Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування розуміння ролі випробувань у справі підвищення якості радіо-, електронно-обчислювальної та мікросистемної техніки. Головна увага звертається на вивчення основ теорії випробувань, на розробку програми й методик випробувань. На базі розгляду зовнішніх факторів, що впливають, формуються види випробувань й умови їхнього здійснення. Передбачається поряд з методами випробувань вивчення іспитового устаткування та засобів виміру, що дозволяють відтворити умови зовнішніх впливів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– класифікацію випробувань;

– методики проведення випробувань;

– класифікацію та види устаткування для випробувань;

вміти:

– формувати вимоги до випробувань на підставі технічних вимог до виробу;

– розробляти програму й методики лабораторних випробувань конкретних виробів що враховують вплив зовнішніх факторів, яким може піддаватися виріб у процесі експлуатації;

– проводити обгрунтований вибір іспитового устаткування й засобів виміру;

– робити метрологічну експертизу іспитового устаткування й засобів виміру.

Викладачі дисципліни: Поспеєва Ірина Євгенівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5.0 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
5-й 6-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 9-й 11-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 7.5 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
32 год.
Самостійна робота
116 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий тест (залік)   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11    
5 5 10 10 5 15 15 10 10 10 5   100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт: