Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є розвиток навиків та здатність створення та удосконалення технічних об’єктів, а також придбання майбутнім інженером проектного стилю мислення В процесі вивчення дисципліни студент повинен засвоїти особливості системного та функціонального підходів в процесі створення нової техніки, навчитися пошуку рішень проблем, що усувають технічні протиріччя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– методики пошуку нових технічних рішень;

– методики усунення технічних протиріч;

– закони розвитку технічних систем;

вміти:

– аналізувати існуючі технічні вироби з точки зору технічних протиріч;

– проектувати вироби електронної апаратури з урахуванням системного та функціонального підходів.

Викладачі дисципліни: Поспеєва Ірина Євгенівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2.0 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 72 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 12 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
12 год.
Самостійна робота
48 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий тест (залік)   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8    
10 15 10 15 10 15 10 15   100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інженерне проектування" для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» спеціальності 6.050902 «Виробництво електронних засобів» / [Поспеєва І.Є., Коваленко Д.А.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.

2. Конспект лекцій з дисципліни "Інженерне проектування" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Г. М. Шило – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 90 с. 

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інженерне проектування" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Л. С. Щурова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 38 с.

4. Методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Інженерне проектування" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Л. С. Щурова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 22 с.