Ви є тут

Головна

Наукові статті

2021

1. Нечаєва І. А., Костецька А. І. Використання гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі громади.  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №9.  https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7545

2. Корольков В. В., Ткачук О. Ю., Татоян В. В. Організація системи управління публічними закупівлями в об’єднаних територіальних громадах. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2380 (дата звернення: 02.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.37.

3. Корольков В. В., Соріна О. О., Тельчаров Е. А. Управління знаннями при реалізації стратегії інноваційного оновлення підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9529 (дата звернення: 02.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71.

4. Гудзь П.В., Чукалін О. Внутрішній аудит та контроль як функція управління публічними фінансами. Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. Колективна монографія. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В. 2021. 206 с.С.177-191.

5. Зінченко А.А. Порівняльний аналіз публічного управління Франції та України. с.211- 215. Механізми управління розвитком територій: зб. наукових праць у 2 ч. Ч. 1. Житомир: Поліський національний університет, 2021. 272 с. с.27-32

6. Марина Гудзь, Петро Гудзь, Карина Стуконог. The role of program Erasmus + in development in students of competencies soft skills. s. 185-194. Vzdelávanie a spoločnosť Medzinárodný nekonferenčný zborník. VI. Prešovská univerzita v Prešove, 2021. 451s. Publikácia bola vydaná elektronicky v Digitálnej knižnici UK PU: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16  ISBN 978-80-555-2729-1

 

2020

1. Нечаєва І. А., Лавріненко В. О. Сучасний стан інвестування в економіку Запорізького регіону в контексті зміцнення його соціально-економічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 152–158. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.152

2. Тесленок І. М., Соріна О. О., Мишакова В. О. Зв'язки з громадськістю як основний інструмент формування іміджу державної податкової служби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1847 (дата звернення: 03.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32

3. Гудзь П.В., Лайкова К. Еволюція наукових поглядів просторового розвитку регіону. International Scientific Internet – Conference Organization and management in the serviices’sphere May 8, 2020. Berdyansk – Kyiv – Opole – Slovyansk.  The Academy of Management and Administration in Opole (Poland). 2020. 156 s.

4. Тесленок І. М., Соріна О. О., Коваль В. В. Розробка механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77. (Index Copernicus, Google Scholar)

2019

Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Носов М. П. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7471 (дата звернення: 10.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5

2018

1.Гудзь П. В., Шадріна Є. С. Аналіз понятійно-категоріального апарату «публічного управління та адміністрування». Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління». 2018. № 3. С.51-59.

2.Тесленок, І.М. Пуліна, Т. В.,Нестеренко А. Г. Розробка стратегії енергоефективності Запорізької області. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. №11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1331. DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.1

Тези наукових повідомлень

2021

1 Нечаєва І. А., Двояковський І.Ю. Диверсіфікація діяльності малого підприємства на ринку фотопослуг «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.304-306.

2 Костецька А. І., Нечаєва І.А. Дашборд як інструмент ухвалення управлінських рішень в умовах розвитку новоутворених громад.  Шевченківська весна 2021. Економіка. На шляху до сталого розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / за заг. ред. Л.А. Анісімової: Київ,Іінтерсервіс, 2021. – вип. ХІХ. 334 с., с. 154.

3 Соріна О. О., Чушкіна Ю. О. Складові механізму формування системи стратегічного управління підприємством. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 322-324 (українська, польска)

4 Соріна О. О., Доновський Д. В. Використання системного підходу в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 319-322 (українська, польска)

5 Соріна О. О., Шугайло Д. Д. Класифікація стратегій розвитку підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимірмеждунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 324-326 (українська, польска)

6 Гришіна Н. І., Соріна О. О. Створення системи забезпечення якості медичних послуг. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 317-319 (українська, польска)

7 Соріна О. О., Сапронова Ю. Ю. Оцінка трудового потенціалу медичної бюджетної установи. Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.225-227. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана.

8 Соріна О. О., Чушкіна Ю. О. Дослідження підходів до класифікації конкурентних переваг підприємства. Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 227-229. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.

9 Шиловець І.О. Шведський досвід місцевого економічного розвитку для України, С. 1167-1171. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 1463 с.

10 Зінченко А.А. Порівняльний аналіз впровадження реформи децентралізації управління у Франції та Україні 798-802. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 1463 с.

