Ви є тут

Головна

Прізвище: Максакова

Ім'я: Руслана

По батькові: Миколаївна

 

Посада: завідувач кафедрою конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-1755-1234

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=5kuYCnkAAAAJ&hl=ru

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212609394

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, Правознавство, 1998,спеціальність за дипломом – 7.060100 «правознавство»,кваліфікація за дипломом – «юрист»
 • Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, післядипломна освіта , 2006, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «педагогіка вищої освіти»кваліфікація за дипломом – «магістр з педагогіки вищої школи»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.02 «конституційне право»:
  «Вибори до органів місцевого самоврядування: проблеми теорії і практики», рік захисту – 2003, в спеціалізованій вченій раді Д.26.236.03 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ)
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 12.00.02 «конституційне право; муніципальне право»:
  «Конституційно-правові проблеми установчої влади в Україні», рік захисту – 2013, в спеціалізованій вченій раді Д.26.236.03 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ)

Дисципліни, які викладає:

 • Актуальні проблеми конституційного та конституційно-процесуального права
 • Конституційне право України
 • Конституційно-процесуальне право
 • Основи національної безпеки держави
 • Розробка науково-правових проектів та управління ними

 • Основні наукові роботи (публікації):

Максакова Р. М. Публічна влада: поняття, ознаки, форми / Р. М. Максакова //Держава і регіони. Науково-виробничий журнал. Серія «Право» – 2015. – № 1.– С. 3–8.

Максакова Р. М. Конституювання інституту місцевого самоврядування в Україні / Р. М. Максакова //Юридичний науковий електронний журнал- 2015. - № 5. С. 45-48.

Максакова Р. М. Поняття «установча влада» в сучасній українській науковій думці/ Р. М. Максакова //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2015. - Випуск 35. - Том 1. С. 66-69.

Максакова Р. М. Реалізація установчої влади в діяльності органів місцевого самоврядування/ Р. М. Максакова //Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України – 2015 р. – № 5. – С. 26-32.

Максакова Р. М. Теоретико-методологічні проблеми формування поняття установча влада/ Р. М. Максакова //Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2015 р. – № 5. – С. 10-19.

Максакова Р.М. Влада народу як першооснова забезпечення ефективного державного управління // Право України. – № 5. – 2015. – С. 90-96.

Максакова Р.М. Установча функція парламенту: проблеми визначення змісту та порядку реалізації // Право і суспільство. – № 6. – ч.1. – 2015.– С. 37–43.

Максакова Р.М. Конституційний контроль за процедурою внесення змін до Конституції України: проблеми державно-правового регулювання та практики застосування // Правові системи. Науковий електронний журнал. – № 2. – 2015. – С. 93–108 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://legalsystems.com.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=227:№2-2015&Itemid=149&lang=uk

Максакова Р.М. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України та його вплив на процеси конституювання влади в Україні // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. –  № 3. – 2015. – C. 34 – 38.

Maksakova R.M. Foreign experience in providing public security and order by police during mass events and the possibility of using it in Ukraine (Зарубіжний досвід забезпечення громадської безпеки та порядку з боку поліції під час масових заходів та можливості його використання в Україні) // Vitalii Pchelin, Lina Fomina, Ruslana Maksakova, Ivan Kubariev. Asia life sciences. The Asian International Journal of Life Sciences.Supplement 21(2): 2019, рр. 233-246 (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus). URL: www.academia.edu/33138678/Asia_Issn_01173375_Life_Sciences.

Maksakova R.M. Right to health protection in the former-soviet constitutions: constitutional and legal analysis (Право на медичну допомогу в конституціях пострадянських країн: конституційно-правовий аналіз) // Maksakova R.M., Kyrychenko Y.V., Smoliarova M.L. Richt to health protection in the former-soviet constitutions: Constitutional and legal analysis. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology. 2020, 14 (4), pp. 7908-7913 (SCOPUS ID: 57220572769)

Maksakova R.M. Features of securing and guaranteeing the right to health care in the constitutions of the states of the world ( Особливості закріплення та гарантії права на охорону здоров”я в конституціях держав світу) // Mykhailo Anishchenko, Inna  Hamburh, Ruslana Maksakova, Yurii Filei. Features of securing and guaranteeing the right to health care in the constitutions of the states of the world : Teikyo Medical Journal, Volume 44, Issue 06, December, 2021, pp. 3013-3019. ІSSN: 03875547 (Індексується у міжнародній науково-метричній базі даних Scopus).

