Ви є тут

Головна

Прізвище: Ситников

Ім'я: Микола

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур: Вчена рада НУ"ЗП"

Науковий ступінь: кандидат наук

Академічний ступінь: доктор філософії

 

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7585-5359

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=-nHanvgAAAAJ

 

Освіта: вища

 • ЗМІ, механіко-технологічний факультет, рік закінчення – 1981, спеціальність за дипломом – «інженер-механік», кваліфікація за дипломом - "спеціаліст"
 • ЗДІА, факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 1999, спеціальність за дипломом – «економіка підприємства», кваліфікація за дипломом - "спеціаліст"

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.09.10 «Електротермічні процеси та установки»: «Дослідження і розробка плазмово-дугового процесу отримання зносостійких металізаційних покриттів для відновлення деталей папероробного обладнання», рік захисту – 1996, Запорізький державний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Устаткування та технології плазмово-дугових процесів
 • Інвестиційна привабливість регіонів
 • Децентралізація і регіоналізація інноваційно-інвестиційних процесів
 • Реструктурізація і соціалізація економіки

Дисципліни, які викладає:

 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна економічна інтеграція
 • Європейська економічна інтеграція

Основні наукові роботи (публікації):

 • Мелещенко А.І., Ситников М.М. Розвиток інвестиційно-інноваційного потенціалу Запорізького регіону в умовах Євроінтеграції. Економічні студії.Науково-практичний журнал. 2020. №4(30).С. 88-96;
 • Ситников М.М., Мелещенко А.І. Регіональний соціально-економічний розвиток України в ракурсі інноваційної політики ЕС. Iнфраструктура ринку. 2019. №37. С.93-99;
 • Ситников М.М., Калачова К.О. Залучення світового досвіду для підвищення ефективності економічного розвитку України. Молодий вчений. 2019. № 11;
 • Мелещенко А.І., Ситников М.М. Міжнародний рух капіталу та економічні ризики України в умовах фінансових криз / А.І.Мелещенко, М.М.Ситников // Інвестиції: практика та досвід.- 2018.- № 11.- С.55-59;
 • Єгоров А.О., Ситников М.М. Міжнародна трудова міграція: проблеми регулювання та захисту мігрантів на досвіді ЄС / А.О.Єгоров, М.М.Ситников//VIRTUS: Scientific  Journal.- Монреаль:CPM «ASF».-2018.-№ 23.- С.139-143;
 • Ситников М.М., Лазнева І.О., Єгоров А.О. Вплив прямого іноземного інвестування на активізацію регіонального соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / М.М.Ситников, І.О.Лазнева, А.О.Єгоров // Глобальні та національні проблеми економіки.- 2017.- вип.16.- С.81- 86;
 • Ситников М.М. Проблеми та шляхи підвищення рівня соцально-економічного розвитку регіонів України / М.М. Ситников // Економка і регіон.-2010.-№25-с.- С35-40;
 • Ситников М.М. Інвестування у розвиток людського потенціалу як фактор соціально-економічного розвитку України / М.М.Ситников // Бізнесінформ. Національна економіка в умовах зміни ролі та місця людини в системі суспільного виробництва.-2009-№11 (2).- С. 173-174;
 • Ситников М.М. Роль інноваційного розвитку в процесі соціалізаціїї економіки України / М.М.Ситников // Проблем и пнрспективы сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества [сб. научн. трудов].- Севастополь-донецк: ДонНУ.-2009.-том 2.- С.654-657;
 • Ситников М.М. Фінансові кризи та їх вплив на світовий ринок процеси соціалізації в країнах світу/ Микола Ситников // Всник Тернопльського національного університету.- Тернопіль: Економічна думка.-2007- вип.№5.-С.105-109;
 • Ситников М.М. Шляхи та проблеми залучення інвестицй в економіку України / Микола Ситников // Вісник Тернопольського державного універитету.- Тернопіль: Економічна думка.-2006.-вип.№5-2.-С.163-168;
 • Ситников М.М. Інветиції і інновації-як джерела забезпечення соціально-економічного розвитку Запорізького регіону / М.М.Ситников // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ [сб.научн. трудов].- Свиштов-Донецк: ДонНУ.-2006.-том 2.- С.437-442;
 • Ситников М.М. Проблеми і пріоритети інвестиційного розвитку Запорізького регіону /М.М.Ситников // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект [сб. научн. трудов ].- Донецк : ДонНУ.- 2006.- С.564-568;
 • Ситников М.М.,Гамов М.С. Конкурентноспроможніть промислової продукції – умова ефективності зовнішньоекономічної діяльності / М.М.Ситников, М.С.Гамов // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект [сб. научн. трудов].- Донецк: ДонНУ.-2004.-часть 2.- С.472-474;
 • Ситников М.М.,Монох А.С. Проблеми здийснення експортної діяльності металургійних підприемств Запорізького регіону / М.М.Ситников, А.С.Монох // Економіка України: реалії , перспективи розвитку ринкових відносин [Мжвідомчий наук. збірн.].-К.:НДІ «Проблеми людини»,2000.- том 20.-725с.

