, вимогам, які пред'явлені до обладнання для випробувань, діагностики технічного стану, обслуговування і ремонту автомобілів, методикам розрахунків, вибору й експлуатації таких технічних засобів; отримання необхідних систематизованих знань, які забезпечують грамотне вирішення питань конструювання, розрахунку й експлуатації нестандартного обладнання і розроблених на базі його комплексів для випробувань, діагностики й обслуговування автомобілів.

 • Теорія технічних систем автомобілів.

Мета дисципліни - оволодіння створенням технічних систем та їх елементів на базі системного підходу та системного аналізу; вивчення властивостей, структури, класифікації, законів побудови, використання та розвитку автомобілів, як технічних систем.

 • Основи САПР в автомобілебудуванні.

Мета дисципліни - формування у студентів знань з автоматизованого проектування елементів автотранспортних засобів та транспортних засобів в цілому з допомогою сучасних комп'ютерних технологій.

 • Електронне обладнання систем автомобілів.

Мета дисципліни - вивчення основних принципів побудови та функціональних особливостей новітніх електронних систем автоматичного контролю, управління та регулювання, які містяться у бортовому обладнанні сучасних автотранспортних засобів.

 • Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування.

Мета дисципліни - проектувати та розробляти деталі й збірки (механізмів) транспортних засобів та діагностичного обладнання з використанням параметричного проектування на основі конструктивних елементів, технологій поверхневого і об'ємного моделювання.

 • Автотехнічна експертиза.

Мета дисципліни - вирішення практичних завдань по експертному розслідуванню дорожньо-транспортних пригод на базі знання основних аспектів проведення автотехнічної експертизи.

 • Методологія наукових досліджень.

Мета дисципліни - оволодіння основними етапами науково-дослідницької роботи, які містять вибір напрямку наукового дослідження, пошук, накопичування та обробку наукової інформації, оформлення результатів наукової роботи та впровадження їх у виробництво.

 • Основи ергономіки.

Мета дисципліни - набуття студентами знань, що забезпечують системний підхід при проектуванні автомобілів і тракторів з урахуванням взаємодії в системі "водій - машина - навколишнє середовище"; ознайомити з основами технічної естетики та впровадженням методів художнього конструювання в промислове виробництво.

 • Використання ЕОМ при діагностиці автомобіля.

Мета дисципліни - оволодіння спеціальними комп’ютерними інформаційними системами для проведення діагностичних робіт, обслуговування та ремонту транспортних засобів, підбору запасних частин.

 • Основи мехатроніки.

Мета дисципліни - отримання знань щодо методів і процесів проектування та виробництва якісно нових модулів і транспортних засобів - інтелектуальних дослідних та промислових самоорганізуючих і самокерованих систем.

 • Основи міцності та довговічності автомобілів.

Мета дисципліни - формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок вирішення задач теорії надійності стосовно автомобілів та їх складових; вивчення основних понять, положень теорії надійності, формування математичної бази з метою формалізація задач забезпечення міцності і довговічності автомобіля та оволодіння математичними методами їх розв’язання.

 • Надійність технічних систем.

Мета дисципліни - подання сучасних методів прогнозування показників їхньої фізичної та параметричної надійності, забезпечення експлуатаційної безвідмовності, довговічності. Розглядання шляхів підвищення надійності ДВЗ різних типів та призначень.

 • Управління якістю.

Мета дисципліни - формування у студентів цілісного системного уявлення про управління якістю, як сучасної концепції управління, а також умінь і навичок в галузі управління якістю продукції, послуг, робіт, діяльності вітчизняних підприємств і організацій; дослідження та випробування технічних систем; вивчення принципів, етапів і методів прискорених випробувань та доводки конструкцій технічних систем, діагностичних основ контролю та резервів підвищення їх технічного рівня.

 • Електронні системи керування транспортними засобами.

Мета дисципліни - оволодіння алгоритмами і принципами функціонування електронних блоків контролю роботи для різних вузлів та агрегатів транспортних засобів, маршрутних систем, систем автомобільної сигналізації та навігації.

 • Транспортні енергетичні установки.

Мета дисципліни - оволодіти концепцією розвитку транспортних енергетичних установок на базі поршневих ДВЗ, газових, парових, парогазових турбін і інших двигунів і здобути наукові знання, на основі яких можна буде перейти до нових видів транспортної енергетики.