Maksakova R.M. Realization of fundamental principles of law in the context of legal society development (Реалізація основоположних принципів права в контексті розвитку правового суспільства) // Yurii Kyrychenko, Ruslana Maksakova, Viktor Kyrychenko, Natalia Riezanova , Julia Sokolenko. Realization of fundamental principles of law in the context of legal society development. Cuestiones politicas. 2022.Vol. 40, № 75, рр. 124-133, DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.08 (Web of Science)

  Всього наукових праць: 152, з них монографій – 3

  Участь у конференціях:

  • ?Міжнародному науковому семінарі «Законодавчий процес і процедура в парламенті України: проблеми якості і вдосконалення в контексті європейського досвіду» (м. Київ, 22 вересня 2010 р.);
  • Щорічній всеукраїнській науково-практичній конференціі «Державотворення та право творення в період реформ: питання теорії та практики» (м. Київ, 19-20 квітня 2012 р.);
  • Міжнародній науковій конференціі «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь« (м. Київ, 22 листопада 2012 р.);
  • У засіданнях круглого столу «Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення» (м. Запоріжжя, 10 грудня 2013 р.);
  • У засіданнях круглого столу «Конституційна реформа – основа сучасного державотворення» (м. Запоріжжя, Запорізька обласна рада, 23 вересня 2014 р.);
  • V Міжнародній науково-практичній конференціі «Актуальні проблеми публічного та приватного права» (м. Запоріжжя, 17 жовтня 2014 р.);
  • VІ Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції» (м. Київ, 30 жовтня 2014 р.);
  • Науковому семінарі, присвяченому 50-річчю Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Права людини: теорія, реальність, перспективи» (м. Дніпропетровськ, 12 грудня 2014 р.);
  • У IІI Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина» (м. Полтава, 22 травня 2015 р.).
  • Максакова Р.М. Конституційно-правове регулювання інститутів демократії в Україні: від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.- С. 2216-2217.
  •  Максакова Р.М. Найвразливіші конституційні права та свободи внутрішньо переміщених осіб та громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях в Україні. // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 18 травня 2019 р.) / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. Дніпро : «ЛІРА ЛТД», 2019. 376 с.- С.83-84.
  • Максакова Р.М., Погребна В.Л. Блогерські стратегії проекту з відновлення миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2019» // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 670 с. С. 200-203.
  •  Максакова Р.М. Новий закон про всеукраїнський референдум — нові питання для дискусій // Тиждень науки-2021. Юридичний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. - 234 с.- С. 20-23.
  • Максакова Р.М. Право громадян на участь у всеукраїнському референдумі: співвідношення конституційних засад та законодавчо визначеного механізму реалізації. // Конституція — основа розвитку держави і суспільства. До 25-річчя Конституції України. Зб.наук. праць. Матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 червня 2021 року). / Ред. колегія: Н. М. Пархоменко (співголова), І. Б. Усенко (співголова), О. О. Малишев (відповідальний секретар), А. М. Гурова, А. Ю. Іванова, Є. В. Ромінський, П. С. Демченко. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2021. 210 с.   - С. 91-95.

