Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є дати студентам відомості з конструкцій НВЧ пристроїв, їх стійкості до зовнішніх впливів, методів мініатюризації. Вивчити принципи та методи конструювання на основі заданих електричних параметрів, конструктивних, технологічних та експлуатаційних вимог, а також основи машинного розрахунку і оптимізації конструкцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– призначення, принцип дії, основні параметри та застосування пристроїв НВЧ

вміти:

– розраховувати і проектувати пристрої НВЧ;

– обґрунтувати вибір конструкційних матеріалів покриття;

– обґрунтувати допустимі відхилення у розмірах та вимоги до якості обробки поверхні;

– забезпечити електрогерметичність, технологічність

– використовувати типові базові та стандартні конструкції, застосовувати сучасні засоби автоматичного проектування пристроїв НВЧ.

Викладачі дисципліни: Фарафонов Олексій Юрійович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4.0 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 3 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 7-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
16 год.
Самостійна робота
96 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий тест (залік)   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14    
5 10 5 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10   100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Моделювання багатопровідних зв'язаних мікросмужкових ліній у квазідинамічному наближенні з урахуванням неоднорідностей топології [Текст] / М. В. Міщенко, О. Ю. Фарафонов, Ю. О. Сіциліцин [та ін.] // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2013. - № 1. - С. 46-50.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання НВЧ пристроїв» для студентів за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» усіх форм навчання / Уклад.: Е. М. Шинкаренко, О. Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.

3. Розрахунково-графічні завдання з дисципліни «Конструювання НВЧ пристроїв» для студентів за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» усіх форм навчання / Уклад.: Е.М.Шинкаренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 18 с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання НВЧ пристроїв» для студентів за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» усіх форм навчання / Уклад.: Е. М. Шинкаренко, О. Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.

5. Фурманова, Н.І. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого синтезу мікросмужкових фільтрів НВЧ [Текст]: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.13.12 : захищена 03.07.14: затверджена…. /Фурманова Наталія Іванівна. – Запоріжжя, 2015. – 22 с.

 6. Міщенко, М. В. Исследование влияния отверстия в экранирующем слое на значение емкостей неоднородностей топологии в устройствах на связанных микрополосковых линиях / Мищенко М. В., Фарафонов А. Ю., Романенко С. Н., Фурманова Н. И. // Радиотехника - 2013. - Вып.173 - С. 53-56.