Ви є тут

Головна » Факультети » Гуманітарний

Кафедра політології та права

Емблема кафедри «Політологія та право»

Кафедра «Політологія та право» (ПП)

Рік початку діяльності: 1973

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.і.н., доцент Кириченко Віктор Миколайович

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 535 (корпус 5)
тел.: +380(61)7698353 (викладацька), +380(61)7698606 (завідувач)
e-mail: kafedra_pp@zntu.edu.ua

 
(на виконання наказу ректора № 98 від 01.04.2020 р.)
 

Кафедра політології та права НУ «Запорізька політехніка» активно використовує технології та засоби дистанційного навчання для організації освітнього процесу під час карантину. Навчально-методичне забезпечення з дисциплін кафедри, що містить підручники, навчальні посібники, монографії, конспекти лекцій та методичні вказівки, є публічно доступним в електронній формі в загальноуніверситетській системі дистанційного навчання Moodle (http://moodle.zp.edu.ua/login/index.php).

Оперативне інформування здобувачів вищої освіти щодо завдань з дисциплін здійснюється на сайті кафедри, а також за допомогою електронної пошти викладачів:
1. Кириченко Віктор Миколайович – завідувач кафедри, к.і.н., доцент, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. ГФ-219,319,329; ФЕУ-619, 119, 419, 219). Електронна пошта: kirichenko_yuriy84@ukr.net
2. Орлянський Володимир Семенович – професор кафедри, д.і.н., професор, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. БАД-118, 118 сп, 218, 318; Е-119, 119 сп, 219, 219 сп, 229 сп, 239 сп, 249 сп; Е-319, 319 сп, 519 сп, 819, 819 сп, 419, 419 а; Е-419 сп, 619 сп, 719 сп; ІФ-118, 218, 318, 518). Електронна пошта: orlyanskayan@gmail.com
3. Кириченко Юрій Вікторович – професор кафедри, д.ю.н., доцент, навчальні дисципліни, які викладає: Адміністративне право (гр. ФЕУ-517, 527), Захист прав споживачів (гр. ФЕУ-218), Міжнародне публічне право (гр. ГФ-216). Електронна пошта: kirichenko_yuriy84@ukr.net
4. Рєзанова Наталія Олександрівна – доцент кафедри, к.ф.н., доцент, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. БАД-419, 529, 519, 819, 539, 539 сп; РТ-818, 918, 618, 518, 418, 318, 218, 118), Соціологія (гр. ФЕУ-519, 319, 219, 419, 419 сп). Електронна пошта: reznat120@gmail.com
5. Соколенко Юлія Миколаївна – старший викладач кафедри, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. СН-219, 319, 519). Електронна пошта: SokolenkouLia20@gmail.com
6. Давлєтова Ганна Василівна – асистент кафедри, навчальні дисципліни, що викладає: Політико-правова система України (гр. БАД-118, 118 сп, 218, 318; Е-119, 119 сп, 219, 219 сп, 229 сп, 239 сп, 249 сп; Е-319, 319 сп, 519 сп, 819, 819 сп, 419, 419 а; Е-419 сп, 619 сп, 719 сп; ІФ-118, 218, 318, 518). Електронна пошта: davannazp@gmail.com
 

 • Кириченко В.М. Право на охорону здоров'я: конституційно-правове регулювання в Україні та європейських державах
 • Кириченко Ю.В. Проблеми конституційно-правового регулювання права на звернення в європейських державах
 • Рєзанова Н.О. Нова легітимізація політичної влади: зміни у відносинах еліти та громадян
 • СоколенкоЮ.М. Типологія партійних систем
 • Давлєтова Г.В. Міжетнічні конфлікти та шляхи їх подолання
 • Кириченко в.М., Полівода О.В. Застосування зарубіжного досвіду щодо конституційно-правового регулювання права на працю
 • Рєзанова Н.О., Ліпіліна О.С. До питання категорального визначення "політична культура"
 • Соколенко Ю.М., Скорик С.В. Держава як інститут політичної состеми
 • Давлєтова Г.В., Багрій Т.О. Типологія правових систем

Статті у зарубіжних виданнях

 •     Рєзанова Н.О. Філософський концепт інновацій як фактор змін. International SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE, 2017, may 11-12 (Каунас, Литва)  2017, С.53-54

Статті у фахових виданнях
 

 •  Кириченко Ю.В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 540 с.
 •   Кириченко Ю.В., Полівода О.В. Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні в контексті європейського досвіду. Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». № 1(15). 2017.С.18-21
 •   Кириченко Ю.В., Коновальчук А.Ю. Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання. Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». Одеса: Причорноморська фундація права. № 1(15). 2017. С.14-17
 •  Кириченко Ю.В. Конституційно-правове регулювання права на охорону здоров’я в Україні та державах континентальної Європи // Право та державне управління. Збірник наукових праць. № 1(26). 2017. С.24-30
 •  Рєзанова Н.О. Популістичний фактор політичної влади. Політологічні читання ім. проф. Богдана Яроша: збірник наукових праць /за заг. ред.. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. Луцьк: Века-Друк, 2017.С.90-99
 •   Кириченко Ю.В., Дерев’ягін М.В. Конституційне закріплення права на звернення в Україні та європейських державах //Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії. Матеріали міжнародної конференції, м.Ужгород, 21-22 квітня 2017 р. Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2017. С.22-25.
 •   Кириченко Ю.В. Право на звернення: деякі аспекти конституційно-правового регулювання в Україні та європейських державах //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина . Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (28 квітня 2017 р.) Івано-Франковськ, 2017. С.3-6
 •  Рєзанова Н.О. Соціально-філософське осмислення інновацій як фактору переходу до інформаційного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основ забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». 23-24 листопада 2017 р. /Ред.д-р філ..н., проф. В.Г. Воронкова. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. С.113-119
   

2020 р.

 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Предмет референдуму: порівняльно-правовий аналіз конституцій України та європейських держав. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Зб. наук. праць. Вип. 43. Одеса, 2020. С. 34-37.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Види референдумів у конституціях європейських держав. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XX столітті: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21-22 лютого 2020 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2020. С. 18-22.
 • Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Предмет референдуму і формула референдуму: співвідношення понять. Актуальні питання реформування правової системи України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 3-4 липня 2020 р.), м. Дніпро: ГО “Правовий світ”, 2020. С. 10-13.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Правова свідомість: проблеми її формування у здобувачів вищої юридичної освіти. Scientific and pedagogic internship “innovative methods for the organization of educational process for Law in Ukraine and EU countries”: internship proccedings, January 20 – February 28, 2020. Lublin, the Republic of Poland, Maria Curie-Sklodowska University, 140 pages. P. 56-59.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Політико-правова система України: навч.-метод. комплекс для здобувачів вищої освіти денної форми навчання всіх спеціальностей. Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. 50 с.

2019 р.

 •  Кириченко В.М. Запровадження інституту відкликання народних депутатів України. Тиждень науки. Тези доповідей наук.-практ. конф. (15-19 квітня 2019 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 322-323.
 •  Кириченко В.М., Мусійченко П.А. Право на працю осіб із зниженою працездатністю. Тиждень науки. Тези доповідей наук.-практ. конф. (16-20 квітня 2018 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 330-331.
 •  Кириченко В.М., Кириченко Ю.В., Соколенко Ю.М. Політико-правова система України: підруч. / за заг. ред. В.М. Кириченка. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 304 с.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Словник основних політико-правових термінів: навч. посіб. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 62 с.
 •  Передумова інновації в практиці соціальних змін. Modern innovative and information technologies in the development of society. Монографія / Под ред. М. Ekkert, O. Nestorenko. Katowice School of Technology, 2019. 400 с. (Кириченко В.М., Рєзанова Н.О. – Розділ 1, гл. 27. С. 226-233).
 •  Рєзанова Н., Кириченко В. Популістичні детермінанти сучасних політичних практик. International Relations Review, 2019. №4. С. 48-58.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Про сучасне розуміння поняття “громадянське суспільство”. Електронне наукове видання “Порівняльно-аналітичне право”. Ужгород, 2019. №4. С. 67-69.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Рефрендум як форма безпосередньої демократії: історико-правові аспекти. Юридичний вісник, 2019. №4. С. 52-59.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Інститут відкликання народних депутатів України. Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі: Другі юридичні читання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 26 квітня 2019 р.). Одеса: Фенікс, 2019. С. 16-18.
 • Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Проблеми конституційно-правового регулювання децентралізації публічної влади в Україні. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 18 травня 2019 р.). Дніпро: Ліра ЛТД, 2019. С. 76-79.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Закріплення децентралізації публічної влади в конституціях України та європейських держав: порівняльно-правовий аналіз. Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2019. Ч. 1. С. 59-62.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Суспільство і громадянське суспільство: співвідношення понять. Концепция развития правового государства в Республике Молдова и Украине в условиях евроинтеграционных процессов: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Кишинев, Республика Молдова, 1-2 ноября 2019 г.). С. 45-48.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Референдум і плебісцит: співвідношення понять. International scientific and practical conference “Systematisation of Ukrainian and European Legislation in the realities of the modern world”: Conference proceedings, December 27-28, 2019. Arad: izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 52-55.
 • Кириченко В.М., Давлєтова Г.В. Політико-правова система України: навч.-метод. комплекс для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. 40 с.

2018 р.

 •  Кириченко В.М., Вахненко Д.В. Проблеми регулювання права на працю в Конституції України. Тиждень науки. Тези доповідей наук.-практ. конф. (16-20 квітня 2018 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. С. 1830-1831.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Імплементація положень Загальної декларації прав людини в Конституцію України. Конституційно-правові академічні студії. Ужгород, 2018. №2. С. 39-45.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Загальна декларація прав людини: історико-правові аспекти (до 70-річчя прийняття). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Зб. наук. праць. Вип. 36. Т. 2. Одеса, 2018. С. 12-15.
 • Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Вплив міжнародно-правових актів з прав людини на Конституцію України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск №3 (94). Днпіропетровськ, 2018. С. 128-131.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Функції політичних партій та проблеми їх виконання в Україні. Конституційно-правові академічні студії. Ужгород, 2018. №1. С. 94-101.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Інститут відкликання: проблеми законодавчого регулювання в Україні. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 28 березня 2018 р.). Запоріжжя: Ліра ЛТД, 2018. С. 86-89.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Історична еволюція поняття “громадянське суспільство”. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 12 квітня 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 121-124.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Загальна декларація прав людини: проблеми імплементації її положень в Конституцію України. Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 5-6 жовтня 2018 р.). Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. С. 28-31.

2017 р.

 • Кириченко В.М. Право на охорону здоров’я: конституційно-правове регулювання в Україні та європейських державах. Тиждень науки. Тези доповідей наук.-практ. конф. (18-21 квітня 2017 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. С. 1555-1556.
 • Кириченко В.М., Полівода О.В. Застосування зарубіжного досвіду щодо конституційно-правового регулювання права на працю. Тиждень науки. Тези доповідей наук.-практ. конф. (18-21 квітня 2017 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. С. 1563-1564.
 • Кириченко В.М., Заїка В.В. Заходи запобігання економічної злочинності в Україні. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 29-30 грудня 2017 р.). Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. С. 132-134.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Термінологічний словник з навчальної дисципліни “Політико-правова система України” для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 45 с.

2016 р.

 • Кириченко В.М., Кириченко Ю.В. Політико-правова система України: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. 54 с.

 

 •  Кириченко В.М., Давлєтова Г.В. Політико-правова система України: навч.-метод. комплекс для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. 36 с.
 •  Політико-правова система України: курс лекцій: навч. посіб. / за заг. ред. В.М. Кириченка. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. 204 с.

2015 р.

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.

2014 р.

 • Теорія держави і права [Текст] : підруч. / кол.авт.; кер.авт.кол. канд.юрид.наук, проф.. Ю.А.Ведєрніков. – К. : Ун-т сучасних знань; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. Кириченко В.М. - § 1-4 розділу 22. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 33 с.
 • Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 23 с.

2013 р.

 • Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс  [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко – К. : Центр учбової літератури  2013. – 218 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т.1. – 344с., Т.2. – 244 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 384 с. – С. 339-357.

2012 р.

 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко, О.М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 256 с.
 • 6.    Збірник законів України з курсу «Правознавство» [Текст]: навч.посіб/ В.М. Кириченко, Ю.В.Кириченко. – У 2-х т. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т.1.-  344 с., Т.2. -  244 с.
 • 7.    Теорія держави і права [Текст]: навч.посібник [для студ.вищ.навч.закл.] / кол.авт.; кер.авт.кол.канд.юрид.наук, доц. Ю.А.Ведєрніков. – Дніпропетровськ: Дніпроп.держ.ун-т внутр.справ; Ліра ЛТД, 2012. – 384 с. Кириченко В.М. - § 1-4 розділу 22. – С.339-357.

2011 р.

 •  Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства  [Текст]: навч.посіб/ В.М. Кириченко, О.В. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси» та 6.030507 – «Маркетинг». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.

2010 р.

 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко,  О.М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 264 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 •  Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 44 с.

2009 р.

 • Кириченко В.М. Теоретико-правова характеристика контрольного процесу у сфері державного управління [Текст] / В.М. Кириченко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС, 2009. – № 3. – С. 56-61.

2007 р.

 • Кириченко В.М. Правознавство: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
 • Кириченко В.М. Правознавство : курс лекцій [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.
   

Кафедра політології та права веде свій родовід з 1973 року, коли з кафедри філософії виділилася кафедра наукового комунізму, яка стала самостійним структурним підрозділом Запорізького машинобудівного інституту. За роки свого існування кафедра тричі змінювала назву - кафедра теорії соціалізму, кафедра політології, соціології та права, і нарешті, у березні 2002 року в зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів ЗНТУ вона отримує назву - кафедра політології та права.

Першим завідувачем кафедри була обрана кандидат історичних наук, доцент М.В. Вагіна, яка разом з доцентами О.І. Кацевалом, П.Т. Бугаєнко, Л.Г.Федоренко та старшим викладачем Ю.В.Назаренко доклала значних зусиль щодо становлення кафедри, організації освітнього процесу та його навчально-методичного забезпечення.

У різні роки посаду завідувача кафедри обіймали кандидати історичних наук, доценти О.І. Кацевал, (1978-1983 рр.), Л.Г. Федоренко (1983-1988 рр.), В.Т. Варяник (1988-1995 рр.), М.Д.Ясир (1995-2007 рр.). З лютого 2007 року кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент В.М. Кириченко, який до цього понад 20 років пропрацював в органах внутрішніх справ із них 10 років - на посаді проректора Запорізького юридичного інституту МВС України, полковник міліції у відставці та маючи великий досвід організаційної, наукової, навчально-методичної та виховної роботи зумів знайти шляхи розв’язання існуючих на кафедрі науково-педагогічних проблем та поліпшити ії діяльність, про що свідчить значна кількість його заохочень, у тому числі й два ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ і ІІІ ступенів.

Кафедру завжди відрізняло висока стабільність її працівників, наявність у них фахової освіти, професійного та життєвого досвіду. Наразі колектив кафедри налічує 8 осіб, з них 6 - науково-педагогічних працівників (В.М. Кириченко, В.С. Орлянський, Н.О. Рєзанова, Ю.В. Кириченко, Г.В. Давлєтова, Ю.М. Соколенко) і 2 особи навчально-допоміжного персоналу (Ж.М. Химич, А.А. Крутильов).

Запровадження на кафедрі системи підбору, виховання кадрів та підвищення їх кваліфікації, сприяло постійному поліпшенню його якісного складу. За час існування кафедри 12 викладачів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (Л.М. Будовська, В.Т. Варяник, О.А. Тарасова, Т.Є. Ніколаєва, Ю.В. Назаренко, О.О. Литвин, М.А. Рудий, В.С. Орлянський, І.С. Рижова, .Р.Р.Марутян, М.Д.Ясир, С.Г.Гузенков) і 5 - доктора наук (В.С. Орлянський, О. І. Жорнова, О.І. Жорнова, І.С. Рижова, О.А. Безрукова), а також 15 викладачів отримали вчене звання доцента і один - професора (В.С. Орлянський). Зараз 72% професорсько-викладацького складу кафедри мають наукову ступінь і вчене звання.

Корінні зміни в соціально-економічному та політичному житті, в системі вищої освіти, що відбулися в Україні на початку ХХІ століття, та в зв’язку з цим введенням нових навчальних дисциплін гуманітарного циклу, змушували викладачів кафедри постійно вдосконалювати форми й методи викладання.

На сьогодні викладачі кафедри здійснюють освітній процес на всіх факультетах університету для всіх спеціальностей, викладають 12 навчальних дисциплін, які повністю методично забезпечені, як правило, власними підручниками та навчальними посібниками що сприяє якісному проведенню освітнього процесу. Тільки за 2007-2017 р.р. викладачами кафедри підготовлено та видано три підручника і 9 навчальних посібників, яким надано гриф МОН України.

Особлива увага на кафедрі приділяється проведенню науково-дослідної роботи та виконанню плану кафедральної держбюджетної теми. Так, за останні 7 років опубліковано близько 300 наукових праць, у тому числі 10 монографій, понад 100 статей у фахових виданнях МОН України та близько 150 тез міжнародних і регіональних наукового-практичних конференцій, подано до Верховної Ради України 30 пропозицій з оптимізації положень чинної Конституції України.

Встановлені і підтримуються тісні творчі зв’язки з спорідненими кафедрами інших навчальних закладів України насамперед з Запорізьким національним університетом, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, інститутом ім. В. Сташиса, Класичного приватного університету. Постійно проводиться  активна та різноманітна виховна робота серед студентів денної форми навчання, а також підтримується наукова робота студентів. З цією метою кафедрою проведена Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Політична реформа: політико-соціальний та правовий аспекти», в якій взяли участь понад 300 студентів із 9 вищих навчальних закладів України.

Колектив кафедри політології та права докладає значні зусилля щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, роблять усе можливе, щоб завжди бути на рівні вимог сьогодення.

Кафедра здійснює освітній процес на всіх факультетах університету для всіх спеціальностей.

Ауд. 538 – для  лекційних та семінарських занять

Ауд. 535 – лабораторія науково-методичного забезпечення навчального процесу

Сторінки