Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь що дозволить їм добре розумітися в робочих процесах устаткування, яке застосовується при виробництві виливків в піщано-глинистих формах, методах проектування та дослідження, а також конструкціях обладнання і перспективах розвитку механізації та автоматизації ливарного виробництва.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Ознайомлення студентів з сучасними методами механізації та автоматизації, принципами роботи, робочими процесами, конструкціями і розрахунками технологічних машин що застосовуються при виробництві виливків в піщаних формах.
 
Викладач дисципліни: Кудін Вадим Валерійович, доцент, канд. техн. наук
 
 
Найменування показників
Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4
Галузь знань:
13 Механічна інженерія
(шифр і назва)
Професійної підготовки
нормативна (обов’язкова)
Модулів – 2
Спеціальність
136 Металургія
Освітня програма «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
 
 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 4
4-й
4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –
Семестр
Загальна кількість годин – 120
8-й
8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента - 3
Освітній рівень:
бакалавр
 
26 год.
6 год.
Практичні, семінарські
-
-
Лабораторні
18 год.
8 год.
Самостійна робота
76 год.
106
Індивідуальні завдання
-
-
Вид контролю: екзамен