Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Логоритміка з методикою» складена відповідно до освітньо-професійної програми магістр спеціальності  016 «Спеціальна освіта», спеціалізації «Логопедія».
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закономірності, принципи, методи, організація та проведення  логоритмічних занять з дітьми, які мають порушення мовлення.
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Логоритміка з методикою» базується на засадах інтеграції теоретичних та практичних знань з багатьох галузей педагогіки і психології таких  як  сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, загальна і спеціальна психологія та ін. Міжсистемні зв?язки: з медико біологічними і лінгвістичними науками.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основи логоритмiки.
2. Логоритміка в системі корекцiйно-реабiлiтацiйної роботи при різних вадах мовлення.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою курсу є ознайомлення здобувачів з особливостями рухової сфери у дітей з порушеннями мовлення та формування в них умінь проведення логоритмічних занять з урахуванням вимог, які висуваються на сучасному етапі до вчителя-логопеда.
Завдання курсу:

 • надання студентам теоретичних знань про особливості розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями;
 • формування у студентів категоріальних понять з логопедичної ритміки;
 • формування у студентів уміння правильного структурування;
 • логоритмічних занять з дітьми з порушеннями мовлення;
 • прищеплення особливого ставлення до дітей з мовленнєвими порушеннями;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • основні поняття категоріального апарату, принципи, завдання і методи логоритмічної роботи при порушеннях мовлення; історичні аспекти її становлення;
 • основні показники нормативного і патологічного розвитку моторної і мовленнєвої діяльності при різних мовленнєвих розладах;
 • клінічну типологію і психолого-педагогічну характеристику контингенту, який займається логопедичною ритмікою;
 • основні напрями в системі профілактичних заходів і методиці діагностичної і корекційної логоритмічної роботи при порушеннях моторики і мовлення;

вміти:

 • виявляти особливості моторних і мовленнєвих функцій, диференціювати їх від нормативного розвитку;
 • визначати клінічну типологію мовленнєвої патології, рівень мовленнєвого і моторного розвитку.
 • використовувати різні методи та прийоми навчання та виховання в процесі проведення логоритмічних занять, виходячи з пізнавальних можливостей та перспектив розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями;
 • здійснювати специфічний та індивідуальний підхід до дітей з порушеннями мовлення на основі знань про структуру їх дефекту, умов виховання, здібностей, мотивації.