  Відзнаки та нагороди:

  • За активну та плідну наукову роботу, нагороджена грамотою Запорізького державного університету (Наказ Ректора ЗДУ № 24-в від 23.04.2002), 2001-2002
  • За сумлінну працю, активну наукову діяльність, проведення виховної роботи серед студентів та професіоналізм Максакова Р.М. була нагороджена Грамотою Гуманітарного університету “ЗІДМУ” (Наказ Ректора ГУ “ЗІДМУ” № 508-к від 01.10.2003), 2003
  • Нагороджена почесною грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (Розпорядження Голови Запорізької обласної державної адміністрації № 263-к від 4 жовтня 2005 року), 2005
  • За сумлінну працю, успіхи у вихованні молоді, ініціативне та відповідальне ставлення до своєї роботи оголошена подяка (Наказ Ректора Гуманітарного університету “ЗІДМУ” № 075-к від 07.03.2007 року), 2007
  • За активну лекційно-просвітницьку діяльність серед населення області та з нагоди 60-річчя створення Запорізької обласної організації товариства «Знання» нагороджена почесною грамотою Запорізької обласної ради (Розпорядження голови обласної ради від 27.08.2008 № 570-р), 2008
  • За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданність справі, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістівта з нагоди 20-річчя Класичного приватного університету та Дня Конституції України нагороджена Подякою голови Запорізької обласної ради (Розпорядження голови обласної ради від 14.05.2012 № 148-н), 2012
  • За вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ Департаменту від 14.11.2016 №0836), 2016
  • За вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ Департаменту від 14.11.2016 №0836), 2016
  • За багаторічну сумлінну працю, професіоналізм у підготовці висококваліфікованих кадрів та у зв'язку з 10-річчям з дня заснування Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету нагороджена почесною грамотою (траень 2017), 2017
  • Почесна грамота Запорізької обласної ради (Розпорядження Голови Запорізької обласної ради № 15-н від 19 січня 2018 року)
  • Подяка з нагоди V ювілейного “Ярмарку спорту” (Розпорядження Голови правління асоціації спортивних організацій від 02 червня 2019 року)
  • Подяка Міністерства освіти і науки України (грудень 2019 року).

  Додаткові відомості:

