Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Історія держави і права України" є ознайомити студентів із історією виникнення української держави, найважливішими історико-правовими та політичними фактами в житті країни, юридичною термінологією та пам’ятками української юридичної культури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– еволюцію української державної традиції;

–  розвиток механізму державної влади в Україні (органів центрального і місцевого управління, юстиції);

– зародження та функціонування правової системи в цілому і окремих галузей права зокрема.

вміти:

– визначати та розуміти фактори, які справляють вплив на особливості формування державно-правової системи України на різних етапах її розвитку;

– визначати та аналізувати процеси в еволюції держави і права України та виявляти основні закономірності розвитку держави на сучасному етапі.

Викладач дисципліни:  Вікторія Володимирівна Денисенко

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему: "Історичні витоки української державності"

Семестр

Загальна кількість годин – 210 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 10,8

Освітній ступінь: Бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
42 год. 10 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
70 год. 98 год.
Індивідуальні завдання
70 год. 96 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит 
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5 Т6 Т7-8 Т9 Т10 Т11 Т1-11
100 100 100