11 Музолевська Б.Г. Особливості формування місцевих бюджетів в Україні та світі 356-360 Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

12 Матюк А.В. Реалізація виконавчих функцій сільських рад в умовах адміністративно-територіальної реформи. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

13 Клим Ю.В. Шляхи впровадження зарубіжних кращих практик місцевого самоврядування до вітчизняних громад. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

14 Шиловець О.І. Цифровізація Василівської територіальної громади: очікування та реальність. 175-179. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

15 Попова Ю.В. Управління розвитком територіальних громад: с.134-138. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с..

16 Попович А.О. Публічне управління суспільним здоров’ям с.138-140. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 07 грудня 2021 року / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. 408 с.

2020

1.    Гудзь П.В., Бень В.В. Самоосвіта державних службовців як шлях підвищення їх кваліфікації С. 115 – 118. «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та адміністрування в умовах трансформації економіки України»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-річчю Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Харків (28-29 квітня 2020 року) – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. – 244 с.
2.    Бень В.В., Риженко О.М. Шляхи удосконалення системи оплати праці державних службовців С.200-202. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
3.    Кутідзе Л.С., Бень В.В. Особливості організації управління персоналом на державній службі С. 256-258. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
4.    Нечаєва І.А., Бень В.В. Етичність інвестування, як фактор конкурентної переваги фінансової компанії С. 99-101. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 19–20 листопада 2020 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М.Бекетова, Рада молодих вчених при МОН України, Одеський національний економічний університет, НТУ «Дніпровська політехніка» [та ін.] – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020 – 457 с.
5.    Гудзь П.В., Бень В.В. SMART-спеціалізація як обов’язковий елемент стратегічного планування регіонального розвитку С.11-13. Пріоритетні шляхи розвитку науки та освіти (частина І): матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 29-30 листопада 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – 60 с.
6.    Нечаєва І. А., Лавріненко В. О. Інвестування: сутність, цілі, види, напрямки. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.223 -225. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf
7.    Гудзь П.В., Кравченко К.Г. Формування і розвиток от як індикатор децентралізації влади. Матер. IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» 19-20 листопада 2020 р. м. Харків, Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020, с. 134-138. – 0,2 др .ар.  
8.    Гудзь П.В., Кравченко К.Г.  Посадові особи в ОТГ: функції та повноваження. Тиждень науки-2020. 0,15 др .ар.  
9.    Тесленок І. М., Мишакова В. О Професійна етика державного службовця як фактор іміджу державного органу. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 183–185.
10.    Тесленок І. М., Мишакова В. О. Роль професійної поведінки державного службовця при формуванні зовнішнього іміджу владної структури регіонального рівня. Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–26 вересня 2020 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. – С.66–68.
11.    Гудзь П.В., Довга О.І. Реалізація проекту електронної бібліотеки територіальної громади як чинник соціально-культурного розвитку V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених, аспірантів і студентів  «Тенденції і прогнози розвитку світової економіки в умовах загострення глобальних ризиків» 30 листопада 2020 року., 0,25 др. арк. ФЕУ-517.
12.    Гудзь П.В., Мішакова В. Регіональні особливості формування іміджу державної податкової служби. с.216-218 Відкриті еволюціонуючі системи: матер.  V Міжнар. наук.-практ. конф. (19 - 21 травня 2020 р.). К.:ТНУ  імені В. І. Вернадського. 2020. 314 с. 0,1 др. арк.

13. Соріна О.О., Доновський Д.В. Формування іміджу сучасного підприємства. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 264-266

2019

1. Нечаєва І.А., Бень В.В. Формування та ефективне використання трудового потенціалу підприємства: фактори впливу С. 232-234. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
2. Нечаєва І. А., Циба О. М. Особливості фінансування комунальних підприємств (установ, організацій). Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.152-154.
3. Нечаєва І. А., Кузьміна Д. А. Система соціального страхування: сутність, принципи організації, види та моделі (світова практика та особливості вітчизняної системи) // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2019. Pp. 630-636. URL: http://sci-conf.com.ua.
4. Тесленок І.М. Шляхи підвищення ефективності управління проектами в бізнес-інкубаторі на регіональному рівні / І.М. Тесленок, М.П. Носов // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 338-340.
5. Тесленок І.М. Управління розвитком проекту бізнес-інкубатору / І.М. Тесленок, М.П. Носов // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 184-186.
6. Гудзь М.В., Овчаренко С.В. Новітні форми розвитку економіки регіону с.233-235. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”: матер. VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція, 29 листопада 2019 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя: КПУ, 2019.

7. Гудзь П.В., Калініна Н. В. Адміністрування закладами культури в регіоні С.302-304. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019.

8. Соріна О.О., Біденко І.П. Еволюція поглядів на корпоративну культуру. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 201-203

9. Соріна О.О., Аболімова О.О. Проблеми розвитку проектного менеджменту в Україні Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 203-205

10. Соріна О.О., Мєльніков О.В. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С.205-207

11. Соріна О.О., Аболімова О.О. Роль академічних бізнес-інкубаторів в інклюзивному розвитку регіону. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019р. Запоріжжя С. 330– 332

12. Соріна О.О., Біденко І.П. Корпоративна культура як елемент управління організацією. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С.333– 335

13. Соріна О.О, Мєльніков О.В. Сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С.335– 338

2018

1.    Gudz P., Ben V. Ratio between competence and responsibility of the employees from the Department of education and science in ZRSA C. 9-11. «Сучасна економічна наука: теорія і практика»: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Полтава (14 листопада 2018 року) – Полтава : ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2018. 190 с.
2.    Гудзь П В., Блохін С. В. Вдосконалення публічного управління та адміністрування в об’єднаних територіальних громадах Запорізької області. С.367-370. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матер. міжнарод.наук.-практ. конф. 4-5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. [Електронний ресурс] / Редкол.: Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.
3.    Гудзь П.В., Костецька А.І. Побудова ефективних комунікацій «керівник-підлеглий» в контексті менеджменту безпеки С.49-52. Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (16 травня 2018 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2018. – 160с.
4.    Гудзь П.В., Стуконог К. В. Принципи взаємовідносин органів місцевого самоврядування і органів державної виконавчої влади С.262-264.Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 326 с.

5 Соріна О.О., Нестеренко А. Г. Підвищення управління якістю підготовки  кадрів в сфері публічного адміністрування. Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 1331–1333

6 Соріна О.О., Магарламова Н. В. Впровадження системи управління якістю  освітньої діяльності / О.О. Соріна, Н.В. Магарламова // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С.1342–1344

Активну участь приймають здобувачі вищої освіти  у щорічній науково-практичній конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів «Тиждень науки»:

 

Збірка «Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління»;

Збірка «Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління»;

Збірка «Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління»;

Збірка «Тиждень науки-2018»;

Збірка «Тиждень науки-2017».

Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі вищої освіти приймають участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах.
Високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти кафедри підтверджений нагородами, подяками та призовими місцями за участь у

конкурсах та олімпіадах:

- Кабак Марія гр. ФЕУ-512м (науковий керівник доц. Нечаєва І.А.) – І місце в Обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки 2017 р.

- Коляда Катерина, гр.ФЕУ-513м (науковий керівник доц. Нечаєва І.А.) – ІІІ місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій», 2018 р.;

- Коваль Дмитро, гр.ФЕУ-514м (науковий керівник ст. викл. Соріна О.О.) – Диплом YI ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» у 2018/2019 н.р.

- Стуконог Каріна студ. гр.ФЕУ-510м (Науковий керівник д.е.н. проф. Шмиголь Н.М.) – Диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2021 р.

 

- Рощина Дар’я, студ.гр.ФЕУ-519м (Науковий керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А. – Диплом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-структур» у 2021 р.

    

У вузівському конкурсі на кращу наукову студентську роботу представлені кращі студентські наукові роботи:

- 2018/2019 н. р. 

1) Оболадзе Альона Нугзарівна, ФЕУ-515, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: «Формування методу оцінки репутації території»;
2) Подакова Ганна Юріївна, ФЕУ-515, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: «Особливості оцінки конкурентної позиції закладів вищої освіти».
Обидві роботи вийшли до 2 туру вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу;

-    2019/2020 н. р.  