  Приймає активну участь в організації та проведенні міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій з актуальних питань конституційного, муніципального та адміністративного права і процесу. Під керівництвом Р.М. Максакової розроблено комплексну наукову тему кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Класичного приватного університету: „Актуальні проблеми організації і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні” (державний реєстраційний номер 1050002565) (2003-2008 рр.). З 2015 року здійснювала керівництво науково-дослідною роботою кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету на тему: «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів»(2015-2018 рр.); з 2018 — керівництво науково-дослідною роботою кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету на тему: «Вдосконаленння функціонування держави та права в Україні» (2018-2021 рр.).; з 2021 року здійснює керівництво науково-дослідною роботою кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Національного університету “Запорізька політехніка” на тему: «Право та державознавство в умовах сучасних глобалізаційних процесів». Успішно керує науковою роботою аспірантів та докторантів. Під керівництвом Р.М. Максакової захищено: 1) дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Баєвої Л.В. на тему: «Рішення місцевих рад як джерела адміністративного права України» (Запоріжжя, 2012); 2) дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Балики Г.О. на тему: «Адміністративно-правовий статус Пенсійного фонду України» (Запоріжжя, 2015); дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Кириченко Ю.В. на тему: «Конституційно-правове регулювання прав людини в Україні в контексті гармонізації з законодавством європейських держав» (Ужгород, 2018). Максакова Р.М. була членом дільничних виборчих комісій по виборах міського голови м. Запоріжжя (в 1999 р.) та з організації і проведення Всеукраїнського референдуму (в 2000 р.). Приймала участь в організації і проведенні всенародного обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», що відбувалося в період з березня по травень 2003 р. як член групи з просвітницької діяльності та правового навчання населення в Запорізькій області від Запорізької обласної організації товариства «Знання». Здійснює активну правороз’яснювальну роботу щодо організації і проведення виборів на території Запорізької області, зокрема, як член просвітніх груп обласного відділення товариства «Знання». Є експертом-консультантом з організації і проведення виборів на території Запорізької області. З 2003 до 2011 р. працювала народним засідателем колегії з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Запорізької області. З 2006 року є помічником-консультантом депутата обласної ради. Брала активну участь у проведенні правової експертизи Статуту територіальної громади м. Запоріжжя, та розробці Перспективного плану розвитку Запорізької області на 2008-2015 рр. 2008-2014 рр. член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія Право». З 2014 року член редакційної колегії журналу «Влада. Людина. Закон». Була Головою експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців СВО «Магістр» зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» у Сумському національному аграрному університеті (19 грудня 2016 р. - 21 грудня 2016 р. згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 35л від 19.01.2015 року) Виступила експертом теми фундаментальної науково-дослідної роботи «Парламентаризм в Україні: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку», яка виконуватиметься відділом конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України з "01" січня 2021р. по "31" грудня 2023р. (жовтень 2020) За її ініціативи 10 жовтня 2014 року підписано Меморандум про співпрацю між ВГО "Асоціація адвокатів України" та Запорізьким національним технічним університетом. В рамках реалізації основних положень Меморандуму організовано презентацію діяльності ВГО "Асоціація адвокатів України" та Клубу майбутніх адвокатів яка відбулася 24 жовтня 2014 року для студнетів І-ІІ курсів спеціальності “Правознавство”. Приймала активну участь в організації та підписанні Меморандуму про співпрацю між Грузинським технічним університетом та Запорізьким національним технічним університетом який було підписано 19 травня 2017 року. В 2019 році ініціювала підписання Меморандуму про співпрацю та спільне партнерство між університетом та Громадською організацією «Центр реформ, демократії та права» та Громадською організацією „Фундація прав людини” Приймає активну участь в реалізації державних та міжнародних правпросвітницьких та правозахисних проектів. Так, з 2017 року Максакова Р.М. бере активну участь в реалізації правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», а з 2019 року - є регіональним координатором міжнародної Програми по відновленню миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2019».Підготовлені нею студенти неодноразово займали призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; у Міжнародному студентському саміті 21-22 квітня 2016 року, м. Дніпропетровськ, ДДУВС; у конкурсі з конституційно-правової тематики, пов’язаної із захистом прав і свобод людини і громадянина, який проводиться Конституційним Судом України спільно з Міністерством освіти і науки України, фаховим виданням „Вісник Конституційного Суду України“ з 8 по 12 грудня 2016 року в рамках Всеукраїнського тижня права. Підготовлена під керівництвом Максакової Р.М. наукова робота студентки Козирі А.В. на тему: “Право на звернення як конституційно-правовий засіб захисту прав і свобод людини в Україні” була нагороджена Дипломом за ІІІ місце на Міжнародному студентському саміті “Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів” (м. Дніпро, 25-26 травня 2021 року). Максакова Р.М. бере активну участь в громадській діяльності та роботі дорадчих й консультаційних органів університету. Зокрема, на протязі 2020-2021 рр., вона працювала у складі головних виборчих комісій по виборах керівника закладу вищої освіти НУ “Запорізька політехніка”, які відбулися 26 листопада 2020 року; 21 грудня 2021 року; 18 травня 2021 року; 21 вересня 2021 року; 22 грудня 2021 року. На протязі 2021 року — займається роботою з підготовки нової редакції Статуту Національного університета “Запорізька політехніка” у складі комісії з питань підготовки Статуту НУ “Запорізька політехніка”. Бере участь у діяльності професійних громадських об’єднань, а саме: є членом
  1) молодіжної громадської організації “Юридичний клуб молодих вчених”,
  2) “Асоціації випускників юридичного факультету ЗДУ”,
  3) “Запорізької обласної громадської організації вчених”,
  4) член правління Запорізької обласної організації Товариства «Знання»;
  5) член і експерт громадської організації «Центр реформ, демократії та права».

  Рік початку діяльності в університеті: 2014.

  Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), французька (читання та переклад за допомогою словника)

  Контакти: 

  адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет):4 корпус, 390Б
  тел.: +380(61)769-86-10
  e-mail: kafkatp@gmail.com