Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра політології та права

Емблема кафедри «Політологія та право» ЗНТУ

Кафедра «Політологія та право» (ПП)

Рік початку діяльності: 1973

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.і.н., доцент Кириченко Віктор Миколайович

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 535 (корпус 5)
тел.: +380(61)7698353 (викладацька), +380(61)7698606 (завідувач)
e-mail: kafedra_pp@zntu.edu.ua
 • Коновальчук А.Ю. ст. гр. ГФ-213 Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання. Науковий журнал "Актуальні питання публічного та приватного права". - № 1 (15). - 2017. - с.14-17
 • Полівода О.В. ст. гр. ГФ-223 Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні в контексті європейського досвіду Науковий журнал. "Актуальні питання публічного та приватного права". - № 1 (15). - 2017. - с. 18-21
 • Дерев'ягін М.В. ст. гр. ГФ-223 Конституційне закріплення права на звернення в Україні та європейських державах. Рнформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 21-22 квітня 2017 р. - Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. с.22-25
 • Полівода О.В. ст. гр. ГФ-223 Застосування зарубіжного досвіду щоду конституційно-правового регулювання права на працю. Тиждень науки. тези доповідей наук.-практ. конф., Запоріжжя. 18-21 квітня 2017 р. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. с.1563-1564
 • Ліпіліна О.С. ст.гр. М-214 До питання категорального визначення "політична культура" Тиждень науки. тези доповідей наук.-практ. конф., Запоріжжя. 18-21 квітня 2017 р. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. с.1564-1566
 • Скорик С.В.  ст. гр. Е-423 Держава як інститут політичної системи. Тиждень науки. тези доповідей наук.-практ. конф., Запоріжжя. 18-21 квітня 2017 р. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. с.1566-1567
 • Багрій Т.О. ст. гр.ФЕУ-616 Типологія правових систем.Тиждень науки. тези доповідей наук.-практ. конф., Запоріжжя. 18-21 квітня 2017 р. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. с.1567-1569
 • Кириченко В.М. Право на охорону здоров'я: конституційно-правове регулювання в Україні та європейських державах
 • Кириченко Ю.В. Проблеми конституційно-правового регулювання права на звернення в європейських державах
 • Рєзанова Н.О. Нова легітимізація політичної влади: зміни у відносинах еліти та громадян
 • СоколенкоЮ.М. Типологія партійних систем
 • Давлєтова Г.В. Міжетнічні конфлікти та шляхи їх подолання
 • Кириченко в.М., Полівода О.В. Застосування зарубіжного досвіду щодо конституційно-правового регулювання права на працю
 • Рєзанова Н.О., Ліпіліна О.С. До питання категорального визначення "політична культура"
 • Соколенко Ю.М., Скорик С.В. Держава як інститут політичної состеми
 • Давлєтова Г.В., Багрій Т.О. Типологія правових систем

Статті у зарубіжних виданнях

 •     Рєзанова Н.О. Філософський концепт інновацій як фактор змін. International SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE, 2017, may 11-12 (Каунас, Литва)  2017, С.53-54

Статті у фахових виданнях
 

 •  Кириченко Ю.В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 540 с.
 •   Кириченко Ю.В., Полівода О.В. Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні в контексті європейського досвіду. Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». № 1(15). 2017.С.18-21
 •   Кириченко Ю.В., Коновальчук А.Ю. Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання. Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». Одеса: Причорноморська фундація права. № 1(15). 2017. С.14-17
 •  Кириченко Ю.В. Конституційно-правове регулювання права на охорону здоров’я в Україні та державах континентальної Європи // Право та державне управління. Збірник наукових праць. № 1(26). 2017. С.24-30
 •  Рєзанова Н.О. Популістичний фактор політичної влади. Політологічні читання ім. проф. Богдана Яроша: збірник наукових праць /за заг. ред.. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. Луцьк: Века-Друк, 2017.С.90-99
 •   Кириченко Ю.В., Дерев’ягін М.В. Конституційне закріплення права на звернення в Україні та європейських державах //Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії. Матеріали міжнародної конференції, м.Ужгород, 21-22 квітня 2017 р. Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2017. С.22-25.
 •   Кириченко Ю.В. Право на звернення: деякі аспекти конституційно-правового регулювання в Україні та європейських державах //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина . Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (28 квітня 2017 р.) Івано-Франковськ, 2017. С.3-6
 •  Рєзанова Н.О. Соціально-філософське осмислення інновацій як фактору переходу до інформаційного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основ забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». 23-24 листопада 2017 р. /Ред.д-р філ..н., проф. В.Г. Воронкова. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. С.113-119
   

2015 р.

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.

2014 р.

 • Теорія держави і права [Текст] : підруч. / кол.авт.; кер.авт.кол. канд.юрид.наук, проф.. Ю.А.Ведєрніков. – К. : Ун-т сучасних знань; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. Кириченко В.М. - § 1-4 розділу 22. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 33 с.
 • Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 23 с.

2013 р.

 • Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс  [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко – К. : Центр учбової літератури  2013. – 218 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т.1. – 344с., Т.2. – 244 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 384 с. – С. 339-357.

2012 р.

 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко, О.М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 256 с.
 • 6.    Збірник законів України з курсу «Правознавство» [Текст]: навч.посіб/ В.М. Кириченко, Ю.В.Кириченко. – У 2-х т. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т.1.-  344 с., Т.2. -  244 с.
 • 7.    Теорія держави і права [Текст]: навч.посібник [для студ.вищ.навч.закл.] / кол.авт.; кер.авт.кол.канд.юрид.наук, доц. Ю.А.Ведєрніков. – Дніпропетровськ: Дніпроп.держ.ун-т внутр.справ; Ліра ЛТД, 2012. – 384 с. Кириченко В.М. - § 1-4 розділу 22. – С.339-357.

2011 р.

 •  Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства  [Текст]: навч.посіб/ В.М. Кириченко, О.В. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси» та 6.030507 – «Маркетинг». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.

2010 р.

 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко,  О.М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 264 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 •  Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 44 с.

2009 р.

 • Кириченко В.М. Теоретико-правова характеристика контрольного процесу у сфері державного управління [Текст] / В.М. Кириченко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС, 2009. – № 3. – С. 56-61.

2007 р.

 • Кириченко В.М. Правознавство: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
 • Кириченко В.М. Правознавство : курс лекцій [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.
   

 Зав. каф., доц. Кириченко В. М.,  проф. Кириченко Ю. В., асист. Соколенко Ю. М. (за загл. ред. В. М. Кириченка) видали підручник "Політико-правова система України" в якому  з урахуванням сучасних методологічних підходів, новітніх досягнень політичної і юридичної наук, міжнародно-правових актів і  чинного  законодавства України, висвітлені найважливіші теоретичні положення сутності й особливості політичних і правових явищ, суспільно-правових процесів, що відбуваються в Україні та заходи щодо їх вирішення.


Проф.Кириченко Юрій Вікторович отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Монографія "Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду"


Картинки по запросу картинки с поздравление с защитой диссертации                                                     ВІТАЄМО

Доцента, к.ю.н. Кириченка Юрія Вікторовича ( науковий керівник д.ю.н. Максакова Р.М ) з успішним захистом  дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Вітаємо Юрія Вікторовича з великим особистим досягненням і бажаємо нових високих досягнень в науковій та педагогічній діяльності

 

 

 


ВІТАЄМО

Доцента, к.ю.н. Кириченка Юрія Вікторовича з виходом монографії "Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду"


Колектив авторів  кафедри ( зав.каф., доц. Кириченко В.М.,  проф. Орлянський В.С., проф. Безрукова О.А., доц. Рєзанова Н.О., доц.  Кириченко Ю.В.,  асист. Соколенко Ю.М., асист.  Давлєтова Г.В.) отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Навчальний посібник "Політико-правова система України: курс лекцій"


ВІТАЄМО

 ст.гр. ФЕУ-516 Заїку В.В. (науковий керівник - доц. Кириченко В.М.) за І місце  та ст.гр.РТ-814  Шкарупу І.В. (науковий керівник - доц. Рєзанова Н.О.) за ІІІ місце у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу  (секція - "Правознавство, політичні науки та приватна охоронна діяльність") 2017/2018 н.р..  Бажаємо перемоги на Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу.


Вітаємо ст.гр. ГФ-223 Поліводу Ольгу Валеріївну  ( науковий керівник - доц. Кириченко Ю.В.) за ІІІ місце у вузівському конкурсі на кращу  студентську наукову роботу  (секція "Правознавство та приватна охоронна діяльність") 2016/2017 н.р. Бажаємо нових творчих успіхів в науковій роботі та навчанні!.


В вузівському турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську роботу в 2016/2017 н.р. прийняли участь студ. гр. КНТ-713713 Шершньов О.В. «Керована демократія Російської Федерації», студ. гр. КНТ-814сп Гавранек І.К. «Вступ України в ЄС» (наук.керівник – проф. Орлянський В.С.), студ. гр. ГФ-223 Полівода О.В. Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні та європейських державах (наук.керівник доц. Кириченко Ю.В.),студ. гр. КНТ-713 Бережна А.С. Жінки у політиці України:становище, проблеми, перспективи (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. КНТ-713 Леміш К.А. Категорія більшості у системах президентських виборів (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. КНТ-434 Конєв В.І. Осередки та ризики сепаратизму (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. КНТ-713 Плешко П.В. 11 вересня 2001 р. терористичний акт чи частина теорії змови; (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. ГФ-213 Коновальчук А.Ю. Баланс ринку нафтогазових ресурсів як один із факторів кризи на Близькому Сході»


ВІТАННЯ

Колектив кафедри вітає доцента Безрукову Ольгу Анатоліївну з захистом докторської дисертації ! Бажаємо нових творчих успіхів.

 

Кафедра «Політологія та право» веде свій родовід з 1973 року, коли із кафедри філософії виділилася кафедра наукового комунізму, яка стала самостійною структурною одиницею Запорізького машинобудівного інституту. За роки існування кафедра тричі змінювала свою назву – кафедра «Теорії соціалізму», кафедра «Політологія, соціологія та право» і, нарешті, в березні 2002 року в зв'язку з реорганізацією вона отримує назву – кафедра «Політологія та право».

Першим завідувачем кафедри була обрана кандидат історичних наук, доцент В.М.Вагіна. Вона разом з доцентами О.І.Кацевал, П.Т.Бугаенко, Л.Г.Федоренко, старшим викладачем Ю.В.Назаренко доклала багато зусиль щодо становлення кафедри, організації освітнього процесу та його навчально-методичного забезпечення.

У різні роки кафедру очолювали кандидати історичних наук, доценти О.І.Кацевал (1978-1983 рр.), Л.Г.Федоренко (1983-1988 рр.), В.Т.Варяник (1988-1995 рр.), М.Д.Ясир (1995-2007 рр.). З лютого 2007 року кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент В.М.Кириченко, який має великий досвід організаційної, виховної та навчально-методичної роботи, понад 20 років пропрацював в органах внутрішніх справ, із них 10 років – на посаді проректора Запорізького юридичного інституту, полковник міліції у відставці та маючи великий досвід організаційної, наукової, навчально-методичної та виховної роботи зумів знайти шляхи розв’язання існуючих на кафедрі науково-педагогічних проблем та поліпшити ії діяльність, про що свідчить значна кількість його заохочень, у тому числі й два ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ і ІІІ ступенів.

Кафедру завжди вирізняло висока стабільність її кадрів, наявність фахової освіти та професійного досвіду. Зараз колектив кафедри налічує 8 осіб, з них 6 – науково-педагогічнихпрацівників ( доц., зав.каф. В.М.Кириченко, проф. В.С.Орлянський, доц. Ю.В.Кириченко, доц. Н.О.Рєзанова, асист. Г.В.Давлєтова, асист. Ю.М.Соколенко) і 2 особи навчально-допоміжного персоналу (ст. лаб. Химич Ж.М. та лаб. Крутильов А.А.).

Запровадження на кафедрі системи підбору, виховання кадрів та підвищення їх кваліфікації сприяє постійному поліпшенню його якісного складу. За час існування кафедри 12 викладачів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (Л.М.Будовська, В.Т.Варяник, О.А.Тарасова, Т.Є.Ніколаєва, Ю.В.Назаренко, О.О.Литвин, М.А.Рудий, В.С.Орлянський, І.С.Рижова, Р.Р.Марутян, М.Д.Ясир, С.Г.Гузенков) і 5 – доктора наук (В.С.Орлянський, О.І.Жорнова, О.І.Жорнова, І.С.Рижова, О.А.Безрукова), а також 15 викладачів отримали вчене звання доцента і один - професора (В.С. Орлянський) За цей час на кафедрі 15 викладачів отримали вчене звання доцент і один (В.С.Орлянський) – професора. Зараз 72% професорсько-викладацького складу кафедри мають наукову ступінь і вчене звання.

У теперішній час викладачі кафедри здійснюють освітній процес на всіх факультетах університету для всіх спеціальностей, викладається 12 навчальних дисциплін, які повністю методично забезпечені, у тому числі власними підручниками та навчальними посібниками.Так, за останні 7 років викладачами кафедри опубліковано близько 300 наукових праць, у тому числі 10 монографій, понад 100 статей у фахових видання МОН України та близько 150 тез міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій, подано до Верховної Ради України 30 пропозицій з оптимізації положень чинної Конституції України.

Підтримуються творчі зв'язки з порідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів України насамперед з Запорізьким національним університетом, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, інститутом ім. В. Сташиса, Класичного приватного університету. Постійно здійснюється виховна робота серед студентів денної форми навчання. Проведена Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Політична реформа: політико-соціальний та правовий аспекти», в якій взяли участь понад 300 студентів з 9 вищих навчальних закладів України.

Колектив кафедри «Політологія та право» докладає значні зусилля щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, роблять усе можливе, щоб завжди бути на рівні вимог сьогодення.

 

Кафедра здійснює освітній процес на всіх факультетах університету для всіх спеціальностей.

Ауд. 538 – для  лекційних та семінарських занять

Ауд. 535 – лабораторія науково-методичного забезпечення навчального процесу

Сторінки