Ви є тут

Головна

2017 рік

 1. Очеретько Л.М. Організація управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу / Л.М. Очеретько, Н.В. Красовська // Сталий розвиток економіки.– 2017. – № 1  [34]. – С.88-93.

2016 рік

 1. Удосконалення методичного забезпечення обліку власного капіталу ПАТ Міжнародна науково-практична конференція: «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євро інтеграційних процесів в Україні»,6-7 квітня 2016 року, с.
 2. Дивідендна політика підприємства: методичні аспекти облікового відображення Міжнародна науково-практична конференція: «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євро інтеграційних процесів в Україні»,6-7 квітня 2016 року, с.

2015 рік

 1. Оподаткування  прибутку будівельних підприємств за довгостроковими будівельними договорами (контрактами)Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал 1.2015 (26),с.238-245
 2. Формування обліково-інформаційного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал 2.2015 (27),с.221-226
 3. Модель внутрішнього контролю правильності облікового відображення операцій з відходами Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал 4.2015 (29),с.156-163
 4. Вектори уніфікації звітності з ПДФО та ЄСВ Інноваційна економіка.Науково-виробничий журнал 5-2015 (60), с.185-190
 5. Вдосконалення системи податкового контролю за операціями «нетипового експорту» Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізації фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції: монографія / за ред..Н.М. Левченко,Ж.К.Нестеренко; М-во освіти і науки України; Запор.нац. техн..ун-т.-Запоріжжя: Кругозір,2015,с.308-315

2014 рік

 1. Автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ платникам з позитивною податковою історією по операціях з  експорту товару Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал №1, 2014 (23).- с.227-234
 2. Удосконалення обліку збутової діяльності промислового підприємств-ва  Вісник Запорізького національного універ-ситету.Економічні науки № 2(22),2014,с.116-122
 3. Проблеми аудиту витрат збутової діяльностіЗбірник наукових тез практичної конференції«Проблеми економіки та управління промислових регіонів» м.Запоріжжя.15-16 травня 2014 р.Проблеми обліку витрат збутової діяльності промислового підприємст-ваЗбірник наукових тез Запорізького національ-ного технічного уніве-рситету.2014 р.
 4. Удосконалення обліку орендованих основних засобівЗбірник наукових тез Запорізького національ-ного технічного уні-верситету.2014 р.Удосконалення аудиту орендованих основних засобів
 5. Збірник наукових тез Міжвузівської науково-практичної конференції«Проблеми економіки та управління в промислових регіонах»15-16 травня 2014р.
 6. Проблеми вибору методу вибуття виробничих запасівЗбірник наукових тез Запорізького національного університету,2014 р.
 7. Податковий облік втрат матеріальних цінностей з причин суб’єктивного характеруАктуальні питання обліку,аналізу і ауди-ту : ( колективна монографія у 2 т./ за ред.. П.Й. Атамас ).- Дніропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т.2 – 113-120Удосконалення обліку трансакційних витрат
 8. Тиждень науки – 2014: зб.тез.доп. щоріч. Наук.-практ. конф. викладачів,молодих учених,аспірантів,студентів Запорізький національний технічний університет
 9. Шляхи удосконалення методів оцінки вибуття виробничих звавсів
 10. Сталий розвиток економіки Міжнародний науково-виробничий журнал 2’2014 [24],с.141-147
 11. Удосконалення аудиту виробничих запасів Бухгалтерський облік,аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці :історія,сучасність,перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту,23 жовтня 2014 року,м. Кам’янець-Подільський,с.116-118
 12. Податковий облік поліпшення орендованих основних засобів коштами орендаря Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал 3.2014 (25),с.168-174
 13. Аудит товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал, 5.2014 (54), с.296-302
 14. Спрощення обліково-інформаційного  запезпечення оподаткування прибутку у відповідності до концепції реформування податкової системи УкраїниІнноваційна економіка. Науково-виробничий журнал, 6.2014 (55), с.308-313

2013 рік

 1. Актуальні проблеми та шляхи удосконалення обліку розрахунків з податку на додану вартість Сталий розвиток економіки.Міжнародний науково-виробничий Журнал №3,2013(20).- С.270-274
 2. Внутрішній аудит трансакційних витрат Інноваційна економіка.Науково-виробничий журнал №7 2013(45).- с.309-313Трансакційні витрати як  об’єкт управлінського обліку
 3. Сучасний бухгалтерський облік,аналіз і аудит: га-Лузевий аспект: колективна монографія у 2т/ за ред..П.Й.Атамаса.- Дніпропетровськ: «Греда»,2013.-  Т.1- с.130-137
 4. Шляхи вирішення проблемв обліку основних засобівIX Міжнародна науково-практична конференція. Ключеві проблеми сучасної науки- 2013  Тез.доп- , Прага,2013.-С.57-59.
 5. Проблеми при складанні програм внутрішнього аудиту виробничих запасівЕкономіка і управлін-ня  :виклики та перспективи, збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 4-5 лютого 2013 р. м.Дніпропетровськ, тези доповіді,-С.354-355
 6. Трансакційні витрати як об’єкт управлінського обліку Інноваційна економіка Всеукраїнський науково-вирорбничий журнал,м.Тернопіль,№1, 2013 (39).- С.289-293
 7. Напрямки гармонізації  податкового та бухгалтерського обліку основних засобів Інноваційна економіка Всеукраїнський науково-виробничий журнал,м.Тернопіль, №3,2013 (41).-С.297-299
 8. Проблеми відображення трансакційних витрат в обліковій системі Таврійський економічний журнал,за матеріалами У Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України» 16-19 квітня 2013 р.,Сімферополь,тези доповіді,- С.54-55
 9. Проблеми відображення в обліку основних засобів Сталий розвиток економіки Всеукраїнський науково-виробничий журнал, м.Хмельницький № 1,2013 (18).- С.263-267  

2012 рік

 1. Застосування технології штрихового кодування у процесі інвентаризації основних засобів Вісник Львівської державної фінансової академії.- Львів: ЛДФА, 2012.- № 23.- С.138-143.
 2. Аналіз позитивних змін податку на додану вартість Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково виробничій журнал. м.Хмельницький 2`2012 (12) с. 184-186
 3. Аналіз актуальних проблем застосування ПДВ, які виникли з прийняттям нового Податкового кодексу VIII Міжнародна науково-практична конференція. Тез.доп- Республика България, гр..София,2012.-С.29-31.
 4. Недоліки ПДВ з прийняттям нового Податкового кодексу і можливості їх вирішення Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково виробничій журнал. м.Хмельницький 3`2012 (12) с.  – С. 291-293

2011 рік

 1. Особливості обліку основних засобів Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ:ПДАБА, 2011.-№ 47.-С.240-246
 2. Організація обліку витрат на якість готової продукції - об’єктивна необхідність сьогоденняЕкономічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ:ПДАБА, 2011.-№ 48/2.-С.254-263
 3. Особливості обліку витратна ремонт основних засобів Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ:ПДАБА, 2011.-№ 48/2.-С.264-268
 4. Організація внутрішнього аудиту витрат на якість готової продукції  на м’ясопереробних підприємствахНауковий журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки,т.3Хмельницький,2011.- № 3-С.90-94

2010 рік

 1. Проблеми оподаткування прибутку підприємств Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010.-№ 37.-С.235-240
 2. Проблеми впровадження електронної звітності підприємствЕкономічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ:ПДАБА, 2010.-№ 37.-С.126-132
 3. Проблеми аудиту в банківських установах в період кризи та шляхи його подолання Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, м. Запоріжжя, КПУ № 4, 2010 р. – С.146-149
 4. Внутрішній аудит і контроль у комерційних банкахДержава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, м. Запоріжжя, КПУ № 2, 2010 р. – С.146-150
 5. Страхова діяльність та особливості її оподаткуванняЕкономічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ:ПДАБА, 2010.-№ 39.-С.121-128
 6. Проблеми оподаткування страхової діяльностіЕкономічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ:ПДАБА, 2010.-№ 40.-С.189-196

2009 рік

 1. Облік і аналіз розрахунків з бюджетом по податкам і зборам.Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 249, т.4, 2009.- С. 686-691.
 2. Організація обліку валових доходів і валових витрат на підприємстві.Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 248, т.6, 2009. – С.1239-1243.
 3. Проблеми та шляхи вдосконалення оподаткування малих підприємств в Україні.Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 247, т.4, 2009.- С. 842-849
 4. Особливості спрощеної системи обліку суб’єктів малого підприємництва в Україні.Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 249, т.4, 2009.- С. 974-989.
 5. Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартівЕкономіка: проблеми теорії та практики  Збірник наукових праць. – Випуск 252: В 6 т.- Т. 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 284 с. (1619 – 1626 стор.).
 6. Облік і аналіз розрахунків збюджетом по податках і зборах V Міжнародна науково- практична конференція.Тез.доп.-Чехия, Прага, 2009.- С.33-34
 7. Податкові повноваження місцевих органів владиV Міжнародна науково- практична конференція.Тез.доп.-Чехия, Прага, 2009.- С.35-37

2008 рік

 1. Податок на прибуток підприємства та його роль у формуванні доходів державного бюджету.Економіка: проблеми теорії та практики Збірник наук.праць. – Випуск 240: В 5 т. – Т. 4.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – 315 с. (1042 – 1048 с.).
 2. Податкові повноваження місцевих органів влади Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 245, т.3, 2008. – С. 691-695.
 3. Методика й організація обліку витрат та доходів: податковий та бухгалтерський аспект Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 245, т.3, 2008.- С. 696-701.

2005 рік

 1. Регулювання грошової маси в сучасних умовах Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2005.- № 1 – С. 144-149.
 2. Кредит як модифіковані фінанси і його роль у забезпеченні фінансової достатності сільськогосподарських підприємств Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2005.- № 2 – С. 144-147.
 3. Банківські послуги: сучасний стан і перспективи розвитку Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2005.- № 31 – С. 154-158.
 4. Вплив податкового обліку на фінансовий стан підприємства Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2005.- № 4 – С. 164-169.
 5. Інвестиційний податковий кредит як перспективне джерело фінансування інвестицій підприємств Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2005.- № 6 – С. 211-215.