Ви є тут

Головна

Тематика наукової роботи здобувачів вищої освіти

   Науково-дослідна робота зі здобувачами вищої освіти активно проводиться на кафедрі машин і технології ливарного виробництва з метою забезпечення високої якості підготовки, а також формування у них інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури.
  Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти в позанавчальний час є продовженням науко-дослідної роботи та є водночас ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.
  Участь у виставках є засобом демонстрації досягнень здобувачів вищої освіти і викладачів та залучення нових навчальних установ до співпраці, кафедра активно співпрацює з підприємствами м. Запоріжжя, такими як АТ «Мотор Січ», ДСКБ «Прогрес», ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод» та ін., де здобувачі вищої освіти проходять виробничу та переддипломну практику у ливарних цехах.
  Курсові, дипломні і магістерські роботи є видом науково-дослідної роботи, який потребує від здобувачів вищої освіти уміння сформулювати тему, обрати методику дослідження, організувати й провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження. На кафедрі захищаються курсові та дипломні роботи і проекти, що пов’язані з науковою роботою кафедри та реальними завданнями сучасної науки, де вони впроваджуються.
Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє система заохочень. З метою розвитку студентської наукової творчості в університеті розвинуто систему стимулювання. Наприклад, встановлено такі форми заохочення студентів спеціальності, які займаються науково-дослідною роботою:
  - отримання додаткових балів до рейтингу студентів, що враховуються в оцінюванні знань студентів з дисциплін, до яких належать наукові здобутки;
  - рекомендації до вступу в магістратуру;
  - нагорода дипломами університету;
  - подяка із занесенням в індивідуальний план студента.
  Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти приймають участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах.
  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2020/2021 навчального року зі спеціальності 136 «Металургія»:
  1. Бурдельна Світлана Олександрівна, ІФ-514м, Чушкіна Юлія Олегівна,  ІФ-510м
Науковий керівник: к.т.н., доцент Кузовов Олексій Федорович
Тема наукової роботи: «Дослідження «U-схеми» живлення і розробка нової технології отримання масивного кокільного виливка  «Бронь конуса»
Актуальність роботи: отримання виливка «Бронь конуса» з максимально щільною структурою в умовах дрібносерійного виробництва лиття у кокіль з використанням маловідомої схеми живлення з подаванням рідкого металу знизу із надливу уверх у стінку виливка.
Завдання наукової роботи: дослідити маловідому схему живлення виливка, що названа нами як «U-схема», що працює як манометрична трубка. Для даної конструкції виливка ця схема являється найбільш сприятливою.
  2. Крилова Людмила Олександрівна, ІФ-519м
Науковий керівник: к.т.н., доцент Кузовов Олексій Федорович
Тема наукової роботи: «Вдосконалення технології живлення 2-тонного ковальського зливка».
Актуальність роботи: зниження витрат рідкого металу на надливи у сучасних технологіях металургійних зливків за рахунок утеплюючих елементів – ізотермічних ригелів – та утеплюючих плит для круглих і прямокутних зливків. Застосування цих елементів корінним чином змінює в кращий бік характер і санітарно-гігієнічні умови праці на дільницях підготовки виливниць.
Завдання наукової роботи: розробити нову конструкцію надливкої надставки під використання сучасних утеплюючих елементів – ригелів.
  3. Травянко Катерина Олегівна, ІФ-519м
Науковий керівник: к.т.н., доцент Сергієнко Ольга Сергіївна
Тема наукової роботи: «Порівняльний аналіз систем комп'ютерного моделювання усадкових процесів при литті за витоплюваними моделями виливків зі сплаву 14Х17Н2».
Метою роботи є практичний порівняльний аналіз можливостей прогнозування усадкових дефектів у виливках, виготовлених литтям за витоплюваними моделями, а також вибір раціональних методів усунення усадкових дефектів шляхом аналізу результатів моделювання.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведено практичний порівняльний аналіз адекватності моделювання усадкових раковин та пористості у виливках, виготовлених литтям за витоплюваними моделями програмними комплексами ProCast та LWMFlow.
Активну участь приймають здобувачі вищої освіти у щорічній науково-практичній конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів «Тиждень науки»:

Збірка «Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет»

Збірка «Тиждень науки-2019. Інженерно-фізичний факультет»

Збірка «Тиждень науки-2018»

Збірка «Тиждень науки-2015»

Також, здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях.
Залучення здобувачів вищої освіти до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє готувати не тільки високоякісних фахівців, але й створювати умови для подальшого залучення випускників кафедри до науково-педагогічної роботи в університеті