Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування системи уявлень про методи отримання числового результату для основних задач розробки математичних моделей для систем автоматизованого проектування радіоелектронних апаратів

знати:

– основні схеми алгоритмів чисельного аналізу;

– структуру, призначення, властивості та характеристики функціональних можливостей різних обчислювальних процедур, формальних, технічних засобів їх підтримки;

– сучасний стан обчислювальної математики та методику її застосування до розв`язання задач проектування.

вміти:

– зводити постановку задачі на змістовному рівні до формального та відносити їх до відповідних моделей чисельного аналізу;

– обгрунтовувати вибір засобів для ров`язання конкретних задач чисельного аналізу;

– застосовувати сучасні математичні пакети та забезпечувати точність та надійність обчислень.

Викладачі дисципліни: Шило Галина Миколаївна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 9 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 12 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
24 год. 6 год.
Самостійна робота
54 год. 78 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

 
1. Глушаков С. В., Кнабе Г. А. Компьютерная графика Фолио, 2002