1.    Дончик Дар’я Ігорівна, ФЕУ-516, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: «Нестандартне використання управлінських методів та інструментів в антикризовому управлінні»;
2. Костецька Анастасія Іванівна, ФЕУ-516, науковий керівник доц. Нечаєва І. А. Тема: «Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору об’єкта інвестування».
3. Носов Микита Павлович, ФЕУ-318 м, науковий керівник доц. Тесленок І. М. Тема наукової роботи: «Розробка проекту «Туристичне бюро» на базі бізнес-інкубатору».
4. Сіленко Олена Едуардівна, ФЕУ-518 м, науковий керівник проф. Пуліна Т. В. Тема: Управління інноваційною діяльністю науково-виробничого підприємства.
До 2 туру вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу вийшли Дончик Д. І. та Костецька А. І.

- 2020/2021 н. р.

У вузівському турі Всеукраїнського конкурсі на кращу наукову студентську роботу представлені кращі студентські наукові роботи: 

  1. Змикало Олександра С., ФЕУ-518, науковий керівник доц. Нечаєва І. А. Тема: Досвід та рекомендації виведення підприємства автомобілебудування з кризи.

Керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А.

  1. Подакова Ганна Юріївна, ФЕУ-519м, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: Використання концепції wellbeing з метою підвищення продуктивності праці в умовах кризи, спричиненій пандемією.

Керівник к.е.н. доц. Нечаєва І.А.

Обидві роботи рекомендовані до 2 туру всеукраїнського вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

- 2021/2022 н.р.

1. Костецька Анастасія, ФЕУ-310м, науковий керівник доц. Нечаєва І.А. Тема: Управління розвитком ОТГ у умовах децентралізації. Робота  рекомендована до 2 туру всеукраїнського вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу.

Також, здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях:

1. Кутідзе Л. С. Єськов К. О. Впровадження нових принципів планування регіонального розвитку у контексті євроінтеграції україни.  Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р.  Дніпро, 2019. С.619-624

2. Пуліна Т.В., Воробець М.В. Економічна діагностика металургійного підприємства. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С. 319 – 320.

3. Пуліна Т.В., Голованова Г.С. Планування розвитку регіону на засадах smart-спеціалізації. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С. 320 – 323.

4. Пуліна Т.В., Жукова С. Е. Управління якістю продукції науково-виробничого підприємства. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С.  324-327.

5. Тесленок І.М. Широколобов Є.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та її місце в стратегічному управлінні машинобудівного підприємства. Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.) Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С. 344–348.

6. Нечаєва І. А.,  Циба О. М. Особливості фінансування комунальних підприємств (установ, організацій). Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. 240 с. С.152-154.

7. Нечаєва І. А., Дончик Д. І. Особливості аналізу діяльності підприємства в умовах обмеженої інформації в антикризовому управлінні // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 652-656. URL: http://sci-conf.com.ua.

8. Нечаєва І. А., Костецька А. І. Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору об’єкту інвестування // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 657-661. URL: http://sci-conf.com.ua.

Набувати практичного досвіду здобувачам вищої освіти кафедри допомагає участь у професійних конкурсах, зокрема:

- участь в конкурсі з інвестиційного аналізу  CFA Institute Research Challenge-2017 – Амелькіна А. (гр. ФЕУ-514), Єськов К. (гр. ФЕУ-514), Біденко І. (гр. ФЕУ-524), Коляда К. (гр. ФЕУ-513м), Дьордій Є. (гр. ФЕУ-513м);

- отримано грант за проектом «Освіта+Бізнес=Успіх» в Конкурсі соціальних проектів «Ми – це місто» (соціальні програми «Запоріжсталь») –Єськов К., гр. ФЕУ-514м, Заїка В. В гр. ФЕУ -516 (науковий керівник доц. Нечаєва І.А.);

- участь у інженерних змаганнях EBEC Zaporizhzhya /«BEST» (за напрямом «Економічні проекти»).

- конкурс стартапів “Young business generation” - Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області».

Стартом для подальшої кар’єри та можливість відкрити власний бізнес став для багатьох «Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка». Учасниками та випускниками бізнес-інкубатору «Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка» у 2019-2020 рр. стали здобувачі вищої освіти кафедри:
- Оболадзе Альона Нугзарівна – проект «Мій рідний край»;
- Голованова Анна Сергіївна – проект «Мій рідний край»;
- Носов Микита Павлович – проект «Мій рідний край»;
- Жукова Світлана Едуардівна – проект «Мій рідний край»;
- Єськов Кирило Олегович – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Заїка Валерія Владиславівна – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Мірошниченко Валерій Олександрович – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Коваль Дмитро Сергійович – проект «Company Finance Controlling (CFC)»;
- Лавриненко Вадим Олексійович – проект «Sandbox» та інші.

Здобувачі вищої освіти мають можливість підвищити свій професійний рівень шляхом стажування як в Україні, так і за кордоном:
Подакова Ганна гр. ФЕУ-519м з 15.09.19 - 15.10.19 р. проходила стажування по програмі ERASMUS у Німеччині м.Франкфурт, маркетингова компанія - TIGER MARKETING Group GmbH.

Здобувачі вищої освіти спеціальностей кафедри менеджменту отримують додаткові знання та компетенції, як слухачі навчальних курсів, що рекомендовані викладачами кафедри:

- через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus студенти гр. ФЕУ-310

1) курс «Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і практичні аспекти»наданий проєктом «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» 

2) курс «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю»

3) курс «Дослідження корупції: Як це працює?», тощо.

- через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus студ. гр.ФЕУ-310м Костецька Анастасія успішно закінчила курс «Смарт-громада: управління на основі даних», наданий експертами проєкту «Е-рішення для громад».

Студенти кафедри беруть активну участь у різноманітних науково-виховних заходах:

1.    Організація  та проведення зустрічей студентів з представниками бізнесу, участь у круглих столах з представниками містообразуючих підприємств. Круглий стіл «Обґрунтування розробки і впровадження структурних трансформацій в економіці регіону в умовах реформи державного управління».

2.    Участь у виставках є засобом демонстрації досягнень студентів і викладачів кафедри та залучення нових партнерів до співпраці, кафедра регулярно співпрацює з «Торгово-промисловою палатою» Запорізької області.

3.    Участь у програми обміну студентів від організації BEST (Board of European Students of Technology.

4.    Співпраця з Запорізьким обласним центром патріотичного виховання молоді, Запорізького обласного центру молоді.

5.    Співпраця з туристичним інформаційним центром Управління Туризму Запорізької міської ради.

Науково-дослідницька робота студентів в позанавчальний час виступає продовженням навчально-дослідницької і є ефективним засобом об'єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.
Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.
Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Курсові, дипломні і магістерські роботи є видом науково-дослідної роботи, який потребує від студентів уміння сформулювати тему, обрати методику дослідження, організувати і провести його, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження. На кафедрі захищаються курсові та дипломні роботи і проекти, що пов’язані з науковою роботою кафедри та реальними завданнями підприємств Запоріжжя, де вони впроваджуються.
Важливу роль у роботі з науково обдарованою студентською молоддю відіграє система заохочень. З метою розвитку студентської наукової творчості в університеті розвинуто систему стимулювання. Зокрема на кафедрі встановлено наступні форми заохочення студентів спеціальності, які займаються науково-дослідною роботою:

- отримання додаткових балів до рейтингу студентів, що враховуються оцінюванні знань студентів з дисциплін, до яких належать наукові здобутки;

- рекомендація до вступу в аспірантуру;

- нагорода дипломами університету;

- подяка із занесенням в індивідуальний план студента.

Варто відзначити такі роботи:

- Калініна Н.В., гр. ФЕУз-318м  Адміністрування районною радою публічного управління сервісними послугами закладам культури : теорія та практика , 2019 рік. Науковий керівник: проф. Гудзь П.В.

- Овчаренко С.В., гр. ФЕУз-318м Удосконалення адміністрування районною владою закладів освіти , 2019 рік. Науковий керівник проф. Гудзь П.В.

На рівні університету за підсумками участі у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах на кращу студентську наукову роботу, університетських заходах науково-дослідної роботи студентів переможці заохочуються грамотами, дипломами та грошовими преміями.
Кращі студенти мають постійну і відчутну мотивацію щодо відмінного навчання, творчих наукових пошуків, досягнення високих пізнавальних результатів, які виходять за межі середнього студентського стандарту.

Залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє готувати не тільки високоякісних фахівців, але й створювати умови для подальшого залучення випускників кафедри до науково-педагогічної роботи в університеті.