Всього наукових праць: 74 друкованих робіт, з них 6 авторських свідоцтв та патентів.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Ситников М.М. Роль підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин в інноваційному розвитку України // Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин : міжн. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2009р. : матеріали конф..-Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- С.52-53;
 • Ситников М.М. Інвестування у розвиток людського потенціалу як фактор соціально-економічного розвитку України // Стратегія розвитку національної економіки в умовах зміни ролі та місця людини в системі суспільного виробництва : всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 листопада 2009р. : матеріали конф..-Х.: ХНЕУ, 2009.- С.173-175;
 • Ситников М.М. Роль інноваційного розвитку в процесі соціалізації економіки України // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект: межд. научн.-практ. сем. , 28-31 января 2010г. : матеріали сем..-Донецк: ДонНУ, 2010.- С.654-656;
 • Ситников М.М. Активізація інвестиційних процесів у регіоні фактор підвищення соціально-економічного розвитку України // Проблеми соцально-економічного розвитку регіонів в умовах глобализації : міжн. наук.-прак. сем., 20-21 травня 2011 р.: матеріали сем..- Запоріжжя: ЗІЕтаІТ, 2011.- С.42-48;
 • Ситников М.М. Шляхи та проблеми залучення інвестицій в економіку України // Проблеми інтеграції України в Європейський союз : пошук новітньої парадигми економічного розвитку постсоціалістичних країн і Україна : міжн. наук. конф., 20-22 вересня 2012р. м.Ялта-Форос (Україна): матеріали конф..-Тернопіль : ТНЕУ, 2012.- С.163-168;
 • Ситников М.М. Залучення досвіду інноваційної політики ЄС до розвитку регіональної інноваційно-інвестиційної діяльності [Текст] /М.М.Ситников // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки : міжн. наук. практ. конф.,21-22 березня 2018 року, м. Кропивницький.: матер. конф.- Кропивницький: «Ексклюзив-Систем», 2018.-С.158-161;
 • Ситников М.М., Ситникова Т.М. Міжнародна трудова міграція як фактор інклюзивного розвитку. Генерування інновацій інклюзивного м: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф. 17-17  жовтня 2019 р. Запоріжжя : НУЗП, 2019;
 • Ситников М.М., Шершньов Ю.В. Кількісний вимір впливу глобалізації на розвиток агропромислового сектору. Генерування інновацій інклюзивного м: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф. 17-17  жовтня 2019 р. Запоріжжя : НУЗП, 2019;
 • Калачова К.О., Ситников М.М.  Фактори впливу на інноваційний розвиток підприємств. Перспективи розвитку економічноє системи з урахуванням счасних евроінтеграційних процесів:  матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 9 листопада 2019 р. Київ : КЕНЦ, 2019.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Лауреат обласної премії ім. Андросова
 • Бронзова медаль ВДНГ СРСР
 • Срібна медаль ВДНГ СРСР
 • Почесний знак «Відмінник Освіти України»
 • Почесний знак ЗНТУ « За бездоганну працю» 3-го ступеню
 • Почесний знак ЗНТУ « За бездоганну працю» 2-го ступеню
 • Почесне звання "Винахідник СРСР"
 • Почесні грамоти різного рівня

Рік початку діяльності в університеті: 1981

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), німецька (зі словником), грузинська (зі словником)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277а
тел.: +380(61) 7-698-253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua ; sytnikovnikolay56@gmail.com