Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Корекційна педагогіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра спеціальності 016 Спеціальна освіта.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення психолого-педагогічних взаємодій суб’єкту та об’єкту навчання, що складаються під час педагогічно-виховного процесу з особами, що потребують розвитку, навчання і виховання особистості в умовах обмежених можливостей життєдіяльності, загальнотеоретичними і методологічними засадами спеціальної психології та педагогіки.
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Корекційна педагогіка» базується на засадах інтеграції теоретичних та практичних знань з багатьох дисциплін: загальна педагогіка, загальна психологія, вікова психологія, корекційна психологія, вступ до спеціальності, дефектологія, теорія і методика дошкільного навчання та виховання дітей з вадами мовлення, психолого-педагогічна діагностика та відбір, організація та методика навчального процесу осіб з психофізичними вадами та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістовних модулів.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу професійно працювати з різними категоріями осіб з обмеженими можливостями життєдіяльності; професійно вирішувати найскладніші проблеми освіти дітей і дорослих.
Завдання:
1. Ознайомити з сутністю, принципами, основними поняттями корекційної педагогіки.
2. Ознайомити з поняттям про систему наукових підходів та методів корекційної педагогіки, які дозволяють приймати обґрунтовані рішення під час професійної діяльності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
основні поняття корекційної педагогіки; фактори шкільної дезадаптації, їх характеристику; передумови розвитку адаптаційних порушень та форми їх прояву; основні види порушень; рівні діагностичної діяльності; діагностику порушень шкільної адаптації; програму і методику педагогічного діагностування адаптаційних порушень загальнопедагогічні принципи корекційно-розвиваючого навчання; форми корекційної роботи; напрямки і методи педагогічної роботи з профілактики та корекції відхилень у поведінці дітей; форми взаємодії суб'єктів освітнього процесу в діагностично-корекційної роботи з дітьми ризику шкільної дезадаптації; функції суб'єктів діагностично-корекційної роботи; умови оптимальної взаємодії суб'єктів.
вміти:
використовувати знання про основи корекційної педагогіки в виховно-освітній роботі з дітьми групи ризику; аналізувати дані поточної і етапної педагогічної діагностики; використовувати знання корекційної педагогіки у позаурочній роботі з дітьми групи ризику; використовувати в роботі з дітьми ризику корекційні завдання і регулювати їх складність.