Ви є тут

Головна

Метою викладання є оволодіння теоретичними основами та практичними методиками наукових досліджень, отримання практичних навичок у проведенні інноваційних робіт, прогнозуванні, обробці експериментальних даних.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– математичні методи та моделі, що застосовуються при проведенні теоретичних досліджень;

– методики проведення експериментів,;

– державні та галузеві стандарти з правил оформлення документації з результатів НДР;

вміти:

– правильно обирати напрямок досліджень, формулювати його цілі та задачі;

– обробляти їх результати з застосуванням математичного апарату, комп’ютерної техніки;

– правильно оформляти документацію з результатів НДР.

Викладачі дисципліни: Поспеєва Ірина Євгенівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3.5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
5-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 10-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 16 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
16 год.
Самостійна робота
94 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2   T3 T4    
25 25   25 25   100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт: