Ви є тут

Головна

Мета. Вивчення організаційних принципів постачання електричної енергії на підприємства зв’язку, ознайомлення з побудовою блоків живлення апаратури електрозв’язку та комп’ютерної техніки. А також засвоєння сучасних програмних засобів, комп’ютерної графіки та моделювання джерел електроживлення сучасних автоматичних телефонних станцій, базових станцій стільникового зв’язку, абонентських терміналів, устаткування телебачення та телевізорів і радіоприймачів.

Завдання – формування у студентів системного підходу до побудови джерел електроживлення різного призначення.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4);

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

фахові ( професійні ) компетентності:

– здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4);

– здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9);

– здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікацій та радіотехніки (ПК-10);

– готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та радіотехніки (ПК-14);

– здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування (ПК-15).

Очікувані програмні результати навчання:

– вміння застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах (РН-2);

– навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);

– здатність грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-7);

– здатність спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) (РН-10);

– вміння застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи (РН-11);

– застосування розуміння основних властивостей компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування телекомунікаційних, радіотехнічних систем і пристроїв (РН-14);

– вміння знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук (РН-18).

Викладач дисципліни:

Костенко Валер'ян Остапович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доц.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 1

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 105

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

60 год.

95 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік