Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Екологічне право" є загострити увагу студентів на значних антропогенних порушеннях та техногенній перезавантаженості України, негативних екологічних наслідках Чорнобильської катастрофи, неефективному застосуванні екологічно шкідливих та недосконалих технологій, неконтрольованому ввезенню в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів, негативних екологічних наслідках оборонної та військової діяльності, природних катаклізмах, та правових способів боротьби з цими факторами та їх відвернення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • поняття природних ресурсів як об’єктів правової охорони,
  • право власності та користування природними ресурсами та їх зміст,
  • екологічні права та обов’язки громадян України,
  • юридичну відповідальність за екологічні правопорушення,
  • особливості правового регулювання використання окремих природних ресурсів: землі, надр, лісів тощо. 

вміти:

  • аналізувати особливості екологічних правовідносин,
  • розрізняти види юридичної відповідальності, що настає за порушення вимог екологічного законодавства та особливості її застосування залежно від суб’єкта, який вчинив правопорушення. 

Викладач дисципліни:  Григорій Миколайович Буканов

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітній ступінь: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
30 год. 42 год.
Індивідуальні завдання
30 год. 42 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Залік
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-5 Т6-7 Т8-10 Т11-12 Т12-14 Т1-14
100 100 100