Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання студентам знаннь та відомостей по конструюванню та технології виробництва радіоелектронних засобів, які є необхідними для формування техніко-економічного підходу до вирішення питань схемотехнічного синтезу, конструювання та технологічної підготовки виробництва РЕА.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні вимоги до конструкцій РЕА;

– класифікацію РЕА;

– принципи побудови РЕА;

– технологію групових та індивідуальних методів пайки;

– технологію виготовлення друкованих плат та отримання струмопровідного рисунку;

– технологію монтажу елементів на друковану плату в отвори та на поверхню;

– технологію операцій складання;

– види та технологію контролю.

вміти:

– обирати варіанти конструкції РЕА в залежності від вимог до конструкції;

– обирати та розробляти методики складання виробів, що забезпечать потрібний рівень якості та найменші витрати матеріальних та трудових ресурсів;

– виконувати розрахунки, що забезпечують вибір обладнання та устаткування;

– оптимізувати конструкцію та технологічні маршрути для виготовлення РЕА.

Викладачі дисципліни: Фарафонов Олексій Юрійович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 8-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 4-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 4.4 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
26 год. 4 год.
Самостійна робота
52 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  
10 10 30 10 10 25 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 "Аналіз конструктивного складу виробів РЕАА" з дисципліни "Конструювання та технологія радіоелектронної апаратури" для студентів напряму підготовки 6.050901 "Електронні апарати" спеціальності 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання / укл.: О. С. Пономаренко, О. Ю. Фарафонов.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.– 11 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 з дисципліни "Конструювання та технологія радіоелектронної апаратури" для студентів напряму підготовки 6.0509 "Електронні апарати" спеціальності 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання / укл.: О. С. Пономаренко, О. Ю. Фарафонов.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.– 19 с.

3.Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 "Розробка конструкції і технології виготовлення друкованих вузлів виробів РЕА" з дисципліни "Конструювання та технологія радіоелектронної апаратури" для студентів напряму підготовки 6.050901 "Радіотехніка" усіх форм навчання/укл.: О. С. Пономаренко, О. Ю. Фарафонов.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2009.– 14 с.