Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Конституційне право України"  є формування цілісного уявлення про конституційне право як галузь національного права і науку, теорію конституції і основний зміст інститутів конституційного права.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні положення про конституційне право України як галузь права, науку і навчальну дисципліну;
 • систему конституційного права України;
 • джерела конституційного права України;
 • теорію та історію Конституції України;
 • конституційно-правові відносини;
 • конституційно-правову відповідальність;
 • основи конституційного, державного та суспільного ладу України;
 • загальні засади конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні;
 • вихідні засади інституту громадянства України;
 • правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні;
 • громадянські і політичні права і свободи людини і громадянина в Україні;
 • економічні, соціальні й культурні права людини і громадянина в Україні;
 • конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні;
 • поняття, основні форми, функції та механізм безпосередньої демократії;
 • конституційно-правові основи організації і здійснення публічної влади в Україні;
 • конституційно-правовий статус Верховної Ради України;
 • конституційно-правовий статус Президента України;
 • конституційні основи організації та діяльності органів виконавчої влади в Україні;
 • конституційно-правовий статус Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції та прокуратури в Україні;
 • конституційні основи територіального устрою України;
 • конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

вміти:

 • використовувати конституційно-правові норми в суспільному житті;
 • розв’язувати задачі, тести з посиланням на норми чинного конституційного законодавства;
 • робити співставлення окремих норм Конституції України з положеннями інших джерел конституційного права;
 • коментувати і тлумачити зміст Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, а також положень міжнародних актів;
 • визначати конституційно-правовий статус суб'єктів конституційного права України;
 • використовувати конституційно-правові та міжнародно-правові механізми захисту прав і свобод людини і громадянина.

Викладачі дисципліни:  Руслана Миколаївна Максакова

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 (4/4) Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2 (1/1)

Змістових модулів – 4 (2/2)

  Рік підготовки:
3-й, 4-й 3-й, 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на запропоновану викладачем тему
 

Семестр

Загальна кількість годин – 240 (120/120) 6-й, 7-й 6-й, 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3/ 3

самостійної роботи студента – 5,6 / 5,6

Освітній ступінь: Бакалавр 14/14 год. 4/4 год.
Практичні, семінарські
28/28 год. 6/6 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
39/39год. 55/ 55год.
Індивідуальні завдання
39/39 год. 55/ 55 год.
Вид контролю
іспит/іспит іспит/іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит І семестр
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5-7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т1-12
100 100 100
Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Іспит ІІ семестр
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т13 Т14 Т15-16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т13-21
100 100 100