Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Конституційно-процесуальне право" є в

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 

вміти:

 

 

Викладачі дисципліни:  Руслана Миколаївна Максакова

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсова робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – реферативна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 120 10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 7

Освітній ступінь: Магістр  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
46 год. 57 год.
Індивідуальні завдання
46 год. 57 год.
Вид контролю
екзамен екзамен

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – екзамен)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Екзамен
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т1-9
